Αποφάσεις 12ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.130-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ. 131-2017: Tροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων. Tροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων.

Απ. 132-2017:΄Εγκριση της με αριθμό 58/2017 απόφασης της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Αναπροσαρμογή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στους λογαριασμούς τηλεθέρμανσης».΄Εγκριση της με αριθμό 58/2017 απόφασης της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Αναπροσαρμογή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στους λογαριασμούς τηλεθέρμανσης».

Απ. 133-2017: Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας.

Απ. 134-2017: Τροποποίηση της με αριθμό 102/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ.». Τροποποίηση της με αριθμό 102/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ.».

Απ. 135-2017: Επικαιροποίηση της με αριθμό 497/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης . Επικαιροποίηση της με αριθμό 497/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης .

Απ. 136-2017: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

Απ.137-2017: Αποδοχή ή μη παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ και ορισμός εκ νέου.Αποδοχή ή μη παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ και ορισμός εκ νέου.

Απ.138-2017: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10ΕΤΙΑΣ 2016-2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ" Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10ΕΤΙΑΣ 2016-2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ"

Απ.139-2017: Αποδοχή όρων απόφασης τροποποίησης πράξης με τίτλο : ΄΄ Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου ΄΄ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 .

Απ. 140-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα”. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα”.

Απ.141-2017: Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου». Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου».

Απ.142-2017:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Απ. 143-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 144-2017: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2017–2018”, προϋπολογισμού 74.102,40 €. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2017–2018”, προϋπολογισμού 74.102,40 €.

Απ.145-2017: Τροποποίηση της με αριθμό 117/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολύτεκνους-Αμεα-νεφροπαθείς και μονογονεϊκές οικογένειες» Τροποποίηση της με αριθμό 117/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολύτεκνους-Αμεα-νεφροπαθείς και μονογονεϊκές οικογένειες»

Απ.146-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ.147-2017: Αποδοχή πορισμάτων ελέγχου για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από 22-08-2011 έως 31-12-2013 και απόδοση αυτού στην διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ. Αποδοχή πορισμάτων ελέγχου για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από 22-08-2011 έως 31-12-2013 και απόδοση αυτού στην διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ.

Απ.148-2017: Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 149-2017: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 150-2017: Αποδοχή από τον Δήμο Αμυνταίου χρηματικής Δωρεάς από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (Δίκτυο) Αποδοχή από τον Δήμο Αμυνταίου χρηματικής Δωρεάς από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (Δίκτυο)

Απ.151-2017: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΕΦΑ Φλώρινας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 25-26 Μαΐου Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΕΦΑ Φλώρινας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 25-26 Μαΐου

Απ. 152-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό του ολοκαυτώματος στην TK Λεχόβου. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό του ολοκαυτώματος στην TK Λεχόβου.

Απ. 153-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου

Απ. 154-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης για πολιτιστική ανταλλαγή της ΤΚ Λιμνοχωρίου Δήμου Σερρών με την ΤΚ Λιμνοχωρίου δήμου Αμυνταίου. Διοργάνωση εκδήλωσης για πολιτιστική ανταλλαγή της ΤΚ Λιμνοχωρίου Δήμου Σερρών με την ΤΚ Λιμνοχωρίου δήμου Αμυνταίου.

Απ. 155-2017: Διοργάνωση γεύματος προς τιμή των σπουδαστών του διατμηματικού προγράμματος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Απ.156-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 95/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 95/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 157-2017:28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 106/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 106/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.158-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.