Τελευταία Νέα

17 - 09 - 2012 : 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

                         (Η συνεδρίαση Αναβλήθηκε λόγω ΜΗ απαρτίας)

18 - 09 - 2012 : 2η Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

Απ. 01-2012 : Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2013

                       (Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος)

Απ. 02-2012 : Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2013   

                       (Σχέδιο Ετησίου Προγράμματος)

22 - 11 - 2012: 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

                      (Η συνεδρίαση Αναβλήθηκε λόγω ΜΗ απαρτίας)

23 - 11 - 2012: 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Απ. 03-2012: Γνωμοδότηση επί της κατάρτισης του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.