Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης του 2017 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 14-2017:Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 15-2017: Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταυλικής εγκατάστασης ελάχιστης δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων, για τον σταυλισμό 800 ανεπιτήρητων αιγών – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Απ. 16-2017: 2. Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).

Απ. 17-2017: Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2017.

Απ.18-2017: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2017.

Απ. 19-2017: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.

Απ.20-2016: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

Απ. 21-2017: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 22-2017:Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Αμυνταίου.

Aπ. 23-2017: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.24-2017: Ανάκληση της με αριθμό 484/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 25-2017: Ανάκληση της με αριθμό 485/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση της με αριθμό 04/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 26-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 18/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 27-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

Aποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 513-2016: Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης με σκοπό την ανταλλαγή του αγροτεμαχίου 2322, με δημοτικό οικόπεδο 194/04 για τη διέλευση σιδηροδρομικών γραμμών του Ο.Σ.Ε.

Απ. 514-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρ. Χώρων Δ.Ε. Αετού».

Απ. 515-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 321/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 516-2016: Ορισμός υπολόγου για την είσπραξη χρημάτων από τον υπολογισμό αποζημίωσης της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ.

Απ.517-2016: Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.

Απ. 518-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου "Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα"

Απ. 519-2016:Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Κατασκευή δικτύων και φρεατίων ύδρευσης - αποχέτευσης"

Απ. 520-2016: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Αμυνταίου"

Απ. 521-2016: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αμυνταίου"

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης του 2017 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 01-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λύση συμφωνητικού μίσθωσης του Δήμου Αμυνταίου με την εταιρία COSMOTE AE.

Απ. 02-2017: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας».

Απ.03-2017: Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταυλικής εγκατάστασης ελάχιστης δυναμικότητας 551 αιγοπροβάτων, για τον σταυλισμό 551 ανεπιτήρητων αιγών – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Απ. 04-2017: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ

Απ. 05-2017: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Απ. 06-2017: ΄Εξοδα κηδείας του Σιούλη Ευγένιου του Τηλέμαχου στην ΤΚ Αντιγονείας.

Απ. 07 -2017: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αιρετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Απ.08-2017: Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου".

Απ. 09-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.

Απ. 10-2017: Αποδοχή όρων απόφαση τροποποίησης πράξης με τίτλο: «Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020.

Απ. 11-2017: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ».

Απ. 12-2017:6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 9/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 13-2017: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Aποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 502-2016:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV, Επιχείρηση Παροχή Υπηρεσιών : Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής - Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση Αναψυχής » στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Λεβαίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 503-2016:Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Απ. 504-2016: Παραχώρηση χρήσης πλωτών εγκαταστάσεων προβλήτας Αγ. Παντελεήμονα.

Απ. 505-2016:Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΕΛΛΗΣ»

Απ. 506-2016:Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE"

Απ. 507-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή, με οπίσθιο εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο Decide "

Απ. 508-2016: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών για το έτος 2015-2016 - Αθλητών - Προσωπικοτήτων του Δήμου μας.

Απ. 509-2016: Αποδοχή ποσού από την απαλλοτρίωση Ορυχείου Κλειδίου και ορισμός υπαλλήλου για είσπραξη των χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Απ. 510-2016: Ανάκληση της με αριθμό 475/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα)».

Απ. 511-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 316/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 512-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.