Αποφάσεις 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.382-2019:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμυνταίου στην ΑΝ.ΦΛΩ.

Απ.383-2019: Επανυποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, Άξονας 1, Μέτρο 2 'Συμπληρωματική Πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση' του χρηματοδοτικού προγράμματος ΄Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016' με τίτλο "Αισθητική, Λειτουργική Ανακατασκευή Πεζοδρομίων και Υπαίθριων Χώρων Σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου".

Απ.384-2019: Τροποποίηση της με αριθμό 281/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης».

Απ.385-2019: Tροποποίηση της με αριθμό 282/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης».

Απ.386-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου”.

Απ.387-2019: Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20 MW στη θέση «Κορομηλιά» του Δήμου Αμυνταίου»

Απ.388-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση του κέντρου νεότητας της Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα.

Απ.389-2019: