2η συνεδρίαση - 01/02/2016

07-2016: Ψήφισμα Αγροτών.

08-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».

09-2016:Πρόταση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου δήμου Αμυνταίου και προτεινόμενου τέλους σύμφωνα με την αριθμό. 246/2015 α.ο.ε. « καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου».

10-2016:Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

11-2016:Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016”, προϋπολογισμού 416.528,40 €.

12-2016:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.

13-2016:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού» της πράξης με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Δήμου Αμυνταίου».

14-2016:Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

15-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από τμήμα ιδιοκτησίας για το οποίο έγινε εσφαλμένη εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στην περιοχή Σωτήρος.

16-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ασπρογείων.

17-2016: Παραχώρηση χρήσης έκτασης 100,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Αναργύρων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης.

18-2016: Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗΚΕΑ) για την υλοποίηση του προγράμματος.

19-2016: Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2016.

20-2016:Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, έτους 2016.

21-2016: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.

22-2016:Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.

23-2016: Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).

24-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.

25-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Mάρκου Ουρανία- σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.

26-2016: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

27-2016: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

28-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου Οικονομικού έτους 2015.

29-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

30-2016: Aνατροπή ανάληψης υποχρέωσης.

31-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.