15-03-2013: Ενημέρωση υποψηφίων επενδυτών

Στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αετού, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τον Άξονα 3 "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013. Συνδιοργανωτές της ενημερωτικής συνάντησης ήταν ο Δήμος Αμυνταίου, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.–ANKO και η Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.-ΑΝΦΛΩ.

Ο συγκεκριμένος Άξονας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ στο Δήμο Αμυνταίου επιλέξιμες περιοχές είναι οι Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου. Τα μέτρα που έχουν προκηρυχθεί είναι το 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» που αναφέρεται σε επαγγελματίες αγρότες και τα 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» και 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», που αναφέρονται σε όλους τους δικαιούχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα στελέχη των δύο εταιριών, της ΑΝΚΟ που είναι μηχανισμός στήριξης του προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία και της ΑΝΦΛΩ που είναι αντένα για το Νομό Φλώρινας, ενημέρωσαν τους υποψήφιους επενδυτές για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος και τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων μέσα από αυτό.

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης, στην προσφώνησή του ανέφερε ότι πολλά προγράμματα δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό λόγω έλλειψης ουσιαστικής ενημέρωσης και κάλεσε τις δύο εταιρίες να δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας με τους υποψήφιους επενδυτές, προκειμένου αυτοί να βοηθηθούν στην κατάρτιση των επενδυτικών τους σχεδίων και να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια στις αναπτυξιακές προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή.

imerida_agr_anaptiksi