Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 264-2017: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ

Απ. 265-2017: ΄Εγκριση τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών». ΄Εγκριση τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών».

Απ. 266-2017: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου Ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου Ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα.

Απ. 267-2017: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Απ. 268-2017: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.

Απ. 269-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και στον Συνοικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και στον Συνοικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. Αμυνταίου.

Απ. 270-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας και στην Τ.Κ. Μανιακίου του Δήμου Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας και στην Τ.Κ. Μανιακίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 271-2017: Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής Παραλαβής Έργα Εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου

Απ. 272-2017: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Oριστικής Παραλαβής Διανοίξεις - Διαμορφώσεις -Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Oριστικής Παραλαβής Διανοίξεις - Διαμορφώσεις -Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου

Απ. 273-2017: Απαγόρευση Στάσης-Στάθμευσης λόγω διενέργειας εμποροπανηγύρεως από την Δευτέρα 02/10/2017 έως τη Δευτέρα 09/10/2017 επί οδών της Δ.Κ. Αμυνταίου Απαγόρευση Στάσης-Στάθμευσης λόγω διενέργειας εμποροπανηγύρεως από την Δευτέρα 02/10/2017 έως τη Δευτέρα 09/10/2017 επί οδών της Δ.Κ. Αμυνταίου

Απ. 274-2017: Ενημέρωση και συζήτηση για τις Ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού στην Τ.Κ. Κέλλης.

Απ. 275-2017: Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας επιτροπής εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας επιτροπής εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 276-2017: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου κατά τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου κατά τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Απ. 277-2017:Εγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016

Απ. 278-2017: ΄Εγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016 

Απ. 279-2017: Κατανομή πίστωσης ποσού 75.420,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Απ. 280-2017: Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Αμυνταίου λόγω παρέλευσης πενταετίας.

Απ.281-2017: ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα.

Απ. 282-2017:19. ΄Εγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Απ. 283-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 209/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 209/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 284-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.285-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.236-2017: Ανάκληση της αριθμ. 192/2017 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της 357/2012 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αμυνταίου. Ανάκληση της αριθμ. 192/2017 απόφασης του Δ.Σ. και τροποποίηση της 357/2012 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αμυνταίου.

Απ.237-2017: ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων». ΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ.238-2017:Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».

Απ.239-2017: Έγκριση τεχνικής μελέτης για το έργο με τίτλο "Διανοίξεις-Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών", προϋπολογισμού 281.916,29 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων και κωδικό ΚΑ : 30.7333.031. Έγκριση τεχνικής μελέτης για το έργο με τίτλο "Διανοίξεις-Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών", προϋπολογισμού 281.916,29 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων και κωδικό ΚΑ : 30.7333.031.

Απ.240-2017: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.

Απ.241-2017: Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αμυνταίου». Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές αποκατάστασης προστασίας Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αμυνταίου».

Απ.242-2017: Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνηςγια το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού καταστήματος». Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνηςγια το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού καταστήματος».

Απ.243-2017: Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων» αρχικού προϋπολογισμού 426.425,00€. Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων» αρχικού προϋπολογισμού 426.425,00€.

Απ.244-2017: Παράταση ισχύος της Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού ποσού 200.010,00 €.

Απ.245-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 4β και 4γ του δάσους της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 246-2017: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑΣ, Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Απ. 247-2017: Καθορισμός θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Απ. 248-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Τάση Νικόλαο).

Απ. 249-2017: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2017.

Απ. 250-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης στις 24-9-2017 με θέμα 200 χρόνια Κλειδί Φλώρινας, τα γενεαλογικά δέντρα των Κλειδιωτών σε όλο τον κόσμο. Διοργάνωση εκδήλωσης στις 24-9-2017 με θέμα 200 χρόνια Κλειδί Φλώρινας, τα γενεαλογικά δέντρα των Κλειδιωτών σε όλο τον κόσμο.

Απ.251-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης Αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμυνταίου. Διοργάνωση εκδήλωσης Αλληλεγγύης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμυνταίου.

Απ. 252-2017:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.253-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.254-2017: Ψήφιση πίστωσης για την Προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2017. Ψήφιση πίστωσης για την Προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 255-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του του έργου AMYBEAR του προγράμματος LIFE.

Απ. 256-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην δημοτική κοινότητα Νυμφαίου μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος για την διαλεύκανση του ιδιοκτησιακού.

Απ. 257-2017: Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου από τον Δήμαρχο σχετικά με τις εξελίξεις στην επιχείρηση Κ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ-ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ.

Απ. 258-2017: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3452/2010. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3452/2010.

Απ. 259-2017: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού». Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού».

Απ. 260-2017: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Eσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Βαλτονέρου». Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Eσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Βαλτονέρου».

Απ.261-2017: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 262-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 263-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.