Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 476-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» προϋπολογισμού 1.400.000,00€.

Απ. 477-2016:Εγκριση για πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΄Εργου.

Απ. 478-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πελαργού.

Απ. 479-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 480-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 46/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού που αφορά «προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017»

Απ.481-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 54/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

Απ. 482-2016: ΄Εγκριση της με αριθμό 55/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης έτους 2017»

Απ.483-2016: ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

Απ. 484-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 485-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 04/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 486-2016:Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα»

Απ. 487-2016: Καταρχήν απόφαση σύστασης Τ.Ο.Ε.Β. Πεδινού – Βαλτόνερων

Απ. 488-2016: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.

Απ. 489-2016: Αποδοχή της πράξης ΄΄ Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου ΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.908.870,97 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Απ. 490-2016: Παράταση εργασιών για την εργασία «Γεωλογική Διερεύνηση νέας υδρευτικής γεώτρησης στις ΤΚ Λιμνοχωρίου και Αναργύρων».

Απ. 491-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου με τίτλο: “Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού”.

Απ. 492-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

Απ. 493-2016: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου» συμβατικού ποσού 31.412,92 €».

Απ. 494-2016: Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα 5α του Δασοκτήματος ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 495-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».

Απ. 496-2016: Ορισμός νέας εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας».

Απ. 497-2016: Καθορισμός του αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης.

Απ. 498-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Απ. 499-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 302/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.500-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 501-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 445-2016: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 446-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 02/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».

Απ. 447-2016: Έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία Αρχαιοτήτων για το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Αμυνταίου».

Απ. 448-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης με τίτλο "Αναβάθμιση-Συντήρηση Παιδικών Χαρών και Γηπέδων 5x5 Δήμου Αμυνταίου " και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης έργου.

Απ. 449-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμυνταίου».

Απ. 450-2016: Ορισμός επιτροπής για την εξαγορά αγροτεμαχίου κτηματικής περιοχής αναδασμού ΤΚ Σκλήθρου, για την εγκατάσταση ταχυδιϋλιστηρίου, για το έργο της Ύδρευσης οικισμών Δήμου Αμυνταίου από επιφανειακά υδάτινα σώματα.

Απ. 451-2016: Έγκριση τοποθέτησης αναμεταδότη για την ασύρματη επικοινωνία των υπηρεσιών της ΔΕΤΕΠΑ στο χώρο του υδραγωγείου στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 452-2016: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Απ. 453-2016: Ορισμός Ομάδας έργου, αντιπροσώπων στην επιτροπή συντονισμού και στην επιστημονική επιτροπή του έργου με διακριτικό τίτλο "AMYBEAR" στα πλαίσια του προγράμματος LIFE

Απ. 454-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Λιμναίες Υποδομές Δήμου Αμυνταίου, Πετρών Ζάζαρης - Χειμαδίτιδας».

Απ. 455-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας».

Απ. 456-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Φιλώτα» προϋπολογισμού 12.628,00€.

Απ.457-2016: Ορισμός επιτροπής οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

Απ. 458-2016: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4, με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο “Decide”».

Απ. 459-2016: Καθορισμός χρονικού διαστήματος υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.

Απ. 460-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Απ. 461-2016: ΄Εγκριση παράτασης υλοτομίας για τις συστάδες 3γ και 1δ του Δασοκτήματος ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 462-2016: Παραχώρηση χρήσης ισόγειου διαμερίσματος οικήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νυμφαίου στην ΜΚΟ Αρκτούρος.

Απ. 463-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή στην κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ της Λαϊκής Αγοράς ΔΚ Αμυνταίου.

Απ. 464-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ της Λαϊκής Αγοράς ΔΚ Αμυνταίου.

Απ.465-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή στον κ. Μιλιάγκου Στέφανο του Χρυσόστομου της Λαϊκής Αγοράς ΔΚ Αμυνταίου.

Απ. 466-2016: ΄Εγκριση μετάβασης Αιρετών στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη.

Απ. 467-2016: ΄Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.

Απ. 468-2016: ΄Εξοδα κηδείας του απόρου Δημότη μας από την ΤΚ Πεδινού.

Απ. 469-2016: ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2016».

Απ. 470-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 471-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 280/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 472-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.