Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 293-2018: έγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα. έγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα.

Απ.294-2018: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Eξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης». Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Eξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».

Απ.295-2018: Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου. Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 296-2018: Παραλαβή τεχνικής μελέτης με τίτλο "Υδρολογική μελέτη & καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑ:25.7412.045, προϋπολογισμού σύμβασης 24.349,10 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ορεινοί δήμοι. Παραλαβή τεχνικής μελέτης με τίτλο "Υδρολογική μελέτη & καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑ:25.7412.045, προϋπολογισμού σύμβασης 24.349,10 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ορεινοί δήμοι.

Απ.297-2018: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.050, προϋπολογισμού σύμβασης 151.031,79 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Έργων. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.050, προϋπολογισμού σύμβασης 151.031,79 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Έργων.

Απ. 298-2018: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου στο έργο με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου στο έργο με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.

Απ. 299-2018: Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ» . Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ» .

Απ.300-2018: Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» . Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» .

Απ. 301-2018: Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€.

Απ. 302-2018: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ.303-2018: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού». Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

Απ.304-2018: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νυμφαίου. Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ. 305-2018: Διακοπή κυκλοφορίας λόγων εκδηλώσεων στην ΔΚ Αμυνταίου.

Απ. 306-2018: Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο της Δ.Η.Κ.Ε.Α. Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο της Δ.Η.Κ.Ε.Α.

Απ. 307-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 25/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «Ανανέωση συμβάσεων Εκτάκτου Προσωπικού ΙΔΟΧ»

Απ. 308-2018: Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.Απ. 308-2018: Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 309-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ.310-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.311-2018:17. ΄Εγκριση δαπανών.17. ΄Εγκριση δαπανών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 275- 2018:Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 276-2018:Έγκριση Τεχνικού αντικειμένου έργου με τίτλο 'Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές', με ΚΑ 15.7322.007, προϋπολογισμό
108.600,00 €, καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου και έγκριση της δαπάνης του έργου.

Aπ. 277-2018:Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο 'Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελαργού'.

Απ. 278-2018:Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο 'Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βεγόρας και διασύνδεση δεξαμενής Βεγόρας με γεώτρηση Αντιγόνου'.

Απ.279-2018:Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 'Βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης', με τίτλο 'Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση'.

Απ.280-2018:Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 'Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων', με τίτλο 'Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης'.

Απ.281-2018: ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2019. 

Aπ. 282-2018: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου». 

Απ. 283-2018: έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ».

Απ. 284-2018: ΄Εγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας ΤΚ Νυμφαίου». 

Απ. 285-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2018. 

Απ.286-2018: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου» 

Απ. 287-2018:Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου»

Απ. 288-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 24/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού. 

Απ. 289-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 290-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 291-2018:΄ Εγκριση δαπανών. Εγκριση δαπανών.