Αποφάσεις 31ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 321-2017: Συνδιοργάνωση Ενημερωτικής – Εκπαιδευτικής Ημερίδας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Προγράμματος Life

Απ.322-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Κυριακόπουλο Γρηγόριο).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Κυριακόπουλο Γρηγόριο).

Απ.323-2017: Αλλαγή ειδικότητας ασκούμενων σπουδαστών ΟΑΕΔ έτους 2017-2018. Αλλαγή ειδικότητας ασκούμενων σπουδαστών ΟΑΕΔ έτους 2017-2018.

Απ.324-2017: ΄Εγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα. ΄Εγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

Απ.325-2017: Ορισμός και εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Αμυνταίου για εκπροσώπηση στη ΔΕΗ (Κατάστημα Πτολεμαΐδας). Ορισμός και εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Αμυνταίου για εκπροσώπηση στη ΔΕΗ (Κατάστημα Πτολεμαΐδας).

Απ.326-2017: Καθορισμός θέσης διάβασης πεζών στην Τ.Κ. Λεχόβου Δ. Αμυνταίου. Καθορισμός θέσης διάβασης πεζών στην Τ.Κ. Λεχόβου Δ. Αμυνταίου.

Απ.327-2017: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Απ.328-2017: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ενδιαφερομένου για διαγραφή χρέους. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ενδιαφερομένου για διαγραφή χρέους.

Απ. 329-2017: «Συμμετοχή του Δήμου Aμυνταίου στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» «Συμμετοχή του Δήμου Aμυνταίου στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

Απ.330-2017: ΄Εγκριση υπογραφής για την διακήρυξη της προώθησης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. ΄Εγκριση υπογραφής για την διακήρυξη της προώθησης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Απ.331-2017: Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 - Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και Νο 260 Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε εφαρμογή των διατάξεων της από 20/04/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (ΦΕΚ Α΄41) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43).

Απ.332-2017: ΄Εγκριση παραχώρησης παλαιού κτιρίου Παιδικού Σταθμού ΔΚ Αμυνταίου στη ΔΕΤΕΠΑ για στέγαση των υπηρεσιών της . ΄Εγκριση παραχώρησης παλαιού κτιρίου Παιδικού Σταθμού ΔΚ Αμυνταίου στη ΔΕΤΕΠΑ για στέγαση των υπηρεσιών της .

Απ.333-2017: Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.

Απ.334-2017: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης για την εξαγορά αγροτεμαχίου στην ΤΚ Σκλήθρου Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης για την εξαγορά αγροτεμαχίου στην ΤΚ Σκλήθρου

Απ.335-2017: Ένταξη του έργου Μελέτες αντιμετώπισης μακροπρόθεσμης λειτουργίας και επέκτασης τηλεθέρμανσης περιοχής Αμυνταίου προϋπολογισμού 204.238,64€ για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ). Ένταξη του έργου Μελέτες αντιμετώπισης μακροπρόθεσμης λειτουργίας και επέκτασης τηλεθέρμανσης περιοχής Αμυνταίου προϋπολογισμού 204.238,64€ για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ).

Απ. 336-2017: ΄Εγκριση 'Έκθεσης Πρακτικού ΄΄Καταμέτρησης έκτασης στην Τ.Κ. Σκλήθρου για αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου΄΄. ΄Εγκριση 'Έκθεσης Πρακτικού ΄΄Καταμέτρησης έκτασης στην Τ.Κ. Σκλήθρου για αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου΄΄.

Απ.337-2017: ΄΄Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, του μέτρου 4 : ΄΄Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του Ενεργητικού΄΄, του Υπομέτρου 4.3: ΄΄Στήριξη για Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της Δασοκομίας΄΄, της δράσης 4.3.4: ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις΄΄, με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4 / ΕΥΔΔ_86 (1Η) για το έργο :΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ΄΄ με το παρακάτω υποέργο :Βελτίωση οδού πρόσβασης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου.

Απ.338-2017: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και ΔΙΑΔΥΜΑ για την δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου.

Απ. 339-2017: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€.

Απ.340-2017: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€

Απ. 341-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 342-2017: Τροποποίηση της με αριθμό 107/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά την αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου Τροποποίηση της με αριθμό 107/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά την αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 343-2017: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Απ.344-2017:Εγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.Εγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απ.345-2017: Παραχώρηση της πρώην Κοινοτικής αίθουσας Ξινού Νερού για πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης. Παραχώρηση της πρώην Κοινοτικής αίθουσας Ξινού Νερού για πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης.

Απ.346-2017: Μεταβολή σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. Μεταβολή σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018.

Απ.347-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Πέτρος).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Πέτρος).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Πέτρος).

Απ.348-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Δημήτριος). Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Δημήτριος).

Απ. 349-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Γιαννιτσοπούλου Θεοδώρα). Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Γιαννιτσοπούλου Θεοδώρα).

Απ.350-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Mιλιάγκου Στέφανος).

Απ. 351-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Σταϊκίνου Κωνσταντίνα). Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Σταϊκίνου Κωνσταντίνα).

Απ.352-2017: ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Κύπρο. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Κύπρο.

Απ.353-2017: ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στα Ιωάννινα για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στα Ιωάννινα για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Απ.354-2017: ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2017». ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2017».

Απ.355-2017: ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην 7η συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Στουτγάρδη.

Απ. 356-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 260/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 260/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.357-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.358-2017: Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων

Απ. 359-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.360-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.