Αποφάσεις 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.159-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 512.500,00 €, με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου» 

Απ.160-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.161-19: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξηςσε σχολικές μονάδες του Δή,ου Αμυνταίου. 

Απ.162-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις διαμορφώσεις διαγραμμίσεις, δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 87.568,13€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.163-19: Συζήτση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου. 

Απ. 164-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του «Αιτήματος Παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Απ.165-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.166-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ.167-19: Ανάκληση της με αριθμό 136/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση εκ νέου για την πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου» 

Απ.168-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις-συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού" προϋπολογισμού 24.500,00 € 

Απ.169-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βεγόρας" προϋπολογισμού 18.000,00 €

Απ.170-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα" προϋπολογισμού 12.171,42 €

Απ.171-19: Αποδοχή Όρων Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου "Εσωτερική αποχέτευση ΤΚ Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου".

Απ.172-19:Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 173-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.