Αποφάσεις 4ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 30-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών ΚΕΔΕ-Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετα την έκδοση της με αριθμό Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Ο8ικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη. 

Απ. 31-2019: Προγραμματισμός Προσλήψεων του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.32-2019: Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2019, για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για την πρόσληψη Διευθυντή στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

Απ.33-2019: Τροποποίηση ενταγμένων δράσεων στο ΕΑΠ. 

Απ. 34-2019: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αντιγονείας», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΚΑΠ 

Απ. 35-2019:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μανιακίου», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΚΑΠ

Απ. 36-2019: Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Ερευνητικό έργο ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου» 

Απ. 37-2019: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019. 

Απ. 38-2019: Έγκριση της με αριθμό 01 /2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. 

Απ.39-2019: Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Λεωφορείου στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου.Δωρεάν 

Απ. 40-2019: Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Λεωφορείου στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης) Αμυνταίου. 

Απ. 41-2019: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).

Απ. 42-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των Εμπορικών Καταστημάτων Νο 1, 2 & 3 στις Εργατικές Κατοικίες Ι του Δήμου Αμυνταίου

Απ.43-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων δημοπρασίας. 

Απ. 44-2019: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.
Απ. 45-2019:Ορισμός υπευθύνων για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Απ. 46-2019: Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

Απ. 47-2019: Διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου «Οι Γυναίκες δημιουργούν» με αφορμή την εορτή της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. 

Απ. 48-2019: Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ έτους 2019. 

Απ. 49-2019: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.  

Απ. 50-2019:Εγκριση μετάβασης αιρετών στο Δήμο Αλμωπίας-Λουτρά Πόζαρ σε συνέδριο της ΚΕΔΕ με τίτλο «Πολιτισμός-Αθλητισμός Αναπτυξιακά πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα Ζωής»

Απ. 51-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με την με αριθμό 22/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ. 52-2019:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 12-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Λεχόβου. 

Απ. 13-2019: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Απ. 14-2019: Τροποποίηση της αριθ. 424/2018 απόφασης Δ.Σ. περί «Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες» των υπηρεσιών του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Εύρυθμης Λειτουργίας Οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 15-2019:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο "Ερευνητικό έργο ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑ: 25.6141.001, προϋπολογισμό 37.200,00 €.

Απ. 16-2018:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.

Απ. 17-2019: Ορισμός μελών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2019. 

Απ.18-2019: Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

Απ. 19-2019:Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

Απ. 20-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 1106/22-01-2019 αίτηση της Ζυγομάνη Αυγούλας του Λεωνίδα για υπεκμίσθωση. 

Απ. 21-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ. 22-2019: Έγκριση της με αριθμό 06/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019». 

Απ. 23-2019: Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

Απ. 24-2019: Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Προοδευτικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ξινού Νερού.

Απ. 25-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ. 26-2019: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.27-2019: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.