Αποφάσεις 20ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 20/2019 του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.
Αριθ. Απόφασης: 275/2019
Στο Αμύνταιο, σήμερα 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14518/22-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 10 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης
Κωνσταντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Λάζης Δημήτριο
Γοράντη Ειρήνη
Κουρρή ΄Αννα
Βολιώτης Αργύριος

 

 

 

Ρακόπουλος Άγγελος
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνέχεια, ο Γραμματέας εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογημένη ή όχι.
Ο πρόεδρος ύστερα από την καταγραφεί των παρόντων και τον απόντων από τον Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 2 του 3463/2006 στο σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 11 , άρα δεν υπάρχει η νόμιμη απαρτία κατά συνέπεια ματαιώνεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 275/2019
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.215-2019: Παραχώρηση χρήσης χώρου στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα λόγω εκδηλώσεων. 

Απ.216-2019: ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Φιλώτα λόγω εκδηλώσεων. ΄

Απ.217-2019: Αναγραφή ονόματος στο Μνημείο Πεσόντων της Τ.Κ. Λεχόβου. 

Απ.218-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.219-2019: Μετακίνηση δημοτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό στα πλαίσια του έργου LESS WASTE II. 

Απ. 220-2019: Λήψη συμπληρωματικής απόφασης επί της υπ’ αρ. 115/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την παραχώρηση του παλαιού Α’ Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου».

Απ.221-2019: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019. 

Απ.222-2019: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» , έγκριση μελέτης – τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης 

Απ.223-2019: ΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας για τρία (3) έργα στον Δήμο Αμυνταίου 2019.

Απ.224-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.225-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€. 

Απ. 226-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκαταστάσεις διαμορφώσεις διαγραμμίσεις, δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 87.568,13€. 

Απ.227-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.» προϋπολογισμού μελέτης 14.000,00€.

Απ. 228-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€. 

Απ.229-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού», προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 230-2019:Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης”.

Απ.231-2019:Ανάκληση της με αριθμό 40/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Δωρεάς Λεωφορείου στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης) Αμυνταίου και λήψη εκ νέου απόφασης.

Απ.232-2019: Ανάκληση της με αριθμό 39/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Δωρεάς Λεωφορείου στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου και λήψη εκ νέου απόφασης. 

Απ.233-2019: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019 . 

Απ.234-2019: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019 και σύσταση επιτροπής ελέγχου . 

Απ.235-2019: Έγκριση της με αριθμό 19/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «Τροποποίηση Προϋπολογισμού». 

Απ.236-2019: Έγκριση της με αριθμό 15/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την « Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2018».

Απ.237-2019:Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2018 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .

Απ.238-2019: ΄Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2018 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .

Απ.239-2019: ΄Εγκριση παράτασης του χρόνου υλοτομίας της δασικής συστάδας 4δ του δασοκτήματος της ΤΚ Νυμφαίου. 

Απ.240-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων δημοπρασίας. 

Απ.241-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή του υδρονομέα. 

Απ.242-2019: ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Ξινού Νερού λόγω Πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Απ.243-2019:Εγκριση μεταφοράς του Μνημείου Πεσόντων στην Τ.Κ. Πεδινού .

Απ.244-2019. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Αμυνταίου.. 

Απ. 245-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση. 

Απ.246-2019: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2019” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 247-2019: Επιχορηγήσεις Συλλόγων Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.248-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 18ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 249-2019:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Απ. 250-2019:Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για γνωμοδότηση.

Απ.251-2019: ΄Εγκριση δαπάνης.

Απ.252-2019:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, Διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 261.442,57€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 253-2019:΄Εγκριση της με αριθμό 129/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά την τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 8136/11-6-2018 αίτησης του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Κων/νου.

Απ.254-2019:Ψήφισμα για τo κλείσιμο του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην Τ.Κ. Φιλώτα.

Απ.255-2019: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου».

Απ.256-2019: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Αμυνταίου

Απ.257-2019: Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€.

Απ. 258-2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

Απ.259-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» προϋπολογισμού μελέτης 64.499,12€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ.260-2019: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Βαρικού».

Απ.261-2019: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αντιγονείας», προϋπολογισμού 24.780,29 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ.

Απ.262-2019: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μανιακίου», προϋπολογισμού 24.702,85 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ.

Απ.263-2019: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Απ.264-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου”.

Απ. 265-2019: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο "Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου".

Απ.266-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ροδώνα.

Απ.267-2019: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

Απ.268-2019:. ΄Εγκριση Παραχώρησης κεντρικής πλατείας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην ΤΚ Φαραγγίου .

Απ.269-2019:Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου.

Απ.270-2019: Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «First trail run Amyntaiou”.

Απ.271-2019:Έγκριση της αριθ. 53/2019 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με διαμόρφωση πεζοδρομίου έμπροσθεν και έναντι καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.

Απ.272-2019: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Απ.273-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.