Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Αβραμίδη Ιωάννη.

Θέμα: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Αβραμίδη Ιωάννη.
Αριθ. Απόφασης: 63/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2427/19-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος Αβραμίδης Ιωάννης
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωάννου Χρήστος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Κύρκου Κυριάκος
Μπούτσκου Λεμονιά
Κόλκας Παναγιώτης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.
Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το κατεπείγον του θέματος λόγω του θανάτου του πατέρα του δημοτικού συμβούλου κ. Αβραμίδη Ιωάννη έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Θεοδωρίδη Κων/νο ο οποίος διερμήνευσε την θλίψη του για τον θάνατο του Αβραμίδη Θεοφάνη πατέρα του κ. Αβραμίδη Ιωάννη συμβούλου του Δήμου μας και καλεί το δημοτικό συμβούλιο να:
1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος και το δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος και το δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2017.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ