Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.215-2019: Παραχώρηση χρήσης χώρου στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα λόγω εκδηλώσεων. 

Απ.216-2019: ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων. ΄

Απ.217-2019: Αναγραφή ονόματος στο Μνημείο Πεσόντων της Τ.Κ. Λεχόβου. 

Απ.218-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.219-2019: Μετακίνηση δημοτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό στα πλαίσια του έργου LESS WASTE II. 

Απ. 220-2019: Λήψη συμπληρωματικής απόφασης επί της υπ’ αρ. 115/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την παραχώρηση του παλαιού Α’ Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου».

Απ.221-2019: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019. 

Απ.222-2019: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» , έγκριση μελέτης – τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης 

Απ.223-2019: ΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας για τρία (3) έργα στον Δήμο Αμυνταίου 2019.

Απ.224-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.225-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€. 

Απ. 226-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκαταστάσεις διαμορφώσεις διαγραμμίσεις, δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 87.568,13€. 

Απ.227-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.» προϋπολογισμού μελέτης 14.000,00€.

Απ. 228-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€. 

Απ.229-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού», προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 230-2019:Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης”.

Απ.231-2019:Ανάκληση της με αριθμό 40/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Δωρεάς Λεωφορείου στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης) Αμυνταίου και λήψη εκ νέου απόφασης.

Απ.232-2019: Ανάκληση της με αριθμό 39/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Δωρεάς Λεωφορείου στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου και λήψη εκ νέου απόφασης. 

Απ.233-2019: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019 . 

Απ.234-2019: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019 και σύσταση επιτροπής ελέγχου . 

Απ.235-2019: Έγκριση της με αριθμό 19/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «Τροποποίηση Προϋπολογισμού». 

Απ.236-2019: Έγκριση της με αριθμό 15/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την « Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2018».

Απ.237-2019:Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2018 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .

Απ.238-2019: ΄Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2018 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .

Απ.239-2019: ΄Εγκριση παράτασης του χρόνου υλοτομίας της δασικής συστάδας 4δ του δασοκτήματος της ΤΚ Νυμφαίου. 

Απ.240-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων δημοπρασίας. 

Απ.241-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή του υδρονομέα. 

Απ.242-2019: ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Ξινού Νερού λόγω Πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Απ.243-2019:Εγκριση μεταφοράς του Μνημείου Πεσόντων στην Τ.Κ. Πεδινού .

Απ.244-2019. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Αμυνταίου.. 

Απ. 245-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση. 

Απ.246-2019: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2019” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 247-2019: Επιχορηγήσεις Συλλόγων Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.248-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.