Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης του 2017 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 01-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση συμφωνητικού μίσθωσης του Δήμου Αμυνταίου με την εταιρία COSMOTE AE.

Απ. 02-2017: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας».

Απ.03-2017: Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταυλικής εγκατάστασης ελάχιστης δυναμικότητας 551 αιγοπροβάτων, για τον σταυλισμό 551 ανεπιτήρητων αιγών – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Απ. 04-2017: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ

Απ. 05-2017: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Απ. 06-2017: ΄Εξοδα κηδείας του Σιούλη Ευγένιου του Τηλέμαχου στην ΤΚ Αντιγονείας.

Απ. 07 -2017: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αιρετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Απ.08-2017: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου".

Απ. 09-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.

Απ. 10-2017: Αποδοχή όρων απόφαση τροποποίησης πράξης με τίτλο: «Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020.

Απ. 11-2017: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ».

Απ. 12-2017:6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 9/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 13-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Aποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 513-2016: Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης με σκοπό την ανταλλαγή του αγροτεμαχίου 2322, με δημοτικό οικόπεδο 194/04 για τη διέλευση σιδηροδρομικών γραμμών του Ο.Σ.Ε.

Απ. 514-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού».

Απ. 515-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 321/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 516-2016: Ορισμός υπολόγου για την είσπραξη χρημάτων από τον υπολογισμό αποζημίωσης της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ.

Απ.517-2016: Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.

Απ. 518-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου "Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα"

Απ. 519-2016:Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Κατασκευή δικτύων και φρεατίων ύδρευσης - αποχέτευσης"

Απ. 520-2016: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Αμυνταίου"

Απ. 521-2016: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αμυνταίου"

Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 476-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» προϋπολογισμού 1.400.000,00€.

Απ. 477-2016:Εγκριση για πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου.

Απ. 478-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πελαργού.

Απ. 479-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 480-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 46/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού που αφορά «προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017»

Απ.481-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 54/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

Απ. 482-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 55/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης έτους 2017»

Απ.483-2016: ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

Απ. 484-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 485-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 04/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 486-2016:Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα»

Απ. 487-2016: Καταρχήν απόφαση σύστασης Τ.Ο.Ε.Β. Πεδινού – Βαλτόνερων

Απ. 488-2016: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.

Απ. 489-2016: Αποδοχή της πράξης ΄΄ Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου ΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.908.870,97 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Απ. 490-2016: Παράταση εργασιών για την εργασία «Γεωλογική Διερεύνηση νέας υδρευτικής γεώτρησης στις ΤΚ Λιμνοχωρίου και Αναργύρων».

Απ. 491-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου με τίτλο: “Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού”.

Απ. 492-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

Απ. 493-2016: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου» συμβατικού ποσού 31.412,92 €».

Απ. 494-2016: Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 5α του Δασοκτήματος ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 495-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».

Απ. 496-2016: Ορισμός νέας εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας».

Απ. 497-2016: Καθορισμός του αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης.

Απ. 498-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Απ. 499-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 302/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.500-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 501-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Aποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 502-2016:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV, Επιχείρηση Παροχή Υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση Αναψυχής » στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Λεβαίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 503-2016:Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Απ. 504-2016: Παραχώρηση χρήσης πλωτών εγκαταστάσεων προβλήτας Αγ. Παντελεήμονα.

Απ. 505-2016:Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΕΛΛΗΣ»

Απ. 506-2016:Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE"

Απ. 507-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή, με οπίσθιο εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο Decide "

Απ. 508-2016: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το έτος 2015-2016 - Αθλητών - Προσωπικοτήτων του Δήμου μας.

Απ. 509-2016: Αποδοχή ποσού από την απαλλοτρίωση Ορυχείου Κλειδίου και ορισμός υπαλλήλου για είσπραξη των χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Απ. 510-2016: Ανάκληση της με αριθμό 475/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα)».

Απ. 511-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 316/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 512-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.