Αποφάσεις 20ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 20/2019 του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.
Αριθ. Απόφασης: 275/2019
Στο Αμύνταιο, σήμερα 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14518/22-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 10 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης
Κωνσταντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Λάζης Δημήτριο
Γοράντη Ειρήνη
Κουρρή ΄Αννα
Βολιώτης Αργύριος

 

 

 

Ρακόπουλος Άγγελος
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνέχεια, ο Γραμματέας εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογημένη ή όχι.
Ο πρόεδρος ύστερα από την καταγραφεί των παρόντων και τον απόντων από τον Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 2 του 3463/2006 στο σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 11 , άρα δεν υπάρχει η νόμιμη απαρτία κατά συνέπεια ματαιώνεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 275/2019
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ