Αποφάσεις 18ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 249-2019:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Απ. 250-2019:Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για γνωμοδότηση.

Απ.251-2019: ΄Εγκριση δαπάνης.

Απ.252-2019:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 253-2019:΄Εγκριση της με αριθμό 129/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά την τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 8136/11-6-2018 αίτησης του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Κων/νου.

Απ.254-2019:Ψήφισμα για τo κλείσιμο του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην Τ.Κ. Φιλώτα.

Απ.255-2019: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου».

Απ.256-2019: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Αμυνταίου

Απ.257-2019: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€.

Απ. 258-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

Απ.259-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» προϋπολογισμού μελέτης 64.499,12€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ.260-2019: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Βαρικού».

Απ.261-2019: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αντιγονείας», προϋπολογισμού 24.780,29 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ.

Απ.262-2019: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μανιακίου», προϋπολογισμού 24.702,85 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ.

Απ.263-2019: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Απ.264-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου”.

Απ. 265-2019: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο "Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου".

Απ.266-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ροδώνα.

Απ.267-2019: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

Απ.268-2019:. ΄Εγκριση Παραχώρησης κεντρικής πλατείας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην ΤΚ Φαραγγίου .

Απ.269-2019:Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου.

Απ.270-2019: Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «First trail run Amyntaiou”.

Απ.271-2019:Έγκριση της αριθ. 53/2019 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με διαμόρφωση πεζοδρομίου έμπροσθεν και έναντι καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.

Απ.272-2019: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Απ.273-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.