Αποφάσεις 34ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 405-2017:Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα και του δημοτικού συμβούλου κ. Αβραάμ Θεοδωρίδη.Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα και του δημοτικού συμβούλου κ. Αβραάμ Θεοδωρίδη.

Απ.406-2017: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου..

Απ. 407-2017: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων». Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 408-2017: Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ Κουτσουμπίδου Δέσποινας Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ Κουτσουμπίδου Δέσποινας

Απ. 409-2017:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 327/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 327/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.410-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 411-2017: Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.

Αποφάσεις 33ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 377-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Έργου: “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αετού”. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Έργου: “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αετού”.

Απ. 378-2017: ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου».

Απ.379-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4α του διαστήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4α του διαστήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων

Απ. 380-2017: Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού. Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού.

Απ.381-2017: Κατ’ εξαίρεση αγορά, μεταφορά και διάθεση δασικών προϊόντων. Κατ’ εξαίρεση αγορά, μεταφορά και διάθεση δασικών προϊόντων.

Απ.382-2017: Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Γ΄ και Δ΄ΕΑΠ. Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Γ΄ και Δ΄ΕΑΠ.

Απ.383-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.

Απ.384-2017: Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου . Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 385-2017: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Απ. 386-2017: Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Απ.387-2017:Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2018.Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗΚΕΑ για το έτος 2018.

Απ.388-2017: Ανάκληση της με αριθμό 307/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο «Αίτημα της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων για χορήγηση έκπτωσης επί των τελών σύνδεσης» και λήψη νέας.

Απ. 389-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου». ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου».

Απ. 390-2017: Ένταξη νέων δράσεων για χρηματοδότηση από το ΕΑΠ

Απ. 391-2017: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου στο έργο με τίτλο "Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross - Border Region" στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας - FYROM 2014-2020.

Απ. 392-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου»

Απ.393-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνοχωρίου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνοχωρίου»

Απ.394-2017:Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο " «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφαίου»Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο " «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφαίου»

Απ.395-2017: Λήψη απόφασης περί των ενστάσεων επί της τροποποίησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα περιοχής επέκτασης.

Απ.396-2017: Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου». Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Πεδίου με τη δημιουργία θερμοκηπιακού Πάρκου».

Απ. 397-2017: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου.

Απ.398-2017: Φιλοξενία του εκθετηρίου Μακεδονικών Αγώνων της Παμμακεδονικής ΄Ενωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας. Φιλοξενία του εκθετηρίου Μακεδονικών Αγώνων της Παμμακεδονικής ΄Ενωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας.

Απ.399-2017: Κατανομή πίστωσης ποσού 75.306,87€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Κατανομή πίστωσης ποσού 75.306,87€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ.400-2017: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Απ.401-2017: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την βράβευση των εκπαιδευτών του κοινωνικού φροντιστηρίου.

Απ.402-2017: Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

Απ. 403-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 404-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 31ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 321-2017: Συνδιοργάνωση Ενημερωτικής – Εκπαιδευτικής Ημερίδας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Προγράμματος Life

Απ.322-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Κυριακόπουλο Γρηγόριο).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Κυριακόπουλο Γρηγόριο).

Απ.323-2017: Αλλαγή ειδικότητας ασκούμενων σπουδαστών ΟΑΕΔ έτους 2017-2018. Αλλαγή ειδικότητας ασκούμενων σπουδαστών ΟΑΕΔ έτους 2017-2018.

Απ.324-2017: ΄Εγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα. ΄Εγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

Απ.325-2017: Ορισμός και εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Αμυνταίου για εκπροσώπηση στη ΔΕΗ (Κατάστημα Πτολεμαΐδας). Ορισμός και εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Αμυνταίου για εκπροσώπηση στη ΔΕΗ (Κατάστημα Πτολεμαΐδας).

Απ.326-2017: Καθορισμός θέσης διάβασης πεζών στην Τ.Κ. Λεχόβου Δ. Αμυνταίου. Καθορισμός θέσης διάβασης πεζών στην Τ.Κ. Λεχόβου Δ. Αμυνταίου.

Απ.327-2017: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Απ.328-2017: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ενδιαφερομένου για διαγραφή χρέους. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ενδιαφερομένου για διαγραφή χρέους.

Απ. 329-2017: «Συμμετοχή του Δήμου Aμυνταίου στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» «Συμμετοχή του Δήμου Aμυνταίου στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

Απ.330-2017: ΄Εγκριση υπογραφής για την διακήρυξη της προώθησης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. ΄Εγκριση υπογραφής για την διακήρυξη της προώθησης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Απ.331-2017: Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 - Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και Νο 260 Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε εφαρμογή των διατάξεων της από 20/04/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (ΦΕΚ Α΄41) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43).

Απ.332-2017: ΄Εγκριση παραχώρησης παλαιού κτιρίου Παιδικού Σταθμού ΔΚ Αμυνταίου στη ΔΕΤΕΠΑ για στέγαση των υπηρεσιών της . ΄Εγκριση παραχώρησης παλαιού κτιρίου Παιδικού Σταθμού ΔΚ Αμυνταίου στη ΔΕΤΕΠΑ για στέγαση των υπηρεσιών της .

Απ.333-2017: Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.

Απ.334-2017: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης για την εξαγορά αγροτεμαχίου στην ΤΚ Σκλήθρου Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης για την εξαγορά αγροτεμαχίου στην ΤΚ Σκλήθρου

Απ.335-2017: Ένταξη του έργου Μελέτες αντιμετώπισης μακροπρόθεσμης λειτουργίας και επέκτασης τηλεθέρμανσης περιοχής Αμυνταίου προϋπολογισμού 204.238,64€ για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ). Ένταξη του έργου Μελέτες αντιμετώπισης μακροπρόθεσμης λειτουργίας και επέκτασης τηλεθέρμανσης περιοχής Αμυνταίου προϋπολογισμού 204.238,64€ για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ).

Απ. 336-2017: ΄Εγκριση 'Έκθεσης Πρακτικού ΄΄Καταμέτρησης έκτασης στην Τ.Κ. Σκλήθρου για αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου΄΄. ΄Εγκριση 'Έκθεσης Πρακτικού ΄΄Καταμέτρησης έκτασης στην Τ.Κ. Σκλήθρου για αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου΄΄.

Απ.337-2017: ΄΄Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, του μέτρου 4 : ΄΄Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του Ενεργητικού΄΄, του Υπομέτρου 4.3: ΄΄Στήριξη για Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της Δασοκομίας΄΄, της δράσης 4.3.4: ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις΄΄, με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4 / ΕΥΔΔ_86 (1Η) για το έργο :΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ΄΄ με το παρακάτω υποέργο :Βελτίωση οδού πρόσβασης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου.

Απ.338-2017: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και ΔΙΑΔΥΜΑ για την δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου.

Απ. 339-2017: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€.

Απ.340-2017: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€

Απ. 341-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Απ. 342-2017: Τροποποίηση της με αριθμό 107/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά την αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου Τροποποίηση της με αριθμό 107/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά την αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 343-2017: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Απ.344-2017:Εγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.Εγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απ.345-2017: Παραχώρηση της πρώην Κοινοτικής αίθουσας Ξινού Νερού για πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης. Παραχώρηση της πρώην Κοινοτικής αίθουσας Ξινού Νερού για πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης.

Απ.346-2017: Μεταβολή σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. Μεταβολή σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018.

Απ.347-2017:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Πέτρος).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Πέτρος).Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Πέτρος).

Απ.348-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Δημήτριος). Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Δημήτριος).

Απ. 349-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Γιαννιτσοπούλου Θεοδώρα). Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Γιαννιτσοπούλου Θεοδώρα).

Απ.350-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Mιλιάγκου Στέφανος).

Απ. 351-2017: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Σταϊκίνου Κωνσταντίνα). Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Σταϊκίνου Κωνσταντίνα).

Απ.352-2017: ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Κύπρο. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Κύπρο.

Απ.353-2017: ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στα Ιωάννινα για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στα Ιωάννινα για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Απ.354-2017: ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2017». ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2017».

Απ.355-2017: ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην 7η συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Στουτγάρδη.

Απ. 356-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 260/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 260/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.357-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.358-2017: Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων

Απ. 359-2017: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.360-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 32ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.361-2017:΄Εγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του ΕΡΓΟΥ “Εξωτερικός αγωγός λυμάτων αποχέτευσης Αγίου Παντελεήμονα ”.΄Εγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του ΕΡΓΟΥ “Εξωτερικός αγωγός λυμάτων αποχέτευσης Αγίου Παντελεήμονα ”.

Απ.362-2017:Συνδιοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου Χριστουγεννιάτικης καλλιτεχνικής εκδήλωσςη με τη συνδρομή της Σχολής Καλών Τεχνών ΦλώριναςΣυνδιοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου Χριστουγεννιάτικης καλλιτεχνικής εκδήλωσςη με τη συνδρομή της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας

Απ. 363-2017:Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 364-2017:1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6135/20-11-2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 6135/20-11-2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας.

Απ.365-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.

Απ. 366-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των ακινήτων (Κόκκινη Ζώνη) της Τ.Κ. Αναργύρων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Απ. 367-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή των κατοίκων της Τ.Κ. Αναργύρων από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

Απ. 368-2017 Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα

Απ.369-2017:Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στο Στρασβούργο της Γαλλίας.Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Απ. 370-2017:9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης.

Απ.371-2017: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Απ.372-2017: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Απ. 373-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 293/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 293/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.374-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 301/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.375-2017:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.376-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.