4η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

41-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 68/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

42-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αμυνταίου »

43-2016: Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου»

44-2016: Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με τίτλο "Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 5.600.000,00 €.

45-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG GREECE – FYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «LESS – WASTE – II: Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, διαχείρισης του ρεύματος των οργανικών αποβλήτων και εφαρμογή της κομποστοποίησης τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο»

46-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG GREECE – FYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «Τοπικά συστήματα τροφίμων: Βασικός παράγοντας για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στις περιοχές του Δήμου Αμυνταίου και Οχρίδας»

47-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG GREECE – FYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για τη βιώσιμη, οικολογική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία γύρω από λιμναία υδάτινα συστήματα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ»

48-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG BALKAN-MED 2014 – 2020 σε συνεργασία με Χ.Α.Ν.Θ.

49-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με ΔΕΗ Α.Ε. για τα φωτοβολταϊκά ΕΕΛ Ασπρογείων

50-2016: Αίτημα για αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου

51-2016:Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE» ”, προϋπολογισμού 112.000,00

52-2016:Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE» ”, προϋπολογισμού 48.920,00

53-2016:Υποβολή αίτησης για διόρθωση Εθνικού Κτηματολογίου-Γεωμετρική Μεταβολή έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμυνταίου για την υπογραφή της αίτησης.

54-2016:Υποβολή αίτησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, γεωμετρικής μεταβολής του κτηματολογίου δημοτικών εκτάσεων που θα ενοποιηθούν, για την απόδοση ενιαίου ΚΑΕΚ, για την εκμίσθωση της ενοποιημένης έκτασης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμυνταίου για την υπογραφή της αίτησης.

55-2016:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ, με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ.

56-2016:Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου για το έργο "Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 615.000,00 €.

57-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα » προϋπολογισμού 12.500,00€.

58-2016:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.630,00€.

59-2016: Έγκριση του 2ου – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 120.000,00€.

60-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

61-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κελλης”.

62-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου».

63-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

64-2016: ΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

65-2016: Ακύρωση της με αριθμό 450/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για υπαίθρια διαφήμιση» και την συζήτηση του εκ νέου.

66-2016: Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου

67-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 στις Εργατικές Κατοικίες Ι και |Νο 1,2,3,4,5,6, στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου

68-2016: Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου και ορισμό νέων.

69-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 01/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

70-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 06/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την «Εξουσιοδότηση της Προέδρου για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς».

71-2016: Συνδιοργάνωση με την ΟΧΕ φιλικών αγώνων της εθνικής ομάδας Νεανίδων U20 .

72-2016: ΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

73-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

3η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

32-2016: ΄΄Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2010, με τίτλο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΕΛ)’’ για το έργο :
΄΄Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου΄΄ με τα παρακάτω υποέργα :
1. Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης
2. ΟΚΩ
3. Αρχαιολογία

33-2016: Επικαιροποίηση, έγκριση και εφαρμογή των προσαρμοσμένων Εγχειριδίων – διαδικασιών Συστήµατος ∆ιαχειριστικής επάρκειας τύπου Α,Β στο πλαίσιο της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που θα καλύπτει τις υπηρεσίες του Δήµου Αμυνταίου.

34-2016:Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2016.

35-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμησης δρόμου εισόδου Τ.Κ. Νυμφαίου».

36-2016: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

37-2016: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

38-2016: Συνδιοργάνωση με τον Προοδευτικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ξινού Νερού των εκδηλώσεων Καρναβάλι 2016.

39-2016: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2016 στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2016».

40-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

2η συνεδρίαση - 01/02/2016

07-2016: Ψήφισμα Αγροτών.

08-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».

09-2016:Πρόταση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου δήμου Αμυνταίου και προτεινόμενου τέλους σύμφωνα με την αριθμό. 246/2015 α.ο.ε. « καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου».

10-2016:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

11-2016:Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016”, προϋπολογισμού 416.528,40 €.

12-2016:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.

13-2016:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού» της πράξης με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Δήμου Αμυνταίου».

14-2016:Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

15-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από τμήμα ιδιοκτησίας για το οποίο έγινε εσφαλμένη εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στην περιοχή Σωτήρος.

16-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ασπρογείων.

17-2016: Παραχώρηση χρήσης έκτασης 100,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Αναργύρων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης.

18-2016: Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗΚΕΑ) για την υλοποίηση του προγράμματος.

19-2016: Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2016.

20-2016:Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, έτους 2016.

21-2016: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.

22-2016:Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.

23-2016: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).

24-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.

25-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Mάρκου Ουρανία- σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.

26-2016: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

27-2016: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

28-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου Οικονομικού έτους 2015.

29-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

30-2016: Aνατροπή ανάληψης υποχρέωσης.

31-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.