Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.210-2018: ΄΄Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας ΄΄ Προμήθεια Ενός Επιβατικού Οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου ΄΄ ΄΄Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας ΄΄ Προμήθεια Ενός Επιβατικού Οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου ΄΄

Απ.211-2018: Kαταγγελία και λύση από την αριθ. 7265/22-05-2018 δημόσια σύμβαση προμήθειας. Kαταγγελία και λύση από την αριθ. 7265/22-05-2018 δημόσια σύμβαση προμήθειας.

Απ. 212-2018:Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», δράσης 2 και 3 του ειδικού στόχου 26 της επενδυτικής δραστηριότητας 6i του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», με κωδικό πρόσκλησης 51, Α/Α ΟΠΣ 2651 (10-05-2018), για το έργο με τίτλο
«Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 356.056,08€ και υποέργα τα εξής :
1) Υποέργο 1ο : Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου, προϋπολογισμού 297.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
2) Υποέργο 2ο : "Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων & οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 48.536,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
3) Υποέργο 3ο : "Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για τη συλλογή βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Απ.213-2018:Aνάκληση της με αριθμό 171/2018 απόφασης του ΔΣ με θέμα την "΄Εγκριση της με αριθμό 52/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.Aνάκληση της με αριθμό 171/2018 απόφασης του ΔΣ με θέμα την "΄Εγκριση της με αριθμό 52/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

Απ.214-2018: "΄Εγκριση της με αριθμό 66/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. "΄Εγκριση της με αριθμό 66/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

Απ.215-2018: ΄Εγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου.

Απ.216-2018: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 και σύσταση επιτροπής ελέγχου Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 και σύσταση επιτροπής ελέγχου

Απ. 217-2018: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 . Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018 .

Απ.218-2018: ΄Εγκριση 3ςη Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ». ΄Εγκριση 3ςη Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ».

Απ.219-2018: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου». Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου».

Απ.220-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ.221-2018: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών και Περιφράξεων για Παιδικές Χαρές", προϋπολογισμού 108.600,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδύσεις Έργων. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών και Περιφράξεων για Παιδικές Χαρές", προϋπολογισμού 108.600,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδύσεις Έργων.

Απ.222-2018:Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις Ποιοτικής Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων", προϋπολογισμού 64.499,12 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικές Δαπάνες Σχολικών Κτηρίων, με ΚΑ : 15.7336.036.Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις Ποιοτικής Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων", προϋπολογισμού 64.499,12 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικές Δαπάνες Σχολικών Κτηρίων, με ΚΑ : 15.7336.036.

Απ.223-2018: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS A.E. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου», στην εταιρεία SOLIS A.E.

Απ. 224-2018: Αποδοχή Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ. και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη τους. Αποδοχή Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ. και ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη τους.

Απ. 225-2018: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2018- 2019 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού

Απ.226-2018: Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.227-2018:Εγκριση της με αριθ. 15/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».Εγκριση της με αριθ. 15/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ έτους 2018».

Απ. 228-2018:Εγκριση της με αριθμό 35/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17.

Απ.229-2018: Έγκριση της με αριθμό 39/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κωδικού στο σκέλος των εξόδων». Έγκριση της με αριθμό 39/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κωδικού στο σκέλος των εξόδων».

Απ. 230-2018: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

Απ.231-2018: Παραχώρηση αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος της ΤΚ Ξινού Νερού στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ.

Απ. 232-2018: Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ.233-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 194/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 234-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.235-2018: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.