Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 243-2016: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Αμυνταίου κατά την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Aπ. 244-2016:¨Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα»

Απ. 245-2016: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου

Απ. 246-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου" με προϋπολογισμό 160.000,00 € και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

Απ. 247-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου " Διανοίξεις –Διαμορφώσεις- Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών & κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Φιλώτα", με προϋπολογισμό 100.000,00 € και καθορισμού τρόπου Δημοπράτησης.

Απ. 248-2016: Απόφαση για σφράγιση ή μη των παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το Πρακτικό 1/2016 της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών Π.Ε. Φλώρινας

Απ. 249-2016: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» , τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έγκριση μελέτης – τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης

Απ. 250-2016: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και ΔΕΤΕΠΑ

Απ. 251-2016: Κατανομή χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ έτους 2013

Απ. 252-2016: ΄Εγκριση ή μη παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδοποίας Τ.Κ. Νυμφαίου»

Απ. 253-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Κλειδίου»

Απ. 254-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Ασπρογείων»

Απ. 255-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου»

Απ. 256-2016: Αποδοχή απόφασης ένταξης συνεχιζόμενων πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ΠΑΑ 2014-2020 και τροποποίηση χρηματοδότησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Αμυνταίου έτους 2016.

Απ. 257-2016: Παραλαβή μελέτης «Περιβαλλοντική αδειοδότηση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης T.K. Kέλλης»

Απ. 258-2016: ΄Εγκριση των πρακτικών της άγονης διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «DECIDE» λήψη απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης και έγκριση των νέων τευχών δημοπράτησης.

Απ. 259-2016: Ακύρωση της με αριθμό 208/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄ και έγκριση εκ νέου του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄».

Απ. 260-2016:΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».

Απ. 261-2016:΄Εγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

Απ. 262-2016: Έγκριση Προμήθειας δύο (2) αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο.

Απ. 263-2016:΄Εγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απ. 264-2016: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 και σύσταση επιτροπής ελέγχου .

Απ. 265-2016: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 .

Απ. 266-2016: Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το γραφείο Ελληνο-Γερμανικής συνέλευσης για τον τουρισμό στις 11-Ιουλίου 2016

Απ. 267-2016: Ορισμός υπαλλήλου για είσπραξη εγγυητικών από το ΤΠΔ

Απ. 268-2016:Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 240/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 269-2016: Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ. 270-2016: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στις 29 Αυγούστου στα πλαίσια «Πρέσπες 2016».

Απ. 271-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Απ. 272-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 273-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ.187-2016: Ψήφισμα για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της ΤΚ Λεχόβου Ζώη Ευάγγελου.

Απ. 188-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή του υδρονομέα.

Απ. 189-2016: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 5, του έργου "Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 233 αγροτεμάχιο της ΤΚ Βεγόρας, της ΔΕ Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Απ. 190-2016: ΄Εγκριση 2η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Απ. 191-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 24/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Απ. 192-2016:΄Εγκριση της με αριθμό 28/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ).

Απ. 193-2016: Καταβολή βοηθήματος σε άπορο Δημότη.

Απ. 194-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

Απ.195-2016: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλης Αμυνταίου».

Απ. 196-2016: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

Απ. 197-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων » προϋπολογισμού 70.771,00€.

Απ. 198-2016: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 199-2016: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€.

Απ. 200-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού 70.771,00€.

Aπ.. 201-2016:8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.918,78 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ.202-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Επικαιροποίηση μελέτης Τοπικό Ρυμοτομικό κέντρου φυσικής αποκατάστασης ιαματικών πηγών Αγραπιδιάς Λιμνοχωρίου Μπάνιας», προϋπολογισμού 4.900,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

Απ. 203-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Βαρικού», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 204-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 205-2016: Παραλαβή Γ’ Φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Αμυνταίου - Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Απ. 206-2016: Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αετού" λόγω ένταξής του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Απ. 207-016: Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου΄΄

Απ. 208-2016: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου΄΄

Απ. 209-2016: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Ύδρευση Αμυνταίου΄΄

Απ.210-2016: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού΄΄

Απ. 211-2016: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης΄΄

Απ. 212-2016: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού΄΄

Απ. 213-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου΄΄

Απ. 214-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΄΄Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου΄΄

Απ. 215-2016: Έγκριση 5ης Παράτασης Τμηματικής προθεσμίας του έργου ΄΄Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού΄΄

Απ. 216-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 152/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσεις 10ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 217-2016: Συνδιοργάνωση με την ΟΧΕ Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Χειροσφαίρισης Πανκορασίδων, Β΄ και Μίνι.

Απ. 218-2016: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Α’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου» προϋπολογισμού 1.055.000,00€ και την προσωρινή και οριστική παραλαβή του προαναφερόμενου έργου.

Απ. 219-2016: Επικαιροποίηση της με αριθμό 373/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και τη διάθεση της πίστωσης.

Απ. 220-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κρασπεδώσεις – Πεζοδρομήσεις Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα”.

Απ. 221-2016: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για «Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς» (Ανανέωση Ε.Π.Ο.)

Απ. 222-2016: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 12.628,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 223-2016: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016, έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις οδοποιίας Δ.Ε. Αετού» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 224-2016: Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 118 Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 225-2016:Εγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Απ. 226-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημότη του Δήμου Αμυνταίου για παράταση κατάληψης δημοτικής έκτασης.

Απ. 227-2016: Ακύρωση της με αριθμό 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου

Απ. 228-2016: Ακύρωση της με αριθμό 199/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου.

Απ. 229-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112204004 και αριθμό κτηματογράφησης 2210 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 230-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112203011 και αριθμό κτηματογράφησης 2221 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 231-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112202001 και αριθμό κτηματογράφησης 2248 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ.232-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 210/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού΄΄.

Απ.233-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 211/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης΄΄.

Απ. 234-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 207/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου΄΄.

Απ.235-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112202002 και αριθμό κτηματογράφησης 2249 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 236-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 30/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Απ. 237-2016:΄Εγκριση της με αριθμό 31/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015».

Απ. 238-2016: Μεταστέγαση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 239-2016: Παράταση υλοτομίας συστάδων Δασοκτήματος Νυμφαίου.

Απ. 240-2016: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 241-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 159 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 242-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 156-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου”.

Απ. 157-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για Πυρασφάλεια.

Απ. 158-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση απόσπασης του υπαλλήλου κ. Γιώρα Βασιλείου.

Απ. 159-2016: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Αμυνταίου κατά την Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Απ. 160-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. πρωτ. 3180/07.03.2016 της επιχείρησης Θωμαΐδης Χρ. - Λασπάς Δ. Ο.Ε.

Απ. 161-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. πρωτ. 4717/07.04.2016 των Ρωμανίδη Στέργιου, Καναργελίδη Δημήτριου και Γεωργιάδη Λάζαρου.

Απ. 162-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. Πρωτ. 5793/27.04.2016 των Θωμαΐδη Χρήστου και Κωτσόπουλου Δημήτριου.

Απ. 163-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη δασικής οδοποιίας στην ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.920,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 164-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 12.500,00€.

Απ. 165-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 12.630,00€.

Απ. 166-2016: 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Απ. 167-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Συντήρηση πλατείας και αποκατάσταση οδοστρωμάτων Τ.Κ. Μανιακίου”.

Απ. 168-2016:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 169-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Αισθητική και Λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αγ. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 170-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Αισθητική και Λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αετού του Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 171-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Οικιστικής Αναβάθμισης Βαρικού", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 172-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση παρακείμενων τμημάτων οδού και οδού Αετού-Νυμφαίου", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

Απ. 173-2016: ΄΄Υπαγωγή Πράξης Εφαρμογής Τ.Κ. Πεδινού, σε προγενέστερες του Ν. 4315/2014 διατάξεις περί εισφοράς σε γη και χρήμα΄΄

Απ. 174-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιϊας Δ.Ε. Αμυνταίου».

Απ. 175-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιϊας Δ.Ε. Φιλώτα».

Απ. 176-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Tσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 177-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Eπανακατασκευή στέγης Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου».:

Απ. 178-2016: ΄΄Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας οικοπέδου για την κατασκευή Νηπιαγωγείου Αετού στην ΤΚ Αετού του Δήμου Αμυνταίου΄΄

Απ. 179-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση των καταστημάτων |Νο 1,2 στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 180-2016: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 181-2016:Εγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων στην Αθήνα.

Απ. 182-2016: Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 183-2016: Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στις 29ης Μαΐου στην ΤΚ Ασπρογείων.

Απ. 184-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 133 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 185-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 136 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 186-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.