Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 275- 2018:Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 276-2018:Έγκριση Τεχνικού αντικειμένου έργου με τίτλο 'Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές', με ΚΑ 15.7322.007, προϋπολογισμό
108.600,00 €, καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου και έγκριση της δαπάνης του έργου.

Aπ. 277-2018:Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο 'Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελαργού'.

Απ. 278-2018:Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο 'Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βεγόρας και διασύνδεση δεξαμενής Βεγόρας με γεώτρηση Αντιγόνου'.

Απ.279-2018:Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 'Βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης', με τίτλο 'Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση'.

Απ.280-2018:Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 'Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων', με τίτλο 'Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης'.

Απ.281-2018: ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2019. 

Aπ. 282-2018: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου». 

Απ. 283-2018: έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ».

Απ. 284-2018: ΄Εγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας ΤΚ Νυμφαίου». 

Απ. 285-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2018. 

Απ.286-2018: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου» 

Απ. 287-2018:Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου»

Απ. 288-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 24/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού. 

Απ. 289-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 290-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 291-2018:΄ Εγκριση δαπανών. Εγκριση δαπανών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.253-2018: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης διεξαγωγής αγώνων για το Κύπελλο Ξιφασκίας Λυγκήστις 2018 σε συνεργασία με τον Όμιλο Ξιφασκίας Φλώρινας 

Απ. 254-2018: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2018. 

Απ. 255-2018: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση - διαχείριση - ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". 

Απ. 256-2018: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". 

Απ.257-2018: Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 86.400,00€. 

Απ. 258-2018: ΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.

Απ. 259-2018:΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.

Απ. 260-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις Διαμορφώσεις Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου
Αμυνταίου" προϋπολογισμού 87.568,13€.

Απ. 261-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου-Λεχόβου" προϋπολογισμού 70.000,00€.

Απ.262-2018: Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού" προϋπολογισμού 100.000,00€.
Απ. 263-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα" προϋπολογισμού 10.000,00€.

Απ. 264-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 27.000,00€.

Απ. 265-2018:. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου ", προϋπολογισμού 74.400,00€. 

Απ. 266-2018: Αίτημα παραχώρησης έκτασης ΥΠΑΑΤ που βρίσκεται στη Τ.Κ Φανού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.267-2018: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου». 

Απ.268-2018: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού». 

Απ.269-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10481/31-07-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης της Κίνδου Γεωργίας. 

Απ.270-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 217/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

Απ. 271-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 223/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 272-2018:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 273-2018:Εγκριση διενέργειας δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας-Μαραθώνος-Πικερμίου και Μεγάρων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Απ. 274-2018: ΄Εγκριση δαπανών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 237-2018: Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας σε Τ.Κ. του Δήμου Αμυνταίου λόγω εκδηλώσεων Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας σε Τ.Κ. του Δήμου Αμυνταίου λόγω εκδηλώσεων

Απ.238-2018: Τροποποίηση της με αριθμό 228/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17. Τροποποίηση της με αριθμό 228/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17. Τροποποίηση της με αριθμό 228/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17.

Απ.239-2018:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του Ιωάννη Πρίτσκα του Χρήστου.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του Ιωάννη Πρίτσκα του Χρήστου.

Απ.240-2018:Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου για τις «Συντάξεις Χηρείας».Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου για τις «Συντάξεις Χηρείας».

Απ. 241-2018: Απόψεις βοσκής για συστάδες του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Ξ.Νερού-Φανού-Αετού-Λιμνοχωρίου-Αγραπιδιάς-Σκλήθρου-Λεχόβου- Βαρυκού»«Ξ.Νερού-Φανού-Αετού-Λιμνοχωρίου-Αγραπιδιάς-Σκλήθρου-Λεχόβου- Βαρυκού»

Απ.242-2018: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.

Απ.243-2018:΄Εγκριση για την ανταλλαγή εκτάσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου" και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.΄Εγκριση για την ανταλλαγή εκτάσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου" και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.

Απ. 244-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2018. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Απ. 245-2018: Έγκριση της με αριθ. 21/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018». Έγκριση της με αριθ. 21/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».

Απ.246-2018: Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην ΤΚ Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην ΤΚ Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων.

Απ. 247-2018: Διοργάνωση εκδηλώσεων «Αμύνταια 2018». Διοργάνωση εκδηλώσεων «Αμύνταια 2018».

Απ.248-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 206/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 206/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ.249-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 250-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.210-2018: ΄΄Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας ΄΄ Προμήθεια Ενός Επιβατικού Οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου ΄΄ ΄΄Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας ΄΄ Προμήθεια Ενός Επιβατικού Οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου ΄΄

Απ.211-2018: Kαταγγελία και λύση από την αριθ. 7265/22-05-2018 δημόσια σύμβαση προμήθειας. Kαταγγελία και λύση από την αριθ. 7265/22-05-2018 δημόσια σύμβαση προμήθειας.

Απ. 212-2018:Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», δράσης 2 και 3 του ειδικού στόχου 26 της επενδυτικής δραστηριότητας 6i του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», με κωδικό πρόσκλησης 51, Α/Α ΟΠΣ 2651 (10-05-2018), για το έργο με τίτλο
«Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 356.056,08€ και υποέργα τα εξής :
1) Υποέργο 1ο : Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου, προϋπολογισμού 297.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
2) Υποέργο 2ο : "Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων & οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 48.536,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
3) Υποέργο 3ο : "Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για τη συλλογή βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Απ.213-2018:Aνάκληση της με αριθμό 171/2018 απόφασης του ΔΣ με θέμα την "΄Εγκριση της με αριθμό 52/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.Aνάκληση της με αριθμό 171/2018 απόφασης του ΔΣ με θέμα την "΄Εγκριση της με αριθμό 52/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

Απ.214-2018: "΄Εγκριση της με αριθμό 66/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. "΄Εγκριση της με αριθμό 66/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

Απ.215-2018: ΄Εγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου.

Απ.216-2018: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 και σύσταση επιτροπής ελέγχου Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 και σύσταση επιτροπής ελέγχου

Απ. 217-2018: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 . Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 .

Απ.218-2018: ΄Εγκριση 3ςη Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ». ΄Εγκριση 3ςη Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».

Απ.219-2018: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου». Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου».

Απ.220-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ.221-2018: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών και Περιφράξεων για Παιδικές Χαρές", προϋπολογισμού 108.600,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδύσεις Έργων. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών και Περιφράξεων για Παιδικές Χαρές", προϋπολογισμού 108.600,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδύσεις Έργων.

Απ.222-2018:Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις Ποιοτικής Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων", προϋπολογισμού 64.499,12 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικές Δαπάνες Σχολικών Κτηρίων, με ΚΑ : 15.7336.036.Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις Ποιοτικής Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων", προϋπολογισμού 64.499,12 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικές Δαπάνες Σχολικών Κτηρίων, με ΚΑ : 15.7336.036.

Απ.223-2018: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS A.E. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS A.E.

Απ. 224-2018: Αποδοχή Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ. και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη τους. Αποδοχή Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ. και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη τους.

Απ. 225-2018: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2018- 2019 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού

Απ.226-2018: Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.227-2018:Εγκριση της με αριθ. 15/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».Εγκριση της με αριθ. 15/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».

Απ. 228-2018:Εγκριση της με αριθμό 35/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17.

Απ.229-2018: Έγκριση της με αριθμό 39/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κωδικού στο σκέλος των εξόδων». Έγκριση της με αριθμό 39/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κωδικού στο σκέλος των εξόδων».

Απ. 230-2018: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

Απ.231-2018: Παραχώρηση αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος της ΤΚ Ξινού Νερού στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ.

Απ. 232-2018: Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ.233-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 194/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 234-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.235-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.