Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 369-2018:Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Απ. 370-2018: Έγκριση μελέτης για την «Ψηφιοποίηση – χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων του Δήμου Αμυνταίου και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S», Προϋπολογισμού 49.844,86 € συν ΦΠΑ. Έγκριση μελέτης για την «Ψηφιοποίηση – χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων του Δήμου Αμυνταίου και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S», Προϋπολογισμού 49.844,86 € συν ΦΠΑ.

Απ. 371-2018: Περί χαρακτηρισμού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Περί χαρακτηρισμού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Απ.372-2018: Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “WINCOME”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού . Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “WINCOME”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού .

Απ. 373-2018: Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “LESS WASTE II”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού . Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “LESS WASTE II”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού .

Απ. 374-2018: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ««Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού μελέτης 281.916,00€.. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ««Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού μελέτης 281.916,00€..

Απ. 375-2018: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση-διαχείριση-ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση-διαχείριση-ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου".

Απ. 376-2018: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης». Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».

Απ. 377-2018: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 378-2018: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 379-2018: Έγκριση Δ.Σ. για παραμονή στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση Δ.Σ. για παραμονή στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δυτικής Μακεδονίας.

Απ. 380-2018: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.

Απ. 381-2018:Εγκριση της με αριθμό 31/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού.

Απ. 382-2018: Παραχώρηση προς χρήση του δημοτικού σχολείου Φαραγγίου στον Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο Φαραγγίου. 

Απ. 383-2018: Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας από τον Σύλλογο Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Αμυνταίου. 

Απ.384-2018: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. 

Απ. 385-2018: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2019-2020. 

Απ. 386-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου. 

Απ. 387-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου. 

Απ. 388-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης αλλαγής χρήσης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης αλλαγής χρήσης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Απ.389-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.

Απ. 390-2018:Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου, ως υπόλογος για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Ανταποδοτικό Πόρο της ΔΕΗ (παραλαβή επιταγών, πιστοποιήσεων κλπ.)

Απ.391-2018: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμυνταίου. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 392-2018: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αμυνταίου 

Απ. 393-2018: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 394-2018: Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2018. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2018.

Απ.395-2018: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών στην Αθήνα.

Απ. 396-2018: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 

Απ. 397-2018:΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2018».

Απ. 398-2018:Εγκριση δαπάνης για την παρουσίαση της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων αναφορικά με το πρόσφατο φαινόμενο Δυσχρωματισμού στη Λίμνη Βεγορίτιδα.

Απ. 399-2018: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με την ΟΧΕ. 

Απ. 400-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 311/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
Απ. 401-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 324/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 402-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 403-2018: ΄Εγκριση δαπανών. ΄Εγκριση δαπανών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 293-2018: έγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα. έγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα.

Απ.294-2018: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Eξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης». Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Eξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».

Απ.295-2018: Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου. Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 296-2018: Παραλαβή τεχνικής μελέτης με τίτλο "Υδρολογική μελέτη & καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑ:25.7412.045, προϋπολογισμού σύμβασης 24.349,10 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ορεινοί δήμοι. Παραλαβή τεχνικής μελέτης με τίτλο "Υδρολογική μελέτη & καθορισμός συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑ:25.7412.045, προϋπολογισμού σύμβασης 24.349,10 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ ορεινοί δήμοι.

Απ.297-2018: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.050, προϋπολογισμού σύμβασης 151.031,79 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Έργων. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.050, προϋπολογισμού σύμβασης 151.031,79 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Έργων.

Απ. 298-2018: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου στο έργο με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου στο έργο με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00 € και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.

Απ. 299-2018: Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ» . Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ» .

Απ.300-2018: Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» . Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» .

Απ. 301-2018: Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€.

Απ. 302-2018: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ.303-2018: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού». Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

Απ.304-2018: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νυμφαίου. Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ. 305-2018: Διακοπή κυκλοφορίας λόγων εκδηλώσεων στην ΔΚ Αμυνταίου.

Απ. 306-2018: Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο της Δ.Η.Κ.Ε.Α. Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο της Δ.Η.Κ.Ε.Α.

Απ. 307-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 25/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την «Ανανέωση συμβάσεων Εκτάκτου Προσωπικού ΙΔΟΧ»

Απ. 308-2018: Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.Απ. 308-2018: Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 309-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ.310-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.311-2018:17. ΄Εγκριση δαπανών.17. ΄Εγκριση δαπανών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 275- 2018:Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 276-2018:Έγκριση Τεχνικού αντικειμένου έργου με τίτλο 'Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές', με ΚΑ 15.7322.007, προϋπολογισμό
108.600,00 €, καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου και έγκριση της δαπάνης του έργου.

Aπ. 277-2018:Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο 'Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελαργού'.

Απ. 278-2018:Παραλαβή αντικειμένου μελέτης με τίτλο 'Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βεγόρας και διασύνδεση δεξαμενής Βεγόρας με γεώτρηση Αντιγόνου'.

Απ.279-2018:Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 'Βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης', με τίτλο 'Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση'.

Απ.280-2018:Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 'Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων', με τίτλο 'Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης'.

Απ.281-2018: ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2019. 

Aπ. 282-2018: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου». 

Απ. 283-2018: έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ».

Απ. 284-2018: ΄Εγκριση Πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας ΤΚ Νυμφαίου». 

Απ. 285-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2018. 

Απ.286-2018: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου» 

Απ. 287-2018:Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου»

Απ. 288-2018: ΄Εγκριση της με αριθμό 24/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού. 

Απ. 289-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 290-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 291-2018:΄ Εγκριση δαπανών. Εγκριση δαπανών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.253-2018: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης διεξαγωγής αγώνων για το Κύπελλο Ξιφασκίας Λυγκήστις 2018 σε συνεργασία με τον Όμιλο Ξιφασκίας Φλώρινας 

Απ. 254-2018: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2018. 

Απ. 255-2018: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση - διαχείριση - ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". 

Απ. 256-2018: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης, μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη νέων αγωγών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". 

Απ.257-2018: Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 86.400,00€. 

Απ. 258-2018: ΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.

Απ. 259-2018:΄ Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 31.002,24€.

Απ. 260-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις Διαμορφώσεις Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου
Αμυνταίου" προϋπολογισμού 87.568,13€.

Απ. 261-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου-Λεχόβου" προϋπολογισμού 70.000,00€.

Απ.262-2018: Εγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού" προϋπολογισμού 100.000,00€.
Απ. 263-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα" προϋπολογισμού 10.000,00€.

Απ. 264-2018: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 27.000,00€.

Απ. 265-2018:. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου ", προϋπολογισμού 74.400,00€. 

Απ. 266-2018: Αίτημα παραχώρησης έκτασης ΥΠΑΑΤ που βρίσκεται στη Τ.Κ Φανού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.267-2018: Ορισμός επιτροπής Oριστικής Παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου». 

Απ.268-2018: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού». 

Απ.269-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 10481/31-07-2018 αίτηση διακοπής μίσθωσης της Κίνδου Γεωργίας. 

Απ.270-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 217/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

Απ. 271-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 223/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 272-2018:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 273-2018:Εγκριση διενέργειας δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας-Μαραθώνος-Πικερμίου και Μεγάρων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Απ. 274-2018: ΄Εγκριση δαπανών.