Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ.301-2016: Ονοματοδοσία Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Αμυνταίου

Απ. 302-2016: ΄Εκδοση ψηφίσματος που αφορά τον περιορισμό της Ελευθερίας του Καπνίσματος σε Δημόσιους Ανοιχτούς Χώρους.

Απ. 303-2016: Εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017.

Απ. 304-2016: Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

Απ. 305-2016: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 209/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου Ύδρευση Αμυνταίου».

Απ. 306-2016: Συζήτηση επί της Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης της εταιρείας «Ιωακειμίδης Σπυρίδων ΕΔΕ» αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην ΔΕ Αετού»

Απ. 307-2016: Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο "Συντήρηση προαύλειων χώρων και προσβάσεων στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Αμυνταίου" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Απ. 308-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο "Μελέτη φυσικών και άλλων καταστροφών στα πλαίσια της δράσης DECIDE"

Απ. 309-2016: ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ».

Απ. 310-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00961/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου

Απ. 311-2016:Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη εσωτερικής αποχέτευσης ΤΚ Σκλήθρου", προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (2013).

Απ. 312-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Αποχέτευσης Εξωτερικού Δικτύου ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 17.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 313-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Υδραυλική Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης", προϋπολογισμού 12.300,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 314-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & oριστικής παραλαβής του έργου: “Επανακατασκευή στέγης Δημοτ. Καταστήματος Αμυνταίου”.

Απ. 315-2016:Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινης & oριστικής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Ασπρογείων”

Απ. 316-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».

Απ. 317-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Απ. 318-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Απ. 319-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€.

Απ. 320-2016: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) και του Δήμου Αμυνταίου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 45.000,00€.

Απ. 321-2016:Εγκριση της με αριθμό 27/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά την «Απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ. Κ. Φιλώτα».

Απ.322-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 323-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 324-2016: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2016.

Απ. 325-2016:25. Ψήφιση πίστωσης για Ενημέρωση και προβολή εμποροπανήγυρης, έτους 2016.

Απ. 326-2016:Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ. 327-2016: Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα «Εγκαίνια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Αμυνταίου»

Απ. 328-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 209/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 329-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 276-2016:Λήψη απόφασης για απαγόρευση βοσκής στο δάσος Τοπικών Κοινοτήτων Ασπρογείων και Νυμφαίου σε εφαρμογή του άρθρου 113 παρ. 2 ΝΔ 86/69 « Περί Δασικού Κώδικα»

Απ. 277-2016: Έγκριση Προμήθειας ενός (1) αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο

Απ. 278-2016:΄Εγκριση μετάβασης Αντιδημάρχων στην Αθήνα.

Απ. 279-2016: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2016–2017”, προϋπολογισμού 69.625,38 €.

Απ. 280-2016: Έγκριση αποζημίωσης συνταξιούχου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βάση το άρθρο 204 του Ν. 3584/2007.

Απ. 281-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημότη του Δήμου Αμυνταίου για παράταση κατάληψης δημοτικής έκτασης.

Απ. 282-2016: Ενέργειες για το έργο με τίτλο "Βελτίωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Βαρικού" λόγω της έκδοσης της 97855/07.07.2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Απ. 283-2016: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Απ. 284-2016: Τροποποίηση της με αριθμό 124/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου με διακεκομμένο ωράριο».

Απ. 285-2016: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο « ¨Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Φιλώτα».

Απ. 286-2016: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Απ. 287-2016: ΄Εγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων – Σκλήθρου».

Απ. 288-2016: Καθορισμός αριθμού ασκουμένων σπουδαστών ΟΑΕΔ έτους 2016-2017

Απ. 289-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τολούδη Ελένης , σπουδάστρια ΙΕΚ, για πρακτική άσκηση στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 290-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης Δημοτικών Εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία πρόχειρων καταλυμάτων ως σταυλικών εγκαταστάσεων.

Απ. 291-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκποίηση έξι (6) αλόγων στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

Απ. 292-2016: Ορισμός υπευθύνων εκ μέρους του Δήμου Αμυνταίου σχετικά με την κάλυψη των ατομικών αναγκών από Δημόσια δάση, των κατοίκων των Τ.Κ. Αετού και Τ.Κ. Λεχόβου.

Απ. 293-2016: Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

Απ. 294-2016: Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών ‘’ Οπωρολαχανικά ‘’ Αριθμ. 89 / 2008 του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΠΙΔΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ στην σύζυγό του FANCHE STOJANOVSKA του STOJAN κάτοικο Τ.Κ. Κέλλης Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 295-2016: Eπιστροφή τόκων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Απ. 296-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Απ. 297-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 186/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 298-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απ. 299-2016: Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 300-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 243-2016: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Αμυνταίου κατά την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Aπ. 244-2016:¨Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα»

Απ. 245-2016: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου

Απ. 246-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου" με προϋπολογισμό 160.000,00 € και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

Απ. 247-2016: Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου " Διανοίξεις –Διαμορφώσεις- Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών & κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Φιλώτα", με προϋπολογισμό 100.000,00 € και καθορισμού τρόπου Δημοπράτησης.

Απ. 248-2016: Απόφαση για σφράγιση ή μη των παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το Πρακτικό 1/2016 της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών Π.Ε. Φλώρινας

Απ. 249-2016: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» , τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έγκριση μελέτης – τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης

Απ. 250-2016: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και ΔΕΤΕΠΑ

Απ. 251-2016: Κατανομή χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ έτους 2013

Απ. 252-2016: ΄Εγκριση ή μη παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδοποίας Τ.Κ. Νυμφαίου»

Απ. 253-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Κλειδίου»

Απ. 254-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Ασπρογείων»

Απ. 255-2016: Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου»

Απ. 256-2016: Αποδοχή απόφασης ένταξης συνεχιζόμενων πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ΠΑΑ 2014-2020 και τροποποίηση χρηματοδότησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Αμυνταίου έτους 2016.

Απ. 257-2016: Παραλαβή μελέτης «Περιβαλλοντική αδειοδότηση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης T.K. Kέλλης»

Απ. 258-2016: ΄Εγκριση των πρακτικών της άγονης διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «DECIDE» λήψη απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης και έγκριση των νέων τευχών δημοπράτησης.

Απ. 259-2016: Ακύρωση της με αριθμό 208/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄ και έγκριση εκ νέου του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄».

Απ. 260-2016:΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».

Απ. 261-2016:΄Εγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

Απ. 262-2016: Έγκριση Προμήθειας δύο (2) αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο.

Απ. 263-2016:΄Εγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απ. 264-2016: Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 και σύσταση επιτροπής ελέγχου .

Απ. 265-2016: Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 .

Απ. 266-2016: Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το γραφείο Ελληνο-Γερμανικής συνέλευσης για τον τουρισμό στις 11-Ιουλίου 2016

Απ. 267-2016: Ορισμός υπαλλήλου για είσπραξη εγγυητικών από το ΤΠΔ

Απ. 268-2016:Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 240/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 269-2016: Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.

Απ. 270-2016: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στις 29 Αυγούστου στα πλαίσια «Πρέσπες 2016».

Απ. 271-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Απ. 272-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 273-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.