Αποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 404-2018: Οργάνωση εκδήλωσης για την υποδοχή της αντιπροσωπείας του δήμου Καραβά στις 2-12-2018

Απ. 405-2018: Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη λόγω πυρκαγιάς. Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη λόγω πυρκαγιάς.

Απ. 406-2018: Διακοπή κυκλοφορίας οδού Νυμφαίο – Υδρούσα στην περίοδο χιονοπτώσεων και παγετού. 

Απ. 407-2018: Σύμφωνη γνώμη επεμβάσεων Μονοπατιών πεζοπορικών διαδρομών.

Απ. 408-2018: ΄Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου .

Απ. 409-2018: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.410-2018: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 411-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 339/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

Απ. 412-2018: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 369-2018:Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Απ. 370-2018: Έγκριση μελέτης για την «Ψηφιοποίηση – χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων του Δήμου Αμυνταίου και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S», Προϋπολογισμού 49.844,86 € συν ΦΠΑ. Έγκριση μελέτης για την «Ψηφιοποίηση – χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων του Δήμου Αμυνταίου και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S», Προϋπολογισμού 49.844,86 € συν ΦΠΑ.

Απ. 371-2018: Περί χαρακτηρισμού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Περί χαρακτηρισμού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Απ.372-2018: Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “WINCOME”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού . Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “WINCOME”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού .

Απ. 373-2018: Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “LESS WASTE II”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού . Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με ακρωνύμιο “LESS WASTE II”, ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου λογαριασμού .

Απ. 374-2018: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ««Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού μελέτης 281.916,00€.. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ««Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού μελέτης 281.916,00€..

Απ. 375-2018: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση-διαχείριση-ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου". Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση-διαχείριση-ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου".

Απ. 376-2018: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης». Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».

Απ. 377-2018: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 378-2018: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρηση προαύλιων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».

Απ. 379-2018: Έγκριση Δ.Σ. για παραμονή στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση Δ.Σ. για παραμονή στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δυτικής Μακεδονίας.

Απ. 380-2018: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.

Απ. 381-2018:Εγκριση της με αριθμό 31/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού.

Απ. 382-2018: Παραχώρηση προς χρήση του δημοτικού σχολείου Φαραγγίου στον Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο Φαραγγίου. 

Απ. 383-2018: Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας από τον Σύλλογο Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Αμυνταίου. 

Απ.384-2018: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. 

Απ. 385-2018: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2019-2020. 

Απ. 386-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου. 

Απ. 387-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης υλοτομίας για τη συστάδα 4β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου. 

Απ. 388-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης αλλαγής χρήσης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόθεσης αλλαγής χρήσης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Απ.389-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.

Απ. 390-2018:Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου, ως υπόλογος για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Ανταποδοτικό Πόρο της ΔΕΗ (παραλαβή επιταγών, πιστοποιήσεων κλπ.)

Απ.391-2018: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμυνταίου. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 392-2018: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αμυνταίου 

Απ. 393-2018: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 394-2018: Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2018. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2018.

Απ.395-2018: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών στην Αθήνα.

Απ. 396-2018: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 

Απ. 397-2018:΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2018».

Απ. 398-2018:Εγκριση δαπάνης για την παρουσίαση της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων αναφορικά με το πρόσφατο φαινόμενο Δυσχρωματισμού στη Λίμνη Βεγορίτιδα.

Απ. 399-2018: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Αμυνταίου με την ΟΧΕ. 

Απ. 400-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 311/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
Απ. 401-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 324/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 402-2018:΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 403-2018: ΄Εγκριση δαπανών. ΄Εγκριση δαπανών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 346-2018:ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απ. 347-2018:Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Απ. 348-2018:΄Εγκριση μετάβασης στην Αθήνα του Αντιδημάρχου κ. Νάτση Ιωάννη για την πορεία του συμφώνου συνεργασίας με τον ΟΣΕ

Απ. 349-2018: «Έγκριση: 1)της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Γ.Σ.Π. (G.I.S.)» για την ένταξή της στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους», στην Πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με Κωδικό πρόσκλησης: 16.36.2.Π7 και Α/Α ΟΠΣ:2826 και 2) της μελέτης και των τευχών της. «Έγκριση: 1)της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Γ.Σ.Π. (G.I.S.)» για την ένταξή της στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους», στην Πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με Κωδικό πρόσκλησης: 16.36.2.Π7 και Α/Α ΟΠΣ:2826 και 2) της μελέτης και των τευχών της.

Απ. 350-2018: Συγκρότηση επιτροπής έρευνας αγοράς - διερεύνησης τιμών - πρόσκλησης ΕΥΔ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Ενίσχυση/ υποστήριξη εμπλεκομένων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους" Συγκρότηση επιτροπής έρευνας αγοράς - διερεύνησης τιμών - πρόσκλησης ΕΥΔ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ "Ενίσχυση/ υποστήριξη εμπλεκομένων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους"

Απ. 351-2018: Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΧΘΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ» προϋπολογισμού 17.000,00 € (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της. Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΧΘΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ» προϋπολογισμού 17.000,00 € (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.

Απ.352-2018: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) 

Απ. 353-2018: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 100.000,00€.

Απ. 354-2018: Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Φιλώτα». 

Απ. 355-2018: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018» προϋπολογισμού 448.800,00€ 

Απ. 356-2018:Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης για την ανταλλαγή εκτάσεων στην ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 357-2018:Λήψη απόφασης για την επιλογή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης "Ερευνητικό έργο ανάπτυξης τεχνητού νευρωνικού δικτύου (Τ.Ν.Δ.) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", του Δήμου Αμυνταίου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιλογή προσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και έγκριση των όρων της σύμβασης που θα καταρτιστεί.

Απ. 358-2018: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.» προϋπολογισμού 14.000,00€

Απ. 359-2018: Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 362.500,00€.
Απ. 360-2018: Παράταση υλοτομίας συστάδας 1β στην ΤΚ Ασπρογείων.

Απ. 361-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Απ. 362-2018: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Κύπρο.

Απ. 363-2018:Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμυντίου στην 34η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” και ορισμό αντιπροσώπου.

Απ. 364-2018: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018. 

Απ. 365-2018: Οικονομική ενίσχυση άπορου συμπολίτη μας. Οικονομική ενίσχυση άπορου συμπολίτη μας.

Απ.366-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 282/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Απ. 367-2018:Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.