Αποφάσεις 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.100-19: Σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αμυνταίου για την ίδρυση Τμήματος Αμπελουργίας – Οινολογίας διετούς φοίτησης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Αμύνταιο. 

Απ.101-19: Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Απ.102-2019: ΄Εγκριση της με αριθμό 28/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Έκπτωση επί της κατανάλωσης που αφορά νέες συνδέσεις καταναλωτών με το δίκτυο της Τ/Θ». 

Απ. 103-19: Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Αμυνταίου.

Απ.104-19: Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων 

Απ.105-19: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα». 

Aπ.106-19: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ» 

Απ.107-19: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής Οδού Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου». 

Απ.108-19: Κλήρωση Μελών Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄Διαμόρφωση – Συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου΄. 

Απ.109-19: ΄Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “ Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος”. 

Απ.110-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου». 

Απ.111-19: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για μεταφορά ( αλλαγή θέσης ) από τον τομέα βιομηχανικών προϊόντων στον τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ.» 

Απ.112-19: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 – 2020”, προϋπολογισμού 415.574,08 €. 

Απ.113-219: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου».

Απ.114-19:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδίου μετά από την 4051/13-03-2019 αίτηση του μισθωτή.

Απ.115-19: Ακύρωση της με αριθμό 92/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την δημοπράτηση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων 

Απ.116-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.117-19: Τροποποίηση της με αριθ. 91/2019 απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου για την απευθείας εκμίσθωση της συστάδας 7α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου. 

Απ.118-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας. 

Απ.119-19: Παραχώρηση χρήσης ισόγειου κτιρίου «Παλιό Τυροκομείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαρικού στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βαρικού. 

Απ.120-19: Τροποποίηση της με αριθ. 332/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου" 

Απ.121-19: Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού. 

Απ.122-19: Οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας 

Απ.123-19: Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε δημότη στην Τ.Κ. Λεχόβου
Απ.124-19:. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου

Απ.125-19: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Απ.126-19:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

Απ.127-19: Μετάβαση αιρετών στην Αθήνα. 

Απ.128-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Απ.129-19: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.130-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.