Διακηρύξεις Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Τεύχη δημοπράτησης του έργου 'Επισκεύες - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου

Κατεβάστε το εδώ 

 

Συντήρηση_βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας

Κατεβάστε το εδώ 

ΤΕΥΔ εδώ

Τιμολόγιο Μελέτης

 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατεβάστε το εδώ 

ΤΕΥΔ εδώ