Τελευταία Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                             Αμύνταιο, 11-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.:17731

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθμ. 202/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί μεταξύ των κάτοικων του Δήμου Αμυνταίου που πρέπει να είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αγρότες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νέων αγροτών.

 Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15π.μ. μέχρι 10:30π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου βάσει των όρων διακήρυξης.

        Η μίσθωση ισχύει για  (4) τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους.

Το ποσό ανά στρέμμα και η εγγύηση για το κάθε αγροτεμάχιο ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Αριθμός τεμαχίου

Έκταση σε στρέμματα

Τιμή ανά στρέμμα

Εγγύηση

1

1580 ΝΤΟΥΒΑΣΚΑ

1,00

25,01€

2,50€

2

1116 ΝΤΟΥΒΑΣΚΑ

4,00

25,01€

10,00€

3

417

12,25

40,00€

49,00€

4

88

4,467

25,01€

11,17€

5

131

2,801

25,01€

7,00€

Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου.

Δεν γίνονται δεκτοί επίσης στην δημοπρασία ο σύζυγος ή η σύζυγος σε περίπτωση που είναι οφειλέτες ένας εξ’ αυτών.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής και σε περίπτωση που πρόκειται για έγγαμο δημοτική ενημερότητα και των δυο συζύγων.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας. (Δεν απαιτείται για την δεύτερη δημοπρασία).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φορολογική Ενημερότητα.
  • Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους.
  • Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
  • Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσο με το 10% του ετήσιου τιμήματος όπως αναγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους δέχονται ανεπιφύλακτα.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, έως την λήξη του ωραρίου εργασίας της επομένης ημέρας, ο οποίος θα προσκομίσει βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος καθώς και τα τέκνα αυτών που δεν έχουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου στον 3ο όροφο στην κ. Ελένη Ρόμπη (τηλ.23863-50143) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

 

 

                                                                                            

                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2019 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.
ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Αριθ. Απόφασης: 174/2019
Στο Αμύνταιο, σήμερα 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7421/06-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή ΄Αννα
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος
Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την με αριθμό πρωτ. 24923/04-04-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ ΔΔΑ, Τμήμα Εκλογών σχετικά με τον καθορισμό των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιων δημάρχων ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασμών τους συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με πρόσκληση του δημάρχου αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.
Oι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα ως προς τους χώρους διαφήμισης υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση .
Παίρνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Κυριάκος Ελευθεριάδης προτείνει τον αποκλεισμό από τους χώρους προβολής της Χρυσή Αυγής και η προβολή των υποψηφίων να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ειδικές ομάδες πολιτών.
Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού Με Δημιουργία-Ανατροπή κ. Κάγκας Μιχάλης είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε με άκρα δεν έχουν χώρο στην παράταξη μας.
Η εκπρόσωπος του συνδυασμού Ενωτική πρωτοβουλία κ. Αβραμίδου Ελένη είπε ότι δεν μπορούμε να τους το απαγορεύσουμε από την στιγμή που το επιτρέπει το Σύνταγμα.
Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού Δύναμη Ανανέωσης κ. Δεμερτζίδης Στέλιος είπε ότι από την στιγμή που το σύνταγμα δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις εκλογές θεωρώ αδιανόητο και αντισυνταγματικό να μην στήσουν πλαίσιο όπως όλοι οι συνδυασμοί.
Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού Με συνέπεια στο Αύριο κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος είπε ότι είναι άλλο θέμα η πολιτική μας στάση και άποψη και άλλο η υποχρέωση που έχουμε από τους Νόμους.
Παίρνοντας το λόγο η δημοτική σύμβουλος κ. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα είπε ότι το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κόμμα από τον Ελληνικό λαό δεν μας δίνει το δικαίωμα μη προβολής του.
Με την παραπάνω άποψη συμφώνησαν και οι. Κ. Παπαχρήστου Νικόλαος και ο κ, Ακριτίδης Βαγγέλης.
Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη τους το ομόφωνο πρακτικό των εκπροσώπων των συνδυασμών το οποίο έχει ως εξής:
1. Οι χώροι που θα τοποθετηθούν τα πλαίσια των συνδυασμών θα είναι δίπλα –δίπλα για όλους τους συνδυασμούς.
2. Οι διαστάσεις των πλαισίων για τους συνδυασμούς των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών θα είναι 1,5Χ1,5 μ .
3. Οι διαστάσεις των πλαισίων σύμφωνα με τον όρο αναλογικά και επί ίσοις όροις για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ως εξής:
• Για ΣΥΡΙΖΑ 1,50χ1,50
• Για ΝΔ 1,30Χ1,30
• Για ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,00Χ1,00
• Για ΚΚΕ και άλλων κομμάτων 0,80Χ0,80

Οι χώροι που θα τοποθετηθούν ορίζονται ως εξής:

Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στα ΚΤΕΛ
1 πλαίσιο στον ΟΣΕ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Ξινό Νερό
1 πλαίσιο στην είσοδο από Λεβαία
1 πλαίσιο στην είσοδο από Αγιο Παντελεήμονα
1 πλαίσιο στην είσοδο από Σωτήρα
1 πλαίσιο στην πλατεία Αγίων Κων/νου και Ελένης (δίπλα στο μνημείο)
1 πλαίσιο στην πλατεία αγοράς (μπροστά από το συντριβάνι)
1 πλαίσιο στην πλατεία του Συν. Σωτήρα
2 πλαίσια στις Εργατικές Κατοικίες
1 πλαίσιο επί της οδού Ν. Χατζηκωνσταντίνου κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών από το ύψος του κόμβου έως την αρχή του χώρου στάθμευσης και στο ηλεκτρονικό πλαίσιο.

 

Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Αμύνταιο (οικόπεδο Θεοδωρίδη)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στο πάρκινκ της παραλίας (δίπλα στο περίπτερο)

Τ.Κ.ΚΕΛΛΗΣ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Βεύη
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία )από την μεριά του ταχυδρομείου)

Τ.Κ.ΚΛΕΙΔΙΟΥ
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία

Τ.Κ.ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία (φούρνος Μάτζου)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην βόρεια πλατεία

Τ.Κ.ΠΕΤΡΩΝ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΡΟΔΩΝΑ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΦΑΝΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία
Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.
Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.

2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Επιτρέπεται η τοποθέτηση καλαίσθητων περιπτέρων των οποίων οι διαστάσεις θα είναι 2Χ2Χ2.
Α. Από τους συνδυασμούς των δημοτικών εκλογών :
1 περίπτερο στην Αγροτική Τράπεζα για τον κ. ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΝΘΙΜΟ
1 περίπτερο στην Εθνική Τράπεζα για τον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΡΥΦΩΝΑ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Β. Από τους συνδυασμούς των περιφερειακών εκλογών θα μπορούν να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 1ο δημοτικό σχολείο δίπλα από τις σκάλες.
Γ. Από τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να τοποθετηθούν στην πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης προς την είσοδο της Λεβαίας από τη βρύση έως και το κιόσκι των ΤΑΞΙ.
ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ:
Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ ή αεροπανώ ,φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους πλατείες ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα.
Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται υη χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κλπ.
Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους επίσης, που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.
Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων ου έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς.

Οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των εκλογών.
Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι διατάξεις της απόφασης 24923/04-04-2019 και της εγκυκλίου 11 με αριθ. πρωτ.23993/02-04-2019 ΜΕΡΟΣ Ε .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Οι χώροι που θα τοποθετηθούν τα πλαίσια των συνδυασμών θα είναι δίπλα –δίπλα για όλους τους συνδυασμούς.
2. Οι διαστάσεις των πλαισίων για τους συνδυασμούς των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών θα είναι 1,5Χ1,5 μ .
3. Οι διαστάσεις των πλαισίων σύμφωνα με τον όρο αναλογικά και επί ίσοις όροις για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ως εξής:
• Για ΣΥΡΙΖΑ1,50χ1,50
• Για ΝΔ 1,30Χ1,30
• Για ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,00Χ
• Για ΚΚΕ και άλλων κομμάτων 0,80Χ0,80

Οι χώροι που θα τοποθετηθούν ορίζονται ως εξής:

Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στα ΚΤΕΛ
1 πλαίσιο στον ΟΣΕ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Ξινό Νερό
1 πλαίσιο στην είσοδο από Λεβαία
1 πλαίσιο στην είσοδο από ΄Αγιο Παντελεήμονα
1 πλαίσιο στην είσοδο από Σωτήρα
1 πλαίσιο στην πλατεία Αγίων Κων/νου και Ελένης (δίπλα στο μνημείο)
1 πλαίσιο στην πλατεία αγοράς (μπροστά από το συντριβάνι)
1 πλαίσιο στην πλατεία του Συν. Σωτήρα
2 πλαίσια στις Εργατικές Κατοικίες
1 πλαίσιο επί της οδού Ν. Χατζηκωνσταντίνου κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών από το ύψος του κόμβου έως την αρχή του χώρου στάθμευσης και στο ηλεκτρονικό πλαίσιο.

Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Αμύνταιο (οικόπεδο Θεοδωρίδη)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στο παρκινγκ της παραλίας (δίπλα στο περίπτερο)

Τ.Κ.ΚΕΛΛΗΣ
1 πλαίσιο στην είσοδο από Βεύη
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία )από την μεριά του ταχυδρομείου)

Τ.Κ.ΚΛΕΙΔΙΟΥ
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία

Τ.Κ.ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία (φούρνος Μάτζου)
1 πλαίσιο στην κεντρική πλατεία
1 πλαίσιο στην βόρεια πλατεία

Τ.Κ.ΠΕΤΡΩΝ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΡΟΔΩΝΑ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ.ΦΑΝΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία

Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ
1 πλαίσιο στην πλατεία
Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.
Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ
Στις πλατείες όλων των Τ.Κ.

2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Επιτρέπεται η τοποθέτηση καλαίσθητων περιπτέρων των οποίων οι διαστάσεις θα είναι 2Χ2Χ2.
Α. Από τους συνδυασμούς των δημοτικών εκλογών :
1 περίπτερο στην Αγροτική Τράπεζα για τον κ. ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΝΘΙΜΟ
1 περίπτερο στην Εθνική Τράπεζα για τον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΡΥΦΩΝΑ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ
1 περίπτερο στην Πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης για τον κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Β. Από τους συνδυασμούς των περιφερειακών εκλογών θα μπορούν να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 1ο δημοτικό σχολείο δίπλα από τις σκάλες.
Γ. Από τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να τοποθετηθούν στην πλατεία Αγ. Κων/νου και Ελένης προς την είσοδο της Λεβαίας από τη βρύση έως και το κιόσκι των ΤΑΞΙ.
ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ:
Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ ή αεροπανώ φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους πλατείες ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα.
Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται υη χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κλπ.
Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους επίσης, που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.
Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων ου έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς.
Οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των εκλογών.
Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι διατάξεις της απόφασης 24923/04-04-2019 και της εγκυκλίου 11 με αριθ. πρωτ.23993/02-04-2019 ΜΕΡΟΣ Ε .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2019
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αμύνταιο, 03 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτικό Σημείωμα

Στα πλαίσια της παρουσίας της κοινωνικής λειτουργού (Τζετάνη Βικτώρια), θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με γονείς, όπου θα αναλυθούν θέματα συζήτησης όπως η σχέση του παιδιού με την τεχνολογία, η αυτοεκτίμηση, οι σχέσεις αδελφών μεταξύ τους και άλλα θέματα που απασχολούν τους γονείς.
Η κοινωνική λειτουργός θα βρίσκεται στα πλαίσια του παιδικού σταθμού/ νηπιαγωγείου τις καθημερινές 9:00- 14:00.
Το ενδιαφέρον και η παρουσία σας θα βοηθήσει στο έργο αυτό!

 

Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                        Αμύνταιο 05 Απριλίου 2019

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Την Δευτέρα 08-04-2019 ξεκινάνε τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2018 - 2019 και θα λειτουργήσουν με τα παρακάτω τμήματα:

1) Αθλητισμός και Γυναίκα

2) Παιδί και Αθλητισμός

3) Αθλητισμό στην Εφηβική Ηλικία.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα, μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμυνταίου στο Τηλέφωνο: 2386350165, πληροφορίες Μπούτσης Παναγιώτης.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Ιωαννίδου (Τζίτζιου) Ελένη