Aποφάσεις 31ης Τακτικής Συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Ο Δήμος Αμυνταίου στην Μεταλιγνιτική Εποχή.
Αριθ. Απόφασης: 393/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 02 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20863/28-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπάντης Ιορδάνης Αντωνιάδης Θεοχάρης
Γεώργου Τρύφων Πέγιου Ιωάννης
ΘωμαϊδηςΧρήστος Πρόεδρος
Κιοσές Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη
Σαργιαννίδης Παύλος
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος


Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης ΄Ανθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν και τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων οι:
Ο βουλευτής της ΝΔ κ. Ι. Αντωνιάδης, η Αντιπερειφερειάρχης Ενέργειας κ. Κ. Κυριακίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Ι. Κιοσές, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Άμπας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Βόσδου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Λιάσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Στρατάκης, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κ. Ι. Αδαμίδης, ο αρχηγός αντιπολίτευσης του Δήμου Αμυνταίου της παράταξης «Με Συνέπεια και στο Αύριο» κ. Κ. Θεοδωρίδης, ο Προέδρος ΑΣΕΠΑ κ. Γ. Γιαννιτσόπουλος, ο εκπρόσωπος του επιμελητήριου Φλώρινας κ. Δ. Σιδηρόπουλος, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Δήμου Αμυνταίου της παράταξης «Δύναμη Ανανέωσης» κ. Τ. Γρομπανόπουλος, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Δήμου Αμυνταίου της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αμυνταίου» κ. Κ. Ελευθεριάδης, ο πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Κ. Σέλτσας, ο πρώην δήμαρχος Αμυνταίου κ Ι. Σταϊος, ο πρόεδρος κοινότητας Αμυνταίου κ. Ε. Μακρής, ο πρόεδρος κοινότητας Λεχόβου κ. Ε. Στεφανίδης, ο πρόεδρος κοινότητας Βαλτονέρων κ. Κ. Μελισσανίδης.
Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο οποίος είπε τα εξής:
Η μεταλιγνιτική εποχή έχει φτάσει για μας!
Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε σε διεκδικήσεις και σε μία δυναμική διαδικασία για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου διεκδίκησης.
Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατές συμμαχίες και συμπράξεις π.χ. Ευρωπαϊκό φόρουμ Δημάρχων, Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων που είναι σε περιοχές σε μετάβαση.
Στη διαδικασία μετάβασης ο Δήμος Αμυνταίου είναι ο πρώτος που πλήττεται!
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκα τα εξής:
• Δύο λιγνιτικές μονάδες τίθενται άμεσα εκτός λειτουργίας
• Ένα κατεστραμμένο ορυχείο εγκαταλείπεται
• Ο οικισμός Αναργύρων βρίσκεται σε μετεγκατάσταση
• Το ρήγμα Βαλτονέρων-Πεδινού-Φανού αποτελεί ένα γεγονός
• Γεωτρήσεις έχουν «κρεμάσει» λόγω πτώσης υδροφόρου ορίζοντα
• Παρατηρούνται διαταραχές στην στάθμη των λιμνών
• Τεράστια εγκαταλειμμένα κτίρια αφήνονται στη μοίρα τους
• Ανενεργά ορυχεία λιγνίτη. Η αποκατάσταση τους είναι η ελάχιστη υποχρέωση της ΔΕΗ προς το τόπο
• Εργαζόμενοι σε δορυφορικές δραστηριότητες της ΔΕΗ είναι απλήρωτοι και σε εργασιακή αβεβαιότητά
• Απαξίωση υποδομών Τηλεθέρμανσης.
Μετά από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη τα παραπάνω όπως αυτά αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκαλεί η μεταβατική περίοδος στη μετά-εξορυκτική δραστηριότητα, είναι αυτό της πολύ υψηλής ανεργίας και της μετανάστευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
Τα μέτρα στήριξης αποτελούν τις πιο κρίσιμες και δύσκολες παραμέτρους της μεταβατικής περιόδου και πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στον μακροχρόνιο σχεδιασμό της μετάβασης μιας περιοχής.
Στόχοι
• Ενίσχυση των υπολοίπων τομέων της οικονομίας
• Στοχευμένη στρατηγική υποστήριξης αγροκτηνοτροφικού τομέα
• Υποστήριξη-ενίσχυση υφιστάμενων αποδοτικών καλλιέργειών.
• Προώθηση νέων καλλιέργειών όπως ενεργειακά φυτά
• Υποστήριξη δημιουργίας δικτύων εμπορίας – προώθησης αγροτικών προϊόντων
• Ενοποίηση τουριστικών προϊόντων και δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης και προώθησης του Δήμου μας σε τουριστικό προορισμό.
• Υποστήριξη της εμπορικής ανάπτυξης και του τομέα υπηρεσιών για την πόλη του Αμυνταίου
• Διατήρηση ενεργειακού χαρακτήρα περιοχής με διατήρηση λειτουργίας ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα για ομαλότερη μετάβαση
• Προώθηση επενδύσεων στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
• Ενίσχυση υποδομών
• Συμμετοχικός σχεδιασμός & Κινητοποίηση ενδογενών οικονομικών δυνάμεων για μία γνήσια τοπική ανάπτυξη
Επιχειρησιακό σχέδιο με συγκεκριμένες προτάσεις - έργα
• Αρδευτικό Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα - Πετρών (35.000 στρ.)
• Αρδευτικό Βεγορίτιδας (45.000 στρ.)
• Ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Απαιτείται γενναία έκπτωση επί των υφιστάμενων τιμολογίων, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί σε έναν βαθμό η υστέρηση που υπάρχει λόγω της ύπαρξης των λιγνιτορυχείων και της διαρκούς υποβάθμισης του αγροτικού τομέα.
• Ρύθμιση χρεών αγροτών προς ΔΕΗ σε πολλές δόσεις
• Απόδοση εκτάσεων της ΔΕΗ για την δημιουργία θερμοκηπιακών πάρκων
• ΑΠΕ (πρόκριση επενδύσεων & μεγαλύτερη επιδότηση). Συμμετοχή Δήμου Αμυνταίου και κατοίκων σε επενδυτικά σχέδια και σε ενεργειακές κοινότητες.
• Αξιοποίηση λουτρών Μπάνιας και του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής.
• Τουρισμός (υποδομές και προβολή) με ενιαιοποίηση του τουριστικού προϊόντος.
• Ανάπτυξη αμπελοοινικού τομέα και οινικού τουρισμού
• Ειδικό αναπτυξιακό – φορολογικό πρόγραμμα για τη περιοχή.
• Αξιοποίηση του φυσικού αερίου που διέρχεται από την περιοχή.
• Δυνατότητες θέρμανσης άλλων οικισμών
Ειδικότερα για τις τηλεθερμάνσεις προτείνουμε:
 Οι υπό απόσυρση μονάδες να παραμείνουν σε λειτουργία τουλάχιστον έως ότου τεθούν σε λειτουργία οι εναλλακτικές επενδύσεις παραγωγής της απολεσθείσας θερμικής ενέργειας (2020-21 για το Αμύνταιο, 2022 για την Πτολεμαΐδα)
 Άμεση ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της μεταλιγνιτκής περιόδου για την χρηματοδότηση του συνόλου του π/υ των ώριμων έργων υποκατάστασης της συμπαραγωγικής ικανότητας των θερμοηλεκτρικών σταθμών που αποσύρονται. Σε διαφορετική περίπτωση, στις περιπτώσεις απόσυρσης μονάδων προ του χρόνου απόσβεσής τους, απαιτείται να περιληφθεί όρος αντίστοιχης αποζημίωσης των Τ/Θ από την πολιτεία για την αναπλήρωση ισχύος, με ποσά (αναπόσβεστη αξία, τοκοχρεολύσια κλπ.) που θα προσδιοριστούν
 Άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων της ΔΕΗ/ΥΠΕΝ προς τις τοπικές κοινωνίες από τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ (τοπικός πόρος)
 Για τον υπολειπόμενό χρόνο λειτουργίας των υπό απόσυρση μονάδων, ο οποίος είναι εξαιρετικά περιορισμένος, να μην τιμολογηθεί η παρεχόμενη ΘΕ, καθώς αποτελεί μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε να στηριχθεί έμπρακτα η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους Δήμους / Επιχειρήσεις ΤΘ να αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες συνέπειες της απότομης απολιγνιτοποίησης. Επιπλέον οι όποιες οικονομικές εκκρεμότητες υφίστανται από έργα μετασκευών στους ΑΗΣ για παροχή ΤΘ, να απαλειφθούν εξαιτίας της πρόωρης διακοπής της λειτουργίας των αντίστοιχων μονάδων και της μη απόσβεσής τους.
 Στις περιπτώσεις ανάπτυξης εναλλακτικών συστημάτων μικτής καύσεως λιγνίτη (όπως στη δικιά μας περίπτωση) η ΔΕΗ να αναλάβει τουλάχιστο για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους την παροχή καύσιμης ύλης, ανταποδοτικά προς τις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από την αποβιομηχανοποίηση της περιοχής, έως ότου αντικατασταθεί οριστικά ο λιγνίτης από τοπικά παραγόμενη βιομάζα ή άλλα εναλλακτικά καύσιμα.
 Να δεσμευτεί η πολιτεία ότι θα παραμείνει η Πτολεμαΐδα V στο ενεργειακό μίγμα της χώρας (με ενσωμάτωση μικτής καύσεως λιγνίτη με εναλλακτικά καύσιμα), ώστε να προκριθεί το εγχείρημα της διασύνδεσης της ΤΘ Αμυνταίου με τον αγωγό που θα τροφοδοτήσει την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας από την νέα μονάδα της ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα 5
 Στις μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία μετά το 2023 (Πτολεμαΐδα 5) η ένταξη στο σύστημα να πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα μετά από αντίστοιχη προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως έχει επανειλημμένως ζητηθεί από τη ΡΑΕ και ΑΔΜΗΕ.
Επιπρόσθετα
• Εκπόνηση μελέτης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των μονάδων καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Να προωθηθεί η εκπόνηση ενός ρεαλιστικού επιχειρησιακού σχεδίου, στοχεύοντας στα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα περιοχής, όπως κρασί, λίμνες, ορεινοί όγκοι.
• Θα πρέπει να καθοριστεί επιτέλους το βιομηχανικό πάρκο στην περιοχή Μεράς, και να γίνει σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις και για επενδύσεις στην περιοχή. Ως αρωγοί στην προσπάθεια αυτή θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε με παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων και εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη και στην τηλεθέρμανση των επιχειρήσεων που θα εδρεύουν στην περιοχή.
• Απαραίτητη η εξωστρέφεια του Δήμου προς άλλες περιοχές και σε άλλα γειτονικά κράτη. Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση.
• Απαλλαγή των νέων επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη για 1 έτος. Στόχος η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
• Πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος κομποστοποίησης.
• Δημιουργία Εκθετηρίου τοπικών προϊόντων. Σκοπός η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.
• Έμφαση στους τομείς δραστηριότητας όπως των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ευκολότερη παραγωγική διαδικασία.
• Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρώπινου μας τοπικού δυναμικού ώστε η επιστροφή τους στην αγορά να γίνει με νέες δεξιότητες.
• Δημιουργία ενός κέντρου τουρισμού (κέντρου ενημέρωσης) και παρουσίασης του τουριστικού χάρτη του Δήμου Αμυνταίου.
• Σχεδιασμός της περιοχής μας στα πρότυπα του τόπου προορισμού και όχι μόνο του τόπου εξυπηρέτησης διερχομένων που είναι σήμερα.
• Ανάπτυξη χειμερινού, Θερμαλιστικού, Θρησκευτικού, αθλητικού, εναλλακτικού τουρισμού και Αγροτουρισμού με ολοκληρωμένο πλάνο δράσης.
• Ανάδειξη του «πλούτου» των 4 λιμνών του Δήμου.
• Συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία για ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής.
• Το «ιστορικό» κέντρο της πόλης του Αμυνταίου πρέπει να αναδειχθεί ως πολιτισμική μας κληρονομιά.
• Διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής με προώθηση και υποστήριξη επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές.
• Ανάδειξη και αξιοποίηση τις βιομηχανικής κληρονομιάς.
• Εκπροσώπηση παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων Δημιουργία συντονιστικού οργάνου
Προτείνεται η συγκρότηση ευέλικτου και αποτελεσματικού συντονιστικού οργάνου διεκδίκησης με τα κάτωθι μέλη:
1. Δήμος Αμυνταίου (Δήμαρχος)
2. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας - Π.Ε. Φλώρινας (Αντιπεριφερειάρχης)
3. Εκπρόσωπος Εκκλησίας (Σεβασμιότατος ή εκπρόσωπός του)
4. ΕΑΣ Αμυνταίου (Πρόεδρος)
5. Εμπορικός Σύλλογος Αμυνταίου (Πρόεδρος)
Τέλος, το σύνολο των παρόντων δημοτικών συμβούλων Δήμου Αμυνταίου και περιφερειακών συμβούλων Π.Ε. Φλώρινας συμφώνησε με την πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, κ. Κασαπίδη Γ., να κηρυχθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 393/2019.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΘΩΜΑΙΔΗΣ