ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.: ΚΟ.Χ.: 5.304/1/2012

 

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας»

 

Το ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟ.Χ.) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:

 

  1. 1.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Μ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ – 10 άτομα
  2. 2.ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ του Ν. Φλώρινας – 130άτομα
  3. 3.ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ του Ν. Φλωρίνης – 20 άτομα
  4. 4.ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ του Ν. Φλωρίνης – 251 άτομα
  5. 5.Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ – 10 άτομα
  6. 6.ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ IATΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) – 14 άτομα
  7. 7.ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ « ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) – 10 άτομα
  8. 8.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 50 άτομα

 

 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟ.Χ.1 και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟ.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΡ. ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ, (υπόψη κας: Τύπου Καλλιόπης) είτε αυτοπροσώπως στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ 26, Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟ.Χ.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 25/04/2012 έως 04/05/2012

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2461049780 ή στα Γραφεία του Δικαιούχου στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στα κτίρια των Συμπραττόντων Φορέων και στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφέρειας.

 

 

Διαβάστε την ανακοίνωση εδω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 5.304 / 1 / 2012