Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 204-2018:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις εξελίξεις της ονομασίας της FYROM και των άλλων σοβαρών θεμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις εξελίξεις της ονομασίας της FYROM και των άλλων σοβαρών θεμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Απ. 205-2018:Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 –π3)Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 –π3)

Απ. 206-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή του υδρονομέα. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή του υδρονομέα.

Απ. 207-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 208-2018: Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.