Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.175-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». 

Απ.176-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για την διοργάνωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.177-19: Έγκριση της με αριθμό 13 /2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

Απ.178-19: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ»

Απ.179-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 12.400,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.180-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.181-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» 

Απ. 182-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.183-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.184-19: Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου 

Απ.185-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για διοργάνωση τουρνουά Μίνι Βόλεϊ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.186-19: Έξοδα κηδείας άπορου Δημότη στην Δ.Κ. Αμυνταίου.

Απ.187-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.