ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ        
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ      
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΣΗ για ΟΛΟΥΣ" 2016-2017
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
 
Ι
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 89 ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ394459 14,88
2 104 ΜΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΖ300340 12,87
3 111 ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ866599 10,34
4 112 ΔΗΜΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΒ439684 7,66
5 108 ΠΑΡΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΒ13303 9,98
6            
             
             
             
      Αμύνταιο 06 Μαρτίου 2017  
             
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ  
             
        1. ……………………………………..
    Ιωαννίδου Ελένη     Γκερσάνης Αθανάσιος
      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      
        2. ……………………………………..
          Αβραμίδου Ζωή
      ………………………    
      Μπούτσης Παναγιώτης    

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ        
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ      
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        
             
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΣΗ για ΟΛΟΥΣ" 2016-2017
KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Π.Φ.Α
             
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 109 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ891355 ΑΝΕΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
           
           
           
             
      Αμύνταιο 06 Μαρτίου 2017  
             
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ
             
          1. ……………………………………..
    Ιωαννίδου Ελένη       Γκερσάνης Αθανάσιος
             
          2. ……………………………………..
      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Αβραμίδου Ζωή
             
             
      ………………………      
      Μπούτσης Παναγιώτης