Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.190-2019: ΄Εγκριση της με αριθμό 57/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων σύναψης σύμβασης παροχής δανείου με τραπεζικό ίδρυμα για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της ΔΕΤΕΠΑ στην εκτέλεση της πράξης «Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW» ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ), κατακύρωση και ανάθεση.

Απ. 191-2019: ΄Εγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ2. 

Απ. 192-2019: ΄Εγκριση της κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Απ.193-2019: Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ). 

Απ.194-2019: Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση σύστασης δουλείας αγροτικής έκτασης για την εκτέλεση του υποέργου 2 με τίτλο "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα" της προς ένταξη πράξης με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου" 

Απ.195-2019:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου", ΚΑΕ 25.7412.048, προϋπολογισμού 24.509,30 €, χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ.

Απ.196-2019: Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου ΄΄ Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης ΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16 . 

Απ.197-2019: Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16. 

Απ. 198-2019: Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ». 

Απ.199-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ.200-2019:Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου»

Απ.201-2019: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».

Απ.202-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας Ρακοπούλου Ελένης.

Απ.203-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10424/07-06-2019 αίτηση του Ιατρίδη Γεώργιο για υπεκμίσθωση του καταστήματος Νο 2 της Τ.Κ. Νυμφαίου στον Νούλη Δημήτριο. 

Απ.204-2019: Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». 

Απ.205-2019: ΄Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 3β του Δασοκτήματος Ασπρογείων.

Απ.206-2019 ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Λεχόβου.

Απ. 207-2019:Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Φιλώτα για την αναβίωση του εθίμου του ΚΛΗΔΩΝΑ.

Απ. 208-2019: Έγκριση παραχώρησης δημοτικής αίθουσας. 

Απ.209-2019: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους 

Απ.210-2019: Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ.211-2019: Ενίσχυση άπορης οικογένειας στην ΤΚ Ξινού Νερού. 

Απ.212-2019: Συνδιοργάνωση Δήμου Αμυνταίου με την ΔΗΚΕΑ για την γιορτή φύσης στην ΤΚ Ξινού Νερού 

Απ.213-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.175-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». 

Απ.176-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για την διοργάνωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.177-19: Έγκριση της με αριθμό 13 /2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

Απ.178-19: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ»

Απ.179-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 12.400,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.180-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.181-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» 

Απ. 182-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.183-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.184-19: Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου 

Απ.185-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για διοργάνωση τουρνουά Μίνι Βόλεϊ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.186-19: Έξοδα κηδείας άπορου Δημότη στην Δ.Κ. Αμυνταίου.

Απ.187-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 07 -06-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 10404
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 15η

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 11 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. ΄Εγκριση της με αριθμό 57/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων σύναψης σύμβασης παροχής δανείου με τραπεζικό ίδρυμα για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της ΔΕΤΕΠΑ στην εκτέλεση της πράξης «Μονάδες Παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30 MW» ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ), κατακύρωση και ανάθεση.
2. ΄Εγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 της της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
3. ΄Εγκριση της κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
4. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).
5. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση σύστασης δουλείας αγροτικής έκτασης για την εκτέλεση του υποέργου 2 με τίτλο "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα" της προς ένταξη πράξης με τίτλο "Κατασκευή Υποδομών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου"
6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου", ΚΑΕ 25.7412.048, προϋπολογισμού 24.509,30 €, χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ.
7. Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου ΄΄ Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης ΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16 .
8. Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/16.
9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ».
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
11. ΄Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου»
12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας Ρακοπούλου Ελένης.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10424/07-06-2019 αίτηση του Ιατρίδη Γεώργιο για υπεκμίσθωση του καταστήματος Νο 2 της Τ.Κ. Νυμφαίου στον Νούλη Δημήτριο.
15. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
16. ΄Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 3β του Δασοκτήματος Ασπρογείων.
17. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Λεχόβου.
18. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Φιλώτα για την αναβίωση του εθίμου του ΚΛΗΔΩΝΑ.
19. Έγκριση παραχώρησης δημοτικής αίθουσας.
20. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
21. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.
22. Ενίσχυση άπορης οικογένειας στην ΤΚ Ξινού Νερού.
23. Συνδιοργάνωση Δήμου Αμυνταίου με την ΔΗΚΕΑ για την γιορτή φύσης στην ΤΚ Ξινού Νερού.
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ