Αποφάσεις 01/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.01-2019:  Παραχώρηση Δημοτικού κτιρίου στον Σύλλογο Ποντίων Λεβαίας.

Απ.02-2019: Κατανομή πίστωσης ποσού 14.947,54€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

Απ. 03-2019: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα». 

Απ. 04-2019: Έγκριση μετάβασης αιρετών στην Θεσσαλονίκη. Έγκριση μετάβασης αιρετών στην Θεσσαλονίκη.

Απ. 05-2019: Καθορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 2019 δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Απ. 06-2019: Έγκριση πραγματοποίησης διημερίδας με θέμα την τοπική ιστορία του Αμυνταίου.

Απ. 07-2019: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

Απ. 08-019: Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 

Απ. 09-2019: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018. 

Απ. 10-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ. 11-2019:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.