Αποφάσεις 12ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.130-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ. 131-2017: Tροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων. Tροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων.

Απ. 132-2017:΄Εγκριση της με αριθμό 58/2017 απόφασης της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Αναπροσαρμογή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στους λογαριασμούς τηλεθέρμανσης».΄Εγκριση της με αριθμό 58/2017 απόφασης της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Αναπροσαρμογή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στους λογαριασμούς τηλεθέρμανσης».

Απ. 133-2017: Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας.

Απ. 134-2017: Τροποποίηση της με αριθμό 102/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ.». Τροποποίηση της με αριθμό 102/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ.».

Απ. 135-2017: Επικαιροποίηση της με αριθμό 497/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης . Επικαιροποίηση της με αριθμό 497/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης .

Απ. 136-2017: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

Απ.137-2017: Αποδοχή ή μη παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ και ορισμός εκ νέου.Αποδοχή ή μη παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ και ορισμός εκ νέου.

Απ.138-2017: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10ΕΤΙΑΣ 2016-2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ" Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10ΕΤΙΑΣ 2016-2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ"

Απ.139-2017: Αποδοχή όρων απόφασης τροποποίησης πράξης με τίτλο : ΄΄ Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου ΄΄ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 .

Απ. 140-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα”. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα”.

Απ.141-2017: Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου». Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου».

Απ.142-2017:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Απ. 143-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 144-2017: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2017–2018”, προϋπολογισμού 74.102,40 €. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2017–2018”, προϋπολογισμού 74.102,40 €.

Απ.145-2017: Τροποποίηση της με αριθμό 117/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολύτεκνους-Αμεα-νεφροπαθείς και μονογονεϊκές οικογένειες» Τροποποίηση της με αριθμό 117/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολύτεκνους-Αμεα-νεφροπαθείς και μονογονεϊκές οικογένειες»

Απ.146-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ.147-2017: Αποδοχή πορισμάτων ελέγχου για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από 22-08-2011 έως 31-12-2013 και απόδοση αυτού στην διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ. Αποδοχή πορισμάτων ελέγχου για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από 22-08-2011 έως 31-12-2013 και απόδοση αυτού στην διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ.

Απ.148-2017: Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 149-2017: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 150-2017: Αποδοχή από τον Δήμο Αμυνταίου χρηματικής Δωρεάς από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (Δίκτυο) Αποδοχή από τον Δήμο Αμυνταίου χρηματικής Δωρεάς από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (Δίκτυο)

Απ.151-2017: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΕΦΑ Φλώρινας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 25-26 Μαΐου Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΕΦΑ Φλώρινας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 25-26 Μαΐου

Απ. 152-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό του ολοκαυτώματος στην TK Λεχόβου. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό του ολοκαυτώματος στην TK Λεχόβου.

Απ. 153-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου

Απ. 154-2017: Διοργάνωση εκδήλωσης για πολιτιστική ανταλλαγή της ΤΚ Λιμνοχωρίου Δήμου Σερρών με την ΤΚ Λιμνοχωρίου δήμου Αμυνταίου. Διοργάνωση εκδήλωσης για πολιτιστική ανταλλαγή της ΤΚ Λιμνοχωρίου Δήμου Σερρών με την ΤΚ Λιμνοχωρίου δήμου Αμυνταίου.

Απ. 155-2017: Διοργάνωση γεύματος προς τιμή των σπουδαστών του διατμηματικού προγράμματος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Απ.156-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 95/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 95/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 157-2017:28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 106/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 106/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.158-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aποφάσεις 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 114/2017:΄Εγκριση Μετάβασης του κ. Δημάρχου στα Ιωάννινα.΄Εγκριση Μετάβασης του κ. Δημάρχου στα Ιωάννινα.

Απ. 115/2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και επ΄ αόριστον, του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου για τη δημιουργία επισκέψιμης Αρχαιολογικής Συλλογής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση και επ΄ αόριστον, του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου για τη δημιουργία επισκέψιμης Αρχαιολογικής Συλλογής.

Απ. 116/2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΝΕΑΠΟΛΗΣ» της Δ.Κ. Αμυνταίου για την εγκατάσταση σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΝΕΑΠΟΛΗΣ» της Δ.Κ. Αμυνταίου για την εγκατάσταση σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας.

Απ. 117/2017: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 50στρ. αριθμό 33 τεμαχίου στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 50στρ. αριθμό 33 τεμαχίου στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 118/2017: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Eξωτερικός αγωγός λυμάτων αποχέτευσης Αγίου Παντελεήμονα». Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Eξωτερικός αγωγός λυμάτων αποχέτευσης Αγίου Παντελεήμονα».

Απ. 119/2017: Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου» Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου»

Απ. 120/2017: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων”, προϋπολογισμού 426.425,00 €.

Απ.121/2017: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα», προϋπολογισμού 4.551,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών 2015. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα», προϋπολογισμού 4.551,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών 2015.

Απ. 122/2017:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα», προϋπολογισμού 4.305,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών 2015.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα», προϋπολογισμού 4.305,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών 2015.

Απ. 123/2017: Εγκριση της με αριθμό 81/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

Απ.124/2017: ΄Εγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά τον «Καθορισμό εξωτερικού διακριτικού χρώματος για τα ταξί της Τ.Κ. Αετού της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Αετού. ΄Εγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά τον «Καθορισμό εξωτερικού διακριτικού χρώματος για τα ταξί της Τ.Κ. Αετού της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Αετού.

Απ. 125/2017: Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων Δήμου Αμυνταίου. Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων Δήμου Αμυνταίου.

Απ.126/2017: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη ζωή» την Π.Ε. Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας . Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη ζωή» την Π.Ε. Φλώρινας και του Δήμου Φλώρινας .

Απ.127/2017: Μετάβαση αιρετών στην Αθήνα. Μετάβαση αιρετών στην Αθήνα.

Απ. 128/2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 79/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 79/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 129/2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 10ου δημοτικού Δυμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 100-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 101-2017: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 με Σ.Μ.Ε. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 με Σ.Μ.Ε.

Απ. 102-2017: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 Ι.Δ.Ο.Χ.

Απ. 103-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην ΔΚ Νυμφαίου.

Απ.104-2017: ΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας . ΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .

Απ. 105-2017: ΄Εγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα». ΄Εγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα».

Απ. 106-2017: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Eξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Aγραπιδιών - Πεδινού”. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Eξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Aγραπιδιών - Πεδινού”.

Απ. 107-2017: Αίτημα για αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου Αίτημα για αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 108-2017: ΄Εγκριση ανανέωσης παραχώρησης εκτάσεων φιλοξενίας πρώην αιχμαλώτων αρκούδων και λύκων. ΄Εγκριση ανανέωσης παραχώρησης εκτάσεων φιλοξενίας πρώην αιχμαλώτων αρκούδων και λύκων.

Απ. 109-2017:Εγκριση της με αριθμό 06/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017».Εγκριση της με αριθμό 06/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017».

Απ. 110-2017: ΄Εγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων Εκτάκτου Προσωπικού». ΄Εγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων Εκτάκτου Προσωπικού».

Απ.111-2017: ΄Εγκριση της με αριθμό 08/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό πρόσληψης ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2017-2018». ΄Εγκριση της με αριθμό 08/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμυνταίου που αφορά τον «Προγραμματισμό πρόσληψης ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2017-2018».

Απ. 112-2017:Έγκριση μετάβασης αιρετών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα-ΚρήτηΈγκριση μετάβασης αιρετών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα-Κρήτη

Απ.113-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 8ου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 67-2017: Εγκριση της με αριθμό 16/2017 απόφασης Δ.Σ. ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών».

Απ. 68-2017:Τροποποίηση της με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου» και λήψη νέας.Τροποποίηση της με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου» και λήψη νέας.

Απ. 69-2017:΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .΄Εγκριση σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Δήμου Αμυνταίου με την Π.Ε Φλώρινας .

Απ. 70-2017:Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή των Δ. Αμυνταίου» - LIFE AMYBEARΈγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή των Δ. Αμυνταίου» - LIFE AMYBEAR

Απ. 71-2017:Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα».Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής «Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα».

Απ. 72-2017:Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής Κατασκευή Οδοποιίας και Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού ΝερούΠρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής Κατασκευή Οδοποιίας και Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού Νερού

Απ. 73-2017:Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα", προϋπολογισμού 6.150,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα", προϋπολογισμού 6.150,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.

Απ.74-2017:Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση και επικαιροποίηση Υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπαν. 2015.

Απ. 75-2017:Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" και έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών.

Απ. 76-2017:Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργα εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ΛεχόβουΠρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργα εκσυγχρονισμού & αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου

Απ. 77-2017:: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού".: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού".

Απ. 78-2017:: Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμύνταιου": Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμύνταιου"

Απ. 79-2017:Καθορισμός ειδικοτήτων, διάρκεια σύμβασης (με τη δυνατότητα ανανέωσης) το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν προσλήψεις , η χρηματοδότηση της δαπάνης και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει τους πίνακες προτεραιότητας και επιτυχίας" του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου"Καθορισμός ειδικοτήτων, διάρκεια σύμβασης (με τη δυνατότητα ανανέωσης) το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν προσλήψεις , η χρηματοδότηση της δαπάνης και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει τους πίνακες προτεραιότητας και επιτυχίας" του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου"

Απ .80-2017:Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών ύδρευσης σε δημότη.

Απ. 81-2017:Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.82-2017:Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. ΝυμφαίουΠαράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου

Απ.83-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας.

Απ. 84-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Απ. 85-2017:Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκηςΕξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης

Απ. 86-2017:Ορισμός υπαλλήλου για την είσπραξη των Γραμματίων Σύστασης ΠαρακαταθήκηςΟρισμός υπαλλήλου για την είσπραξη των Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης

Απ. 87-2017:Έγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά «΄Εγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2017».Έγκριση της με αριθμό 07/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά «΄Εγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2017».

Απ. 88-2017:Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « Κατηγορία iv, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ( κυλικείο εντός σχολικού κτηρίου - Γυμνάσιο Αμυνταίου ) » στον Παντελή Βαλιάγα του Τρύφων στην οδό 28ου Συντ/τος Πεζικού στο Αμύνταιο.Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « Κατηγορία iv, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ( κυλικείο εντός σχολικού κτηρίου - Γυμνάσιο Αμυνταίου ) » στον Παντελή Βαλιάγα του Τρύφων στην οδό 28ου Συντ/τος Πεζικού στο Αμύνταιο.

Απ. 89-2017:Καθορισμός χώρου διεξαγωγής συνεδρίασης για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016».

Απ. 90-2017:Τροποποίηση της με αριθμό 516/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον ορισμό υπάλληλου της οικ υπηρεσίας του Δήμου για είσπραξη αποζημίωσης από το ΤΠΔ η οποία προέρχεται από τον ΤΑΠ

Απ. 91-2017:Συνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αθήνα του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών ΑμυνταίουΣυνδιοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αθήνα του Δήμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου

Απ. 92-2017:Οικονομική ενίσχυση σε κάτοικο της ΤΚ Σκλήθρου Χρυσαφίδη Δημητρίου του Γεώργιου λόγο καταστροφής της οικίας του από πυρκαγιά

Απ. 93-2017:Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Απ. 94-2017:Ανατροπή Διαθέσεων Πιστώσεων.Ανατροπή Διαθέσεων Πιστώσεων.

Απ. 95-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 42/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.96-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 49/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 49/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 97-2017:Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.