Αποφάσεις 10ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 217-2016: Συνδιοργάνωση με την ΟΧΕ Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Χειροσφαίρισης Πανκορασίδων, Β΄ και Μίνι.

Απ. 218-2016: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Α’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου» προϋπολογισμού 1.055.000,00€ και την προσωρινή και οριστική παραλαβή του προαναφερόμενου έργου.

Απ. 219-2016: Επικαιροποίηση της με αριθμό 373/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και τη διάθεση της πίστωσης.

Απ. 220-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κρασπεδώσεις – Πεζοδρομήσεις Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα”.

Απ. 221-2016: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για «Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς» (Ανανέωση Ε.Π.Ο.)

Απ. 222-2016: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 12.628,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 223-2016: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016, έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις οδοποιίας Δ.Ε. Αετού» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 224-2016: Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 118 Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€ και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής του.

Απ. 225-2016:Εγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Απ. 226-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημότη του Δήμου Αμυνταίου για παράταση κατάληψης δημοτικής έκτασης.

Απ. 227-2016: Ακύρωση της με αριθμό 198/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου

Απ. 228-2016: Ακύρωση της με αριθμό 199/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€ και λήψη νέας για έγκριση ή μη του επανυποβαλλόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου.

Απ. 229-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112204004 και αριθμό κτηματογράφησης 2210 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 230-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112203011 και αριθμό κτηματογράφησης 2221 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά της συνολικής του έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 231-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112202001 και αριθμό κτηματογράφησης 2248 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ.232-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 210/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού΄΄.

Απ.233-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 211/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης΄΄.

Απ. 234-2016: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 207/2016 απόφασης του ΔΣ Αμυνταίου και έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου΄΄.

Απ.235-2016: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470112202002 και αριθμό κτηματογράφησης 2249 κτηματικής περιοχής Αμυνταίου, για την εξαγορά τμήματος της έκτασης, για την διέλευση παραλλαγής σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας.

Απ. 236-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 30/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Απ. 237-2016:΄Εγκριση της με αριθμό 31/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015».

Απ. 238-2016: Μεταστέγαση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 239-2016: Παράταση υλοτομίας συστάδων Δασοκτήματος Νυμφαίου.

Απ. 240-2016: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 241-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 159 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 242-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ.187-2016: Ψήφισμα για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της ΤΚ Λεχόβου Ζώη Ευάγγελου.

Απ. 188-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή του υδρονομέα.

Απ. 189-2016: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 5, του έργου "Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών στο με αριθμ. 233 αγροτεμάχιο της ΤΚ Βεγόρας, της ΔΕ Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Απ. 190-2016: ΄Εγκριση 2η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Απ. 191-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 24/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Απ. 192-2016:΄Εγκριση της με αριθμό 28/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ).

Απ. 193-2016: Καταβολή βοηθήματος σε άπορο Δημότη.

Απ. 194-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

Απ.195-2016: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλης Αμυνταίου».

Απ. 196-2016: Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

Απ. 197-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων » προϋπολογισμού 70.771,00€.

Απ. 198-2016: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 199-2016: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού Δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 258.000,00€.

Απ. 200-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού 70.771,00€.

Aπ.. 201-2016:8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.918,78 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ.202-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Επικαιροποίηση μελέτης Τοπικό Ρυμοτομικό κέντρου φυσικής αποκατάστασης ιαματικών πηγών Αγραπιδιάς Λιμνοχωρίου Μπάνιας», προϋπολογισμού 4.900,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

Απ. 203-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Βαρικού», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 204-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 205-2016: Παραλαβή Γ’ Φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Αμυνταίου - Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Απ. 206-2016: Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών έργου με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αετού" λόγω ένταξής του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Απ. 207-016: Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου΄΄

Απ. 208-2016: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου΄΄

Απ. 209-2016: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Ύδρευση Αμυνταίου΄΄

Απ.210-2016: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού΄΄

Απ. 211-2016: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης΄΄

Απ. 212-2016: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΄΄Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού΄΄

Απ. 213-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου΄΄

Απ. 214-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΄΄Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου΄΄

Απ. 215-2016: Έγκριση 5ης Παράτασης Τμηματικής προθεσμίας του έργου ΄΄Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού΄΄

Απ. 216-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 152/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ.119-2016: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

Απ. 120-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΤΟΕΒ Πετρών.

Απ.121-2016: Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Τοπικό Συμβούλιο Προσφύγων.

Απ. 122-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».

Απ. 123-2016: Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας κατά την ημέρα του Σάββατου .

Απ. 124-2016: Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου με διακεκομμένο ωράριο.

Απ. 125-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€

Απ. 126-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€.

Απ. 127-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.

Απ. 128-2016:. Αίτημα προς το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησης στον Δήμο Αμυνταίου του αγροτεμαχίου με αριθμό 271 της διανομής Φιλώτα (νεκροταφεία Τ.Κ. Φιλώτα) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/14.

Απ. 129-2016: Αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων- Σκλήθρου»

Απ. 130-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιϊας και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού Νερού».

Απ. 131-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aνάπλαση – Συντήρηση Πάρκου Νικολαϊδη στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».

Απ. 132-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.

Απ.133-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου”.

Απ. 134-2016:Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» προϋπολογισμού 1.400.000,00€, τις

Απ. 135-2016:΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου επιλογής αναδόχου για το έργο : Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα

Απ. 136-2016: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση Κατασκευή Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Αετού΄΄

Απ.137-2016:΄Έγκριση πρακτικού, της αρμόδιας επιτροπής για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ασπρογείων΄΄

Απ. 138-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφία θέσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 7.380,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ.139-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 12.300,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 140-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ασφαλτόστρωσης & Επικαιροποίησης Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή Βαλτονέρων-Αναργύρων της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 13.485,19 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 141-2016:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00433/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ. 142-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00124/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ.143-2016: Κατ’ αρχήν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαγορά αγροτεμαχίων για την διέλευση σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ, στην κατεύθυνση Αμύνταιο-Φλώρινα

Απ. 144-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE.

Απ. 145-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Αετού του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 146-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 453 (13,9) στρ ΚΑΕΚ (470870323013/0/0) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φιλώτα

Απ. 147-2016: Επί αιτήσεως Οικονόμου Ηλία- σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ. 148-2016: Ανάκληση Επαγγελματικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Απ. 149-2016: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 150-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Απ. 151-2016: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Ενωτικό Σύλλογο Λεχοβιτών συνεδρίου με θέμα «ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ :ΜΝΗΜΗ – ΘΥΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Απ. 152-2016: Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της μνήμης των πολιούχων της πόλης του Αμυνταίου Αγίου Κων/νου και Ελένης.

Απ. 153-2016:Εγκριση μετάβασης στην Αθήνα.

Απ.154-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 155-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 156-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου”.

Απ. 157-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για Πυρασφάλεια.

Απ. 158-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση απόσπασης του υπαλλήλου κ. Γιώρα Βασιλείου.

Απ. 159-2016: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Αμυνταίου κατά την Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Απ. 160-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. πρωτ. 3180/07.03.2016 της επιχείρησης Θωμαΐδης Χρ. - Λασπάς Δ. Ο.Ε.

Απ. 161-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. πρωτ. 4717/07.04.2016 των Ρωμανίδη Στέργιου, Καναργελίδη Δημήτριου και Γεωργιάδη Λάζαρου.

Απ. 162-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. Πρωτ. 5793/27.04.2016 των Θωμαΐδη Χρήστου και Κωτσόπουλου Δημήτριου.

Απ. 163-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη δασικής οδοποιίας στην ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.920,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 164-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 12.500,00€.

Απ. 165-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 12.630,00€.

Απ. 166-2016: 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Απ. 167-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Συντήρηση πλατείας και αποκατάσταση οδοστρωμάτων Τ.Κ. Μανιακίου”.

Απ. 168-2016:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 169-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Αισθητική και Λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αγ. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 170-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Αισθητική και Λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αετού του Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 171-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Οικιστικής Αναβάθμισης Βαρικού", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 172-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση παρακείμενων τμημάτων οδού και οδού Αετού-Νυμφαίου", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

Απ. 173-2016: ΄΄Υπαγωγή Πράξης Εφαρμογής Τ.Κ. Πεδινού, σε προγενέστερες του Ν. 4315/2014 διατάξεις περί εισφοράς σε γη και χρήμα΄΄

Απ. 174-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιϊας Δ.Ε. Αμυνταίου».

Απ. 175-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιϊας Δ.Ε. Φιλώτα».

Απ. 176-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Tσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 177-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Eπανακατασκευή στέγης Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου».:

Απ. 178-2016: ΄΄Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας οικοπέδου για την κατασκευή Νηπιαγωγείου Αετού στην ΤΚ Αετού του Δήμου Αμυνταίου΄΄

Απ. 179-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση των καταστημάτων |Νο 1,2 στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 180-2016: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 181-2016:Εγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων στην Αθήνα.

Απ. 182-2016: Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 183-2016: Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στις 29ης Μαΐου στην ΤΚ Ασπρογείων.

Απ. 184-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 133 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 185-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 136 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 186-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

6η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Απ. 100-2016: ΄Εξοδα κηδείας της απόρου συμπολίτισσας μας Τουτουσιάδη Εύας του Συμεών από την ΤΚ Φιλώτα.

Απ. 101-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη ΔΕ Αετού» προϋπολογισμού 615.000,00€.

Απ. 102-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΄΄Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου΄΄

Απ. 103-2016: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού.

Απ. 104-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απ. 105-2016: Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Προσφύγων.

Απ. 106-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου 2015-2019.

Απ. 107-2016:Εγκριση της με αριθμό 14/2016 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 108-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για πώληση αλόγων περιπάτου στην T.K. Nυμφαίου.

Απ. 109-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήματα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00091/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ. 110-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00€.

Απ.111-2016:Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 595.000,00€.

Απ. 112-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 13/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά τoν «Προγραμματισμό πρόσληψης ‘ ΄Εκτακτου Προσωπικού»

Απ.113-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 14/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά τον «Προγραμματισμό Πρόσληψης ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2016 – 2017».

Απ. 114-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 15/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την « Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)».

Απ. 115-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ιωαννίδη Χαράλαμπο σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 116-2016:΄Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Απ. 117-2016: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 118-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.