Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Αβραμίδη Ιωάννη.

Θέμα: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Αβραμίδη Ιωάννη.
Αριθ. Απόφασης: 63/2017

Στο Αμύνταιο, σήμερα 19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2427/19-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος Αβραμίδης Ιωάννης
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωάννου Χρήστος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Κύρκου Κυριάκος
Μπούτσκου Λεμονιά
Κόλκας Παναγιώτης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.
Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το κατεπείγον του θέματος λόγω του θανάτου του πατέρα του δημοτικού συμβούλου κ. Αβραμίδη Ιωάννη έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Θεοδωρίδη Κων/νο ο οποίος διερμήνευσε την θλίψη του για τον θάνατο του Αβραμίδη Θεοφάνη πατέρα του κ. Αβραμίδη Ιωάννη συμβούλου του Δήμου μας και καλεί το δημοτικό συμβούλιο να:
1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος και το δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος και το δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2017.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης του 2017 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 01-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση συμφωνητικού μίσθωσης του Δήμου Αμυνταίου με την εταιρία COSMOTE AE.

Απ. 02-2017: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας».

Απ.03-2017: Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταυλικής εγκατάστασης ελάχιστης δυναμικότητας 551 αιγοπροβάτων, για τον σταυλισμό 551 ανεπιτήρητων αιγών – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Απ. 04-2017: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ

Απ. 05-2017: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Απ. 06-2017: ΄Εξοδα κηδείας του Σιούλη Ευγένιου του Τηλέμαχου στην ΤΚ Αντιγονείας.

Απ. 07 -2017: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αιρετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Απ.08-2017: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου".

Απ. 09-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.

Απ. 10-2017: Αποδοχή όρων απόφαση τροποποίησης πράξης με τίτλο: «Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020.

Απ. 11-2017: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ».

Απ. 12-2017:6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 9/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 13-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης του 2017 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 14-2017:Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 15-2017: Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταυλικής εγκατάστασης ελάχιστης δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων, για τον σταυλισμό 800 ανεπιτήρητων αιγών – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Απ. 16-2017: 2. Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).

Απ. 17-2017: Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2017.

Απ.18-2017: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2017.

Απ. 19-2017: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.

Απ.20-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

Απ. 21-2017: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 22-2017:Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Αμυνταίου.

Aπ. 23-2017: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.24-2017: Ανάκληση της με αριθμό 484/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 25-2017: Ανάκληση της με αριθμό 485/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση της με αριθμό 04/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 26-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 18/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 27-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

Aποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 513-2016: Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης με σκοπό την ανταλλαγή του αγροτεμαχίου 2322, με δημοτικό οικόπεδο 194/04 για τη διέλευση σιδηροδρομικών γραμμών του Ο.Σ.Ε.

Απ. 514-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού».

Απ. 515-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 321/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 516-2016: Ορισμός υπολόγου για την είσπραξη χρημάτων από τον υπολογισμό αποζημίωσης της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ.

Απ.517-2016: Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.

Απ. 518-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου "Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα"

Απ. 519-2016:Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Κατασκευή δικτύων και φρεατίων ύδρευσης - αποχέτευσης"

Απ. 520-2016: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Αμυνταίου"

Απ. 521-2016: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αμυνταίου"