20 - 04 - 2012 : Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα Πεντάμηνης Απασχόλησης

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει η πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας», που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης έχουν δημιουργηθεί τετρακόσιες ενενήντα πέντε (495) θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης για το σύνολο των φορέων του Νομού Φλώρινας, εκ των οποίων οι εκατόν τριάντα (130) αφορούν το Δήμο Αμυνταίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα στοιχεία της περίληψης και την αναλυτικής προκήρυξης στις ανακοινώσεις του ιστότοπου του Δήμου Αμυνταίου ή να προσέλθουν στο Γραφείο Αντιδημάρχων του Δήμου Αμυνταίου (τηλ. 2386350115) για περισσότερες πληροφορίες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 25/04/2012 και λήγει στις 04/05/2012.

 

Πατήστε εδώ για σχετικές πληροφορίες