Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 330-2016:Αποδοχή ή μη παραίτησης του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ . Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΔΗΚΕΑ.

Απ. 331-2016:Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “ Intercultural Connections: building relationships – fostering capacity of solving common problems – encouraging the tourism” και ακρωνύμιο “Intercultural Connections ”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ. 332-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “ Cross-border Fun and Sports Network for Promotion of Thematic Lake Sustainable Tourism” και ακρωνύμιο “LAKESPORTS ”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ. 333-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector” και ακρωνύμιο “WINCOME ”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ. 334-2016:Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 και στο έργο με τίτλο: «Νέα μοντέλα επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, καταναλωτικών προτύπων και ευζωίας κοπαδιών αιγοπροβάτων στον κτηνοτροφικό κλάδο της διασυνοριακής περιοχής» «New models for the business restructure, consumer habits and livestock wellbeing of sheep and goat meat sector in the cross border area» και ακρωνύμιο «caprimodel»

Απ. 335-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Technology Enabled Disaster Management for Resilient Societies” και ακρωνύμιο “SAFER”, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

Απ.336-2016: ΄Εγκριση παραλαβής μελέτης: Μ.Π.Ε. ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΑ»

Απ. 337-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Life-ValCO2free: Innovative Value Chain for Carbon Neutral Greenhouses ” στο Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

Απ. 338-2016: Ανάκληση της με αριθμό 124/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την αλλαγή χρήσης τμήματος αγροτικής έκτασης στην ΤΚ Λεβαίας και κατ' αρχήν απόφαση για την εκποίηση συγκεκριμένης έκτασης.

Απ. 339-2016: Ανάκληση των με αριθμό 161/2016 και 162/2016 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων.

Απ.340-2016:Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

 

Αποφάσεις 17ης ΣυνεδρίασηςΔημοτικού Συμβουλίου

Απ. 341-2016: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) και του Δήμου Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Ασπρογείων» με προϋπολογισμό 15.000,00€.

Απ. 342-2016: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) και του Δήμου Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση δρόμου Λεβαίας -Βεγόρας» με προϋπολογισμό 30.000,00€.

Απ. 343-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 34/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά τον Κανονισμό Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 344-2016: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμό 23 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας»

Απ. 345-2016: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών – Πεδινού»

Απ. 346-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «DECIDE», προϋπολογισμού 48.920,00 €.

Απ. 347-2016: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Περίπτερο Πληροφόρησης & Προβολής κρασιών και λοιπών αγροτικών προϊόντων στον οικισμό Αμυνταίου»

Απ. 348-2016:‘Εγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση του υφιστάμενου κτιρίου του κέντρου περιβαλλοντικής πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης»

Απ. 349-2016: ΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ».

Απ. 350-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης με τίτλο " Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου ".

Απ. 351-2016:Υποβολή πρότασης στον άξονα 1, μέτρο 2 'Συμπληρωματική πρόσκληση στην αστική αναζωογόνηση' του χρηματοδοτικού προγράμματος 'Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016', με τίτλο "Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 200.000,00 €.

Απ. 352-2016:Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης", προϋπολογισμού 3.690,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 353-2016:Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Στατική μελέτη κατασκευής κτιρίου τοποθέτησης υποσταθμού ΔΕΗ στο Αμύνταιο", προϋπολογισμού 5.300,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

Απ. 354-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου».

Απ. 355-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 31/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Απ. 356-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 35/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Απ. 357-2016: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία πρόχειρων καταλυμάτων ως σταυλικών εγκαταστάσεων.

Απ. 358-2016: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2016- 2017 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ. 515 του αγροκτήματος Πελαργού.

Απ. 359-2016: Αχρεωστήτως καταβληθέντα δημοτικά τέλη λόγω αλλαγής χρήσης ακινήτου δημότη του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 360-2016: Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 361-2016: ΄Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Κωνσταντίνου και του δημοτικού συμβούλου κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Αβραάμ στην Αθήνα.

Απ.362-2016: Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Απ. 363-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 228/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 364-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ.301-2016: Ονοματοδοσία Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Αμυνταίου

Απ. 302-2016: ΄Εκδοση ψηφίσματος που αφορά τον περιορισμό της Ελευθερίας του Καπνίσματος σε Δημόσιους Ανοιχτούς Χώρους.

Απ. 303-2016: Εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017.

Απ. 304-2016: Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

Απ. 305-2016: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου Ύδρευση Αμυνταίου».

Απ. 306-2016: Συζήτηση επί της Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης της εταιρείας «Ιωακειμίδης Σπυρίδων ΕΔΕ» αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ΔΕ Αετού»

Απ. 307-2016: Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο "Συντήρηση προαύλειων χώρων και προσβάσεων στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Αμυνταίου" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Απ. 308-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο "Μελέτη φυσικών και άλλων καταστροφών στα πλαίσια της δράσης DECIDE"

Απ. 309-2016: ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ».

Απ. 310-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00961/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου

Απ. 311-2016:Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη εσωτερικής αποχέτευσης ΤΚ Σκλήθρου", προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (2013).

Απ. 312-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Αποχέτευσης Εξωτερικού Δικτύου ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 313-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Υδραυλική Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης", προϋπολογισμού 12.300,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 314-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & oριστικής παραλαβής του έργου: “Επανακατασκευή στέγης Δημοτ. Καταστήματος Αμυνταίου”.

Απ. 315-2016:Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης & oριστικής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Ασπρογείων”

Απ. 316-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

Απ. 317-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Απ. 318-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Απ. 319-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.

Απ. 320-2016: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) και του Δήμου Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 45.000,00€.

Απ. 321-2016:Εγκριση της με αριθμό 27/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά την «Απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ. Κ. Φιλώτα».

Απ.322-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 323-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 324-2016: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2016.

Απ. 325-2016:25. Ψήφιση πίστωσης για Ενημέρωση και προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2016.

Απ. 326-2016:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ. 327-2016: Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα «Εγκαίνια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Αμυνταίου»

Απ. 328-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 209/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 329-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.