Αποφάσεις 34ης τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.412-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 269/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.413-2019: ΄Εγκριση συμπληρωματικής κατανομής ποσού 41.215,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.

Απ.414-2019: Πορεία και εξέλιξη της «Ξινό Νερό Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» του Δήμου Αμυνταίου.
Α. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την κατάσταση και την λειτουργία της επιχείρησης και τις ενέργειες που γίνονται σ’ αυτήν με σκοπό την βέλτιστη
ευρωστία της (οικονομικά και επαγγελματικά).
Β. Ενημέρωση από τον Δήμαρχο για την πορεία του επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή της επιχείρησης στο καθεστώς ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του ν.4399/2016 και εξουσιοδότηση σ’ αυτόν (τον Δήμαρχο) για την υλοποίηση του.

Απ. 415-2019: Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου για την Διοικούσα Επιτροπή των ΤοΠΦΥ.

Απ. 416-2019: Xορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγιών τεχνικών παίγνιων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κατηγορία iv, επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ ) » στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Ροδώνα Δήμου Αμυνταίου.