Αποφάσεις 33ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 377-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Έργου: “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αετού”. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Έργου: “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αετού”.

Απ. 378-2017: ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου».

Απ.379-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4α του διαστήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4α του διαστήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων

Απ. 380-2017: Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού. Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού.

Απ.381-2017: Κατ’ εξαίρεση αγορά, μεταφορά και διάθεση δασικών προϊόντων. Κατ’ εξαίρεση αγορά, μεταφορά και διάθεση δασικών προϊόντων.

Απ.382-2017: Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Γ΄ και Δ΄ΕΑΠ. Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Γ΄ και Δ΄ΕΑΠ.

Απ.383-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.

Απ.384-2017: Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου . Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 385-2017: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Απ. 386-2017: Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Απ.387-2017:Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2018.Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2018.

Απ.388-2017: Ανάκληση της με αριθμό 307/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο «Αίτημα της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων για χορήγηση έκπτωσης επί των τελών σύνδεσης» και λήψη νέας.

Απ. 389-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου». ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου».

Απ. 390-2017: Ένταξη νέων δράσεων για χρηματοδότηση από το ΕΑΠ

Απ. 391-2017: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου στο έργο με τίτλο "Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross - Border Region" στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας - FYROM 2014-2020.

Απ. 392-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου»

Απ.393-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνοχωρίου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνοχωρίου»

Απ.394-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο " «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφαίου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο " «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφαίου»

Απ.395-2017: Λήψη απόφασης περί των ενστάσεων επί της τροποποίησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα περιοχής επέκτασης.

Απ.396-2017: Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου». Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου».

Απ. 397-2017: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου.

Απ.398-2017: Φιλοξενία του εκθετηρίου Μακεδονικών Αγώνων της Παμμακεδονικής ΄Ενωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας. Φιλοξενία του εκθετηρίου Μακεδονικών Αγώνων της Παμμακεδονικής ΄Ενωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας.

Απ.399-2017: Κατανομή πίστωσης ποσού 75.306,87€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Κατανομή πίστωσης ποσού 75.306,87€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ.400-2017: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Απ.401-2017: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των εκπαιδευτών του κοινωνικού φροντιστηρίου.

Απ.402-2017: Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

Απ. 403-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 404-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.