Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.236-2017: Ανάκληση της αριθμ. 192/2017 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της 357/2012 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αμυνταίου. Ανάκληση της αριθμ. 192/2017 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της 357/2012 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αμυνταίου.

Απ.237-2017: ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων». ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ.238-2017:Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».

Απ.239-2017: Έγκριση τεχνικής μελέτης για το έργο με τίτλο "Διανοίξεις-Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών", προϋπολογισμού 281.916,29 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων και κωδικό ΚΑ : 30.7333.031. Έγκριση τεχνικής μελέτης για το έργο με τίτλο "Διανοίξεις-Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών", προϋπολογισμού 281.916,29 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων και κωδικό ΚΑ : 30.7333.031.

Απ.240-2017: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.

Απ.241-2017: Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αμυνταίου». Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αμυνταίου».

Απ.242-2017: Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνηςγια το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού καταστήματος». Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνηςγια το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού καταστήματος».

Απ.243-2017: Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων» αρχικού προϋπολογισμού 426.425,00€. Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων» αρχικού προϋπολογισμού 426.425,00€.

Απ.244-2017: Παράταση ισχύος της Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού ποσού 200.010,00 €.

Απ.245-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 4β και 4γ του δάσους της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 246-2017: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Απ. 247-2017: Καθορισμός θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Απ. 248-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Τάση Νικόλαο).

Απ. 249-2017: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2017.

Απ. 250-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης στις 24-9-2017 με θέμα 200 χρόνια Κλειδί Φλώρινας, τα γενεαλογικά δέντρα των Κλειδιωτών σε όλο τον κόσμο. Διοργάνωση εκδήλωσης στις 24-9-2017 με θέμα 200 χρόνια Κλειδί Φλώρινας, τα γενεαλογικά δέντρα των Κλειδιωτών σε όλο τον κόσμο.

Απ.251-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης Αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμυνταίου. Διοργάνωση εκδήλωσης Αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμυνταίου.

Απ. 252-2017:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.253-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.254-2017: Ψήφιση πίστωσης για την Προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2017. Ψήφιση πίστωσης για την Προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aποφάσεις 18ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 204-2017: Επικαιροποίηση της με αριθμό 78/2017 απόφαση ΔΣ Αμυνταίου περί υλοποίησης με ίδια μέσα Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου Επικαιροποίηση της με αριθμό 78/2017 απόφαση ΔΣ Αμυνταίου περί υλοποίησης με ίδια μέσα Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου

Απ. 205-2017: Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων

Απ. 206-2017: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Απ. 207-2017: ΄Εγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις αστικές συγκοινωνίες στην ΤΚ Λεχόβου. ΄Εγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις αστικές συγκοινωνίες στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ. 208-2017: ΄Εγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 209-2017: Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Δ΄ ΕΑΠ και κατανομή χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Δ΄ ΕΑΠ και κατανομή χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ

Απ. 210-2017: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017

Απ. 211-2017: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 362.500,00€

Απ.212-2017: ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ»Απ.213-2017: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και σχεδίου της, μεταξύ Δήμου Αμυνταίου, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ" Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και σχεδίου της, μεταξύ Δήμου Αμυνταίου, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ"

Απ. 214-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διόρθωση σφάλματος σε ΚΑΕΚ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διόρθωση σφάλματος σε ΚΑΕΚ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ. 215-2017: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Εσωτερικής Αποχέτευσης ΤΚ Σκλήθρου", προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Εσωτερικής Αποχέτευσης ΤΚ Σκλήθρου", προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

Απ. 216-2017: Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταβλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 80 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής , για τον σταυλισμό έως 80 ανεπιτήρητων αγελάδων – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταβλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 80 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής , για τον σταυλισμό έως 80 ανεπιτήρητων αγελάδων – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Απ. 217-2017: «Απόψεις βοσκής για το δάσος Τ.Κ. Νυμφαίου, Δήμου Αμυνταίου». «Απόψεις βοσκής για το δάσος Τ.Κ. Νυμφαίου, Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 218-2-17: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2017 και σύσταση επιτροπής ελέγχου . Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2017 και σύσταση επιτροπής ελέγχου .

Απ. 219-2017: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2017 . Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2017 .

Απ. 220-2017: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2017- 2018 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ. Σ84-515 Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού.Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2017- 2018 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ. Σ84-515 Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού.

Απ. 221-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης και καθορισμός όρων δημοπρασίας.

Απ.222-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Βασιλειάδης Γεώργιος). Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Βασιλειάδης Γεώργιος).

Απ.223-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Mπατσάρα Βασιλική).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Mπατσάρα Βασιλική).

Απ.224-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Αϊβατζίδου ΄Αννα).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Αϊβατζίδου ΄Αννα).

Απ.225-2017: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο Δίκτυο Συλλογών Λαογραφίας και Παράδοσης ΠΕ Φλώρινας. Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο Δίκτυο Συλλογών Λαογραφίας και Παράδοσης ΠΕ Φλώρινας.

Απ. 226-2017: Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος. Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Απ. 227-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

Απ. 228-2017: Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Αμυνταίου με τον οργανισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Αμυνταίου με τον οργανισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας.

Απ.229-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.230-2017: Έγκριση διενέργειας δράσεων προβολής των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2017” του Δήμου Αμυνταίου. Έγκριση διενέργειας δράσεων προβολής των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2017” του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.231-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.232-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aποφάσεις 17ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Aπ. 190-2017: Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό Αναργύρων – Βαλτονέρων Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην οδό Αναργύρων – Βαλτονέρων

Απ. 191-2017: Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης στάθμευσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2017» Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης στάθμευσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2017»

Απ. 192-2017: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου

Απ.193-2017: Προσωρινή αποδοχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του προσωπικού που παρείχε πραγματικά αυτές την 7/6/2017 και μέχρι το αργότερο την 31/3/2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. Προσωρινή αποδοχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του προσωπικού που παρείχε πραγματικά αυτές την 7/6/2017 και μέχρι το αργότερο την 31/3/2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

Απ. 194-2017: Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΚ ΚΕΛΛΗΣ» προϋπολογισμού 9.596,06 € (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της. Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΚ ΚΕΛΛΗΣ» προϋπολογισμού 9.596,06 € (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.

Απ. 195-2017: Παράταση εργασιών για την εργασία «Γεωλογική Διερεύνηση νέας υδρευτικής γεώτρησης στις ΤΚ Λιμνοχωρίου και Αναργύρων» . Παράταση εργασιών για την εργασία «Γεωλογική Διερεύνηση νέας υδρευτικής γεώτρησης στις ΤΚ Λιμνοχωρίου και Αναργύρων» .

Απ. 196-2017: ΄Εγκριση διαβαθμιδικής συνεργασίας έργου «Κατασκευή βοηθητικού αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα». ΄Εγκριση διαβαθμιδικής συνεργασίας έργου «Κατασκευή βοηθητικού αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα». ΄Εγκριση διαβαθμιδικής συνεργασίας έργου «Κατασκευή βοηθητικού αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα».

Απ. 197-2017: Απόψεις βοσκής για τις συστάδες 1β&1γ του δάσους ΤΚ Κέλλης Δήμου Αμυνταίου. Απόψεις βοσκής για τις συστάδες 1β&1γ του δάσους ΤΚ Κέλλης Δήμου Αμυνταίου.

Απ.198-2017:Εγκριση εγγραφής του Δήμου Αμυνταίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.Εγκριση εγγραφής του Δήμου Αμυνταίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.

Απ.199-2017: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμύνταια 2017. Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμύνταια 2017.

Απ.200-2017:9. Διοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου αθλητικής εκδήλωσης για την «προώθηση του αθλητισμού κατά του διαδικτυακού εθισμού»9. Διοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου αθλητικής εκδήλωσης για την «προώθηση του αθλητισμού κατά του διαδικτυακού εθισμού»

Απ. 201-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.202-2017: Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων. Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων.

Απ.203-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 146/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.