Αποφάσεις 33ης τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 396-2019: Tροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 397-2019: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», προϋπολογισμού 24.750,37 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.

Απ. 398-2019: Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».

Απ. 399-2019: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος».

Απ.400-2019: Απόψεις βοσκής για τις συστάδες του Δημοτικού δασικού συμπλέγματος «Ξινού Νερού-Φανού-Αετού Λιμνοχωρίου – Αγραπιδιάς – Σκλήθρου – Λεχόβου -Βαρυκού», Δήμου Αμυνταίου

Απ.401-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια κάδων στα πλαίσια του έργου Less Waste”.

Απ.402-2019: Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2019

Απ.403-2019:Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης ακινήτου στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα

Απ.404-2019: Τροποποίηση της με αριθμό 281/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης».

Απ. 405-2019: Tροποποίηση της με αριθμό 282/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης».

Απ. 406-2019: ΄Εγκριση δ΄ κατανομής ποσού 82.430,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.

Απ. 407-2019:Εγκριση της αναπροσαρμογής τελών κατανάλωσης τηλεθέρμανσης.

Απ.408-2019: Ορισμός εκπροσώπων λογαριασμού ταμιακών διαθεσίμων στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Απ.409-2019:14. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών Π.Δ.Ε. που τηρούνται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απ.410-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 247/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.411-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής