Αποφάσεις 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.159-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 512.500,00 €, με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου» 

Απ.160-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.161-19: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξηςσε σχολικές μονάδες του Δή,ου Αμυνταίου. 

Απ.162-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις διαμορφώσεις διαγραμμίσεις, δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 87.568,13€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.163-19: Συζήτση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου. 

Απ. 164-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του «Αιτήματος Παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Απ.165-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.166-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ.167-19: Ανάκληση της με αριθμό 136/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση εκ νέου για την πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου» 

Απ.168-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις-συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού" προϋπολογισμού 24.500,00 € 

Απ.169-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βεγόρας" προϋπολογισμού 18.000,00 €

Απ.170-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα" προϋπολογισμού 12.171,42 €

Απ.171-19: Αποδοχή Όρων Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου "Εσωτερική αποχέτευση ΤΚ Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου".

Απ.172-19:Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 173-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 131-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με αίτημα πολίτη περί κοινόχρηστου ή μη χαρακτήρα έκτασης στην Τ.Κ. Κέλλης. 

Aπ.132-19: Ψήφισμα για την ίδρυση τμήματος ψηφιακών τεχνών στη σχολή καλών τεχνών Φλώρινας. 

Απ.133-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ. 134-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.135-19: Υποβολή αίτησης φορητότητας αριθμού ΟΤΕ , και σύναψη σύμβασης, της Τ.Κ. Ροδώνα με την εταιρεία VODAFONE.

Απ.136-19: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου» 

Απ.137-19: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα». 

Απ.138-19: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης». 

Απ.139-19: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.  

Απ..140 -19: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξης στο 5/θ Δημοτικό Σχολείο Λεχόβου. 

Απ.141-19:Άδεια διέλευσης αρδευτικού δικτύου υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα .

Απ. 142-19:Έγκριση άδειας διέλευσης υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Βεγόρων.

Απ.143-19:Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή και αποκαταστάσεις οδοποιίας και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 266.000,00€

Απ.144-19:Έγκριση Τακτοποιητικού - 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου".

Απ.145-19:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.

Απ.146-19: Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. με θέμα :" Σταθμός παραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 25 MWel στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο, Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), Π.Ε. Φλώρινας"

Απ.147-19:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.

Απ.148-19: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2019- 2020 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού. 

Απ.149-19:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάληψη τμημάτων κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.150-19: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 

Απ.151-19: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου.

Απ.152-19: Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στην ΤΚ Ασπρογείων 

Απ.153-19: Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή την εορτή των πολιούχων Αγίων της Δ.Κ. Αμυνταίου. 

Απ.154-19: Τοποθέτηση Μαρμάρινης Πλάκας προς τιμή του Θανόντα Μπασούρη Αποστόλου του Αλεξάνδρου. 

Απ.155-19:΄Εγκριση πληρωμής εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας» και το «Δίκτυο συλλόγων λαογραφίας και παράδοσης Νυμφαίου Ροδώνα και Αμυνταίου».

Απ.156-19: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2019. 

Απ.157-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.158-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απ.

Αποφάσεις 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.72-19: Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019.

Απ.73-19: Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης. 

Απ.74-19: Αποδοχή Όρων Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου".

Απ.75-19:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.

Απ. 76-19: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και σχεδίου της, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Αμυνταίου με τίτλο: «Διερεύνηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη επισκεψιμότητας αρχαιολογικών ευρημάτων Δ.Ε. Αετού». 

Απ. 77-19: Υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής Οδού Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου» 

Απ. 78-19: Λήψη απόφασης δέσμευσης εξασφάλισης Ίδιας συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου για την υλοποίηση του υποέργου "Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε Φιλώτα" της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 65, αριθ. πρωτ. 2412/08/08/2018 

Απ.79-19:8. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 1ου υποέργου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€ της πράξης «Αναβάθμιση υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.8. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 1ου υποέργου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€ της πράξης «Αναβάθμιση υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Απ.80-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ.81-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.82-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.» προϋπολογισμού μελέτης 14.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.83-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ.84-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.85-19: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 129.000,0€. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 129.000,0€.

Απ.86-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης». 

Απ.87-19: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού», προϋπολογισμού 3.567.000,00€. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού», προϋπολογισμού 3.567.000,00€. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού», προϋπολογισμού 3.567.000,00€.

Απ.88-19: Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ.89-19: Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου .

Απ.90-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. πρωτ. 3680/6-3-2019 αίτηση του κ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αλέξανδρου του Γεωργίου. 

Απ.91-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 7α, 8α και 8β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.92-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.93-19: Παραχώρηση αίθουσας στον Εμπορικό Σύλλογο Αμυνταίου για χρήση του παλιού νηπιαγωγείου στις εργατικές κατοικίες. 

Απ.94-19: Ανάκληση της με αριθμό 08/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου». 

Απ.95-19: Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

Απ.96-19: Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. 

Απ.97-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ.98-19: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.99-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.100-19: Σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αμυνταίου για την ίδρυση Τμήματος Αμπελουργίας – Οινολογίας διετούς φοίτησης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Αμύνταιο. 

Απ.101-19: Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Απ.102-2019: ΄Εγκριση της με αριθμό 28/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Έκπτωση επί της κατανάλωσης που αφορά νέες συνδέσεις καταναλωτών με το δίκτυο της Τ/Θ». 

Απ. 103-19: Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Αμυνταίου.

Απ.104-19: Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων 

Απ.105-19: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα». 

Aπ.106-19: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ» 

Απ.107-19: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής Οδού Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου». 

Απ.108-19: Κλήρωση Μελών Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄Διαμόρφωση – Συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου΄. 

Απ.109-19: ΄Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “ Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος”. 

Απ.110-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου». 

Απ.111-19: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για μεταφορά ( αλλαγή θέσης ) από τον τομέα βιομηχανικών προϊόντων στον τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ.» 

Απ.112-19: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 – 2020”, προϋπολογισμού 415.574,08 €. 

Απ.113-219: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου».

Απ.114-19:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδίου μετά από την 4051/13-03-2019 αίτηση του μισθωτή.

Απ.115-19: Ακύρωση της με αριθμό 92/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την δημοπράτηση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων 

Απ.116-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.117-19: Τροποποίηση της με αριθ. 91/2019 απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου για την απευθείας εκμίσθωση της συστάδας 7α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου. 

Απ.118-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας. 

Απ.119-19: Παραχώρηση χρήσης ισόγειου κτιρίου «Παλιό Τυροκομείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαρικού στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βαρικού. 

Απ.120-19: Τροποποίηση της με αριθ. 332/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου" 

Απ.121-19: Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού. 

Απ.122-19: Οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας 

Απ.123-19: Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε δημότη στην Τ.Κ. Λεχόβου
Απ.124-19:. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου

Απ.125-19: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Απ.126-19:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

Απ.127-19: Μετάβαση αιρετών στην Αθήνα. 

Απ.128-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Απ.129-19: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.130-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aποφάσεις 7ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.55-2019: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019. 

Απ. 56-2019: ΄Εγκριση οριστικής παραλαβής του Έργου: “ Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού - Αγραπιδιών - Πεδινού”. Ανάδοχος: ΤΟΜΗ Ο.Ε. (ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.) 

Απ. 57-2019:¨Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα για την εκδήλωση του Δήμου Αμυνταίου «ΙΧΝΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ»

Απ.58-2019: ΄Εγκριση της με αριθμό 19/2019 απόφαση της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. που αφορά την « Έγκριση σύναψης σύμβασης δανείου με τραπεζικό ίδρυμα καθώς και της σχετικής διακήρυξης και των εγγράφων της με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. στην εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξεως και διάθεση πιστώσεων».

Απ. 59-2019: Προγραμματισμός προσλήψεων (8ΜΗΝΑ). 

Απ. 60-2019: Έκδοση σύμφωνης γνώμης για την εγκατάσταση μετεωρολογικού ιστού ύψους 80 μ της εταιρίας ‘EDF EN GREECΕ A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.’ στην θέση «Αερορράχη» περιοχής Νυμφαίου (συστάδα 5β δημοτικού δάσους) 

Απ. 61-2019: Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση Τμημάτων Δικτύων ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων”. 

Απ. 62-2019 ΄Εγκριση διαγραφής οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 63-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση του συμφωνητικού εκμίσθωσης μεταξύ της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 64-2019: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2019 στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2019». 

Απ. 65-2019: Συμμετοχή Δήμου Αμυνταίου στην πανελλαδική εθελοντική δράση “LET’S DO IT GREECE”. 

Απ.66-2019: Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της νέας ταινίας παραγωγής Δήμου Αμυνταίου «ΙΧΝΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ».

Απ. 67-2019: Οργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αετού, για ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. 

Απ. 68-2019: Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας 2019. 

Απ. 69-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ. 70-2019: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 71-2019: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.