Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 276-2016:Λήψη απόφασης για απαγόρευση βοσκής στο δάσος Τοπικών Κοινοτήτων Ασπρογείων και Νυμφαίου σε εφαρμογή του άρθρου 113 παρ. 2 ΝΔ 86/69 « Περί Δασικού Κώδικα»

Απ. 277-2016: Έγκριση Προμήθειας ενός (1) αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο

Απ. 278-2016:΄Εγκριση μετάβασης Αντιδημάρχων στην Αθήνα.

Απ. 279-2016: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2016–2017”, προϋπολογισμού 69.625,38 €.

Απ. 280-2016: Έγκριση αποζημίωσης συνταξιούχου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βάση το άρθρο 204 του Ν. 3584/2007.

Απ. 281-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημότη του Δήμου Αμυνταίου για παράταση κατάληψης δημοτικής έκτασης.

Απ. 282-2016: Ενέργειες για το έργο με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Βαρικού" λόγω της έκδοσης της 97855/07.07.2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Απ. 283-2016: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Απ. 284-2016: Τροποποίηση της με αριθμό 124/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου με διακεκομμένο ωράριο».

Απ. 285-2016: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο « ¨Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Φιλώτα».

Απ. 286-2016: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Απ. 287-2016: ΄Εγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου».

Απ. 288-2016: Καθορισμός αριθμού ασκουμένων σπουδαστών ΟΑΕΔ έτους 2016-2017

Απ. 289-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τολούδη Ελένης , σπουδάστρια ΙΕΚ, για πρακτική άσκηση στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 290-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης Δημοτικών Εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία πρόχειρων καταλυμάτων ως σταυλικών εγκαταστάσεων.

Απ. 291-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκποίηση έξι (6) αλόγων στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ. 292-2016: Ορισμός υπευθύνων εκ μέρους του Δήμου Αμυνταίου σχετικά με την κάλυψη των ατομικών αναγκών από Δημόσια δάση, των κατοίκων των Τ.Κ. Αετού και Τ.Κ. Λεχόβου.

Απ. 293-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ. 294-2016: Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών ‘’ Οπωρολαχανικά ‘’ Αριθμ. 89 / 2008 του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΠΙΔΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ στην σύζυγό του FANCHE STOJANOVSKA του STOJAN κάτοικο Τ.Κ. Κέλλης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 295-2016: Eπιστροφή τόκων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Απ. 296-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Απ. 297-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 186/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 298-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απ. 299-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 300-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 243-2016: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Αμυνταίου κατά την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Aπ. 244-2016:¨Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα»

Απ. 245-2016: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου

Απ. 246-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου" με προϋπολογισμό 160.000,00 € και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

Απ. 247-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου " Διανοίξεις –Διαμορφώσεις- Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών & κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Φιλώτα", με προϋπολογισμό 100.000,00 € και καθορισμού τρόπου Δημοπράτησης.

Απ. 248-2016: Απόφαση για σφράγιση ή μη των παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το Πρακτικό 1/2016 της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών Π.Ε. Φλώρινας

Απ. 249-2016: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» , τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έγκριση μελέτης – τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης

Απ. 250-2016: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και ΔΕΤΕΠΑ

Απ. 251-2016: Κατανομή χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ έτους 2013

Απ. 252-2016: ΄Εγκριση ή μη παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδοποίας Τ.Κ. Νυμφαίου»

Απ. 253-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Κλειδίου»

Απ. 254-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Ασπρογείων»

Απ. 255-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου»

Απ. 256-2016: Αποδοχή απόφασης ένταξης συνεχιζόμενων πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ΠΑΑ 2014-2020 και τροποποίηση χρηματοδότησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Αμυνταίου έτους 2016.

Απ. 257-2016: Παραλαβή μελέτης «Περιβαλλοντική αδειοδότηση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης T.K. Kέλλης»

Απ. 258-2016: ΄Εγκριση των πρακτικών της άγονης διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «DECIDE» λήψη απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης και έγκριση των νέων τευχών δημοπράτησης.

Απ. 259-2016: Ακύρωση της με αριθμό 208/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄ και έγκριση εκ νέου του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄».

Απ. 260-2016:΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».

Απ. 261-2016:΄Εγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

Απ. 262-2016: Έγκριση Προμήθειας δύο (2) αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο.

Απ. 263-2016:΄Εγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απ. 264-2016: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 και σύσταση επιτροπής ελέγχου .

Απ. 265-2016: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 .

Απ. 266-2016: Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το γραφείο Ελληνο-Γερμανικής συνέλευσης για τον τουρισμό στις 11-Ιουλίου 2016

Απ. 267-2016: Ορισμός υπαλλήλου για είσπραξη εγγυητικών από το ΤΠΔ

Απ. 268-2016:Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 240/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 269-2016: Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ. 270-2016: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στις 29 Αυγούστου στα πλαίσια «Πρέσπες 2016».

Απ. 271-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Απ. 272-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 273-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 10ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 217-2016: Συνδιοργάνωση με την ΟΧΕ Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Χειροσφαίρισης Πανκορασίδων, Β΄ και Μίνι.

Απ. 218-2016: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Α’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου» προϋπολογισμού 1.055.000,00€ και την προσωρινή και οριστική παραλαβή του προαναφερόμενου έργου.

Απ. 219-2016: Επικαιροποίηση της με αριθμό 373/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και τη διάθεση της πίστωσης.

Απ. 220-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κρασπεδώσεις – Πεζοδρομήσεις Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα”.

Απ. 221-2016: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για «Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς» (Ανανέωση Ε.Π.Ο.)

Απ. 222-2016: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 12.628,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 223-2016: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016, έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις οδοποιίας Δ.Ε. Αετού» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 224-2016: Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 118 Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 225-2016:Εγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Απ. 226-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημότη του Δήμου Αμυνταίου για παράταση κατάληψης δημοτικής έκτασης.

Απ. 227-2016: Ακύρωση της με αριθμό 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου

Απ. 228-2016: Ακύρωση της με αριθμό 199/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου.

Απ. 229-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112204004 και αριθμό κτηματογράφησης 2210 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 230-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112203011 και αριθμό κτηματογράφησης 2221 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 231-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112202001 και αριθμό κτηματογράφησης 2248 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ.232-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 210/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού΄΄.

Απ.233-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 211/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης΄΄.

Απ. 234-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 207/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου΄΄.

Απ.235-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112202002 και αριθμό κτηματογράφησης 2249 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 236-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 30/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Απ. 237-2016:΄Εγκριση της με αριθμό 31/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015».

Απ. 238-2016: Μεταστέγαση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 239-2016: Παράταση υλοτομίας συστάδων Δασοκτήματος Νυμφαίου.

Απ. 240-2016: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 241-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 159 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 242-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.