Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 288-2017: Επί αιτήσεως Δαφούλη Ρεβέκκα-σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου Επί αιτήσεως Δαφούλη Ρεβέκκα-σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ. 289-2017: Τροποποίηση της με αριθμό 193/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Προσωρινή αποδοχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του προσωπικού που παρείχε πραγματικά αυτές την 7/6/2017 και μέχρι το αργότερο την 31/3/2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017». Τροποποίηση της με αριθμό 193/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Προσωρινή αποδοχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του προσωπικού που παρείχε πραγματικά αυτές την 7/6/2017 και μέχρι το αργότερο την 31/3/2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017».