Αποφάσεις 8ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ. 156-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου”.

Απ. 157-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για Πυρασφάλεια.

Απ. 158-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση απόσπασης του υπαλλήλου κ. Γιώρα Βασιλείου.

Απ. 159-2016: Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Αμυνταίου κατά την Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Απ. 160-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. πρωτ. 3180/07.03.2016 της επιχείρησης Θωμαΐδης Χρ. - Λασπάς Δ. Ο.Ε.

Απ. 161-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. πρωτ. 4717/07.04.2016 των Ρωμανίδη Στέργιου, Καναργελίδη Δημήτριου και Γεωργιάδη Λάζαρου.

Απ. 162-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ που αφορά την αίτηση με αρ. Πρωτ. 5793/27.04.2016 των Θωμαΐδη Χρήστου και Κωτσόπουλου Δημήτριου.

Απ. 163-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη δασικής οδοποιίας στην ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.920,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-2016.

Απ. 164-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης 12.500,00€.

Απ. 165-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 12.630,00€.

Απ. 166-2016: 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Απ. 167-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Συντήρηση πλατείας και αποκατάσταση οδοστρωμάτων Τ.Κ. Μανιακίου”.

Απ. 168-2016:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Απ. 169-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Αισθητική και Λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αγ. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 170-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Αισθητική και Λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αετού του Δ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 171-2016:Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Οικιστικής Αναβάθμισης Βαρικού", προϋπολογισμού 4.446,45 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16

Απ. 172-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση παρακείμενων τμημάτων οδού και οδού Αετού-Νυμφαίου", προϋπολογισμού 17.700,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

Απ. 173-2016: ΄΄Υπαγωγή Πράξης Εφαρμογής Τ.Κ. Πεδινού, σε προγενέστερες του Ν. 4315/2014 διατάξεις περί εισφοράς σε γη και χρήμα΄΄

Απ. 174-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιϊας Δ.Ε. Αμυνταίου».

Απ. 175-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aποκαταστάσεις φθορών εσωτερικής οδοποιϊας Δ.Ε. Φιλώτα».

Απ. 176-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Tσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Ασπρογείων».

Απ. 177-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Eπανακατασκευή στέγης Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου».:

Απ. 178-2016: ΄΄Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας οικοπέδου για την κατασκευή Νηπιαγωγείου Αετού στην ΤΚ Αετού του Δήμου Αμυνταίου΄΄

Απ. 179-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση των καταστημάτων |Νο 1,2 στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 180-2016: Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Απ. 181-2016:Εγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων στην Αθήνα.

Απ. 182-2016: Διοργάνωση εκδήλωσης του Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού στην ΤΚ Νυμφαίου.

Απ. 183-2016: Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στις 29ης Μαΐου στην ΤΚ Ασπρογείων.

Απ. 184-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 133 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 185-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 136 /2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 186-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απ.119-2016: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

Απ. 120-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΤΟΕΒ Πετρών.

Απ.121-2016: Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Τοπικό Συμβούλιο Προσφύγων.

Απ. 122-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».

Απ. 123-2016: Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας κατά την ημέρα του Σάββατου .

Απ. 124-2016: Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου με διακεκομμένο ωράριο.

Απ. 125-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 88.792,00€

Απ. 126-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.500,00€.

Απ. 127-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.

Απ. 128-2016:. Αίτημα προς το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησης στον Δήμο Αμυνταίου του αγροτεμαχίου με αριθμό 271 της διανομής Φιλώτα (νεκροταφεία Τ.Κ. Φιλώτα) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/14.

Απ. 129-2016: Αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων- Σκλήθρου»

Απ. 130-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιϊας και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ξινού Νερού».

Απ. 131-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Aνάπλαση – Συντήρηση Πάρκου Νικολαϊδη στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».

Απ. 132-2016: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.

Απ.133-2016: Πρωτόκολλο προσωρινής και oοριστικής παραλαβής του έργου: “Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου”.

Απ. 134-2016:Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» προϋπολογισμού 1.400.000,00€, τις

Απ. 135-2016:΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου επιλογής αναδόχου για το έργο : Νέο αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα

Απ. 136-2016: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση Κατασκευή Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Αετού΄΄

Απ.137-2016:΄Έγκριση πρακτικού, της αρμόδιας επιτροπής για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ασπρογείων΄΄

Απ. 138-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφία θέσεων Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 7.380,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ.139-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κέλλης», προϋπολογισμού 12.300,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 140-2016: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ασφαλτόστρωσης & Επικαιροποίησης Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή Βαλτονέρων-Αναργύρων της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 13.485,19 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ 2012-16.

Απ. 141-2016:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00433/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ. 142-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00124/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ.143-2016: Κατ’ αρχήν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαγορά αγροτεμαχίων για την διέλευση σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ, στην κατεύθυνση Αμύνταιο-Φλώρινα

Απ. 144-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE.

Απ. 145-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Αετού του Δήμου Αμυνταίου

Απ. 146-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 453 (13,9) στρ ΚΑΕΚ (470870323013/0/0) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φιλώτα

Απ. 147-2016: Επί αιτήσεως Οικονόμου Ηλία- σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου

Απ. 148-2016: Ανάκληση Επαγγελματικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Απ. 149-2016: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 150-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Απ. 151-2016: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Ενωτικό Σύλλογο Λεχοβιτών συνεδρίου με θέμα «ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ :ΜΝΗΜΗ – ΘΥΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Απ. 152-2016: Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της μνήμης των πολιούχων της πόλης του Αμυνταίου Αγίου Κων/νου και Ελένης.

Απ. 153-2016:Εγκριση μετάβασης στην Αθήνα.

Απ.154-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 155-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

 

 

5η Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Απ:74-2016: Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργου στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την Κ/Ξ ΤΑΡ

Απ: 75-2016:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΕ Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 76-2016:Τροποποίηση της με αριθμό 276/2015 ΑΔΣ με θέμα "Υποβολή δράσεων προς χρηματοδότηση από το Δ' ΕΑΠ 2012-2016"

Απ. 77-2016:5. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό της τμηματικής οριοθέτησης υδατορέματος στην Τ.Κ. Σκλήθρου κατόπιν αίτησης της κας Κουκουβάρα Ευαγγελίας

Απ. 78-2016: Καταρχήν απόφαση εξαγοράς ακινήτου για την επέκταση των νεκροταφείων στην Τ.Κ. Φιλώτα.

Απ. 79-2016: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2014- 2015 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ τμήματος του με αριθμό 515 του αγροκτήματος Πελαργού.

Απ. 80-2016: Ορισμός ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της Κοινωφελής Επιχειρήσεις του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 81-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διάνοιξη οδών και κατασκευή Οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα».

Απ. 82-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας Δ.Κ. Αμυνταίου και ανάκληση της αριθ. 448/2015 ΑΔΣ».

Απ. 83-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Βαλτονέρου».

Απ. 84-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».

Απ. 85-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 375.000,00€.

Απ. 86-2016: Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου και ορισμός νέου.

Απ. 87-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 18/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Έγκρισης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016 της ΔΗΚΕΑ».

Απ. 88-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 20/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών»

Απ. 89-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 21/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».

Απ. 90-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της στέγασης του γραφείου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων.

Απ. 91-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της στέγασης της «Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών Αμυνταίου».

Απ. 92-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τζετάνι Μαρία- σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 93-2016:Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Τουλγαρίδη βασίλειο.

Απ. 94-2016: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος εκλογικού επιδόματος του Δήμου Αμυνταίου έτους 2015

Απ. 95-2016: Οργάνωση εκδήλωσης επί μνημοσύνης δέησης των πεσόντων της 26ης Μαρτίου στην ΤΚ Αετού.

Απ. 96-2016: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

Απ. 97-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ. 98-2016: Ανατροπή Ανάληψης δεσμευμένης υποχρέωσης

Απ. 99-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

6η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Απ. 100-2016: ΄Εξοδα κηδείας της απόρου συμπολίτισσας μας Τουτουσιάδη Εύας του Συμεών από την ΤΚ Φιλώτα.

Απ. 101-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη ΔΕ Αετού» προϋπολογισμού 615.000,00€.

Απ. 102-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΄΄Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου΄΄

Απ. 103-2016: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού.

Απ. 104-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απ. 105-2016: Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Προσφύγων.

Απ. 106-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου 2015-2019.

Απ. 107-2016:Εγκριση της με αριθμό 14/2016 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 108-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για πώληση αλόγων περιπάτου στην T.K. Nυμφαίου.

Απ. 109-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραίτηση του Δήμου Αμυνταίου από τμήματα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00091/0/0 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης παραίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου.

Απ. 110-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00€.

Απ.111-2016:Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 595.000,00€.

Απ. 112-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 13/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά τoν «Προγραμματισμό πρόσληψης ‘ ΄Εκτακτου Προσωπικού»

Απ.113-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 14/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά τον «Προγραμματισμό Πρόσληψης ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2016 – 2017».

Απ. 114-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 15/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την « Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)».

Απ. 115-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ιωαννίδη Χαράλαμπο σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.

Απ. 116-2016:΄Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Απ. 117-2016: Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.

Απ. 118-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

4η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

41-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 68/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

42-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αμυνταίου »

43-2016: Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου»

44-2016: Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με τίτλο "Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 5.600.000,00 €.

45-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG GREECE – FYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «LESS – WASTE – II: Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, διαχείρισης του ρεύματος των οργανικών αποβλήτων και εφαρμογή της κομποστοποίησης τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο»

46-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG GREECE – FYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «Τοπικά συστήματα τροφίμων: Βασικός παράγοντας για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στις περιοχές του Δήμου Αμυνταίου και Οχρίδας»

47-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG GREECE – FYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για τη βιώσιμη, οικολογική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία γύρω από λιμναία υδάτινα συστήματα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ»

48-2016: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREG BALKAN-MED 2014 – 2020 σε συνεργασία με Χ.Α.Ν.Θ.

49-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με ΔΕΗ Α.Ε. για τα φωτοβολταϊκά ΕΕΛ Ασπρογείων

50-2016: Αίτημα για αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου

51-2016:Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE» ”, προϋπολογισμού 112.000,00

52-2016:Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE» ”, προϋπολογισμού 48.920,00

53-2016:Υποβολή αίτησης για διόρθωση Εθνικού Κτηματολογίου-Γεωμετρική Μεταβολή έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμυνταίου για την υπογραφή της αίτησης.

54-2016:Υποβολή αίτησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, γεωμετρικής μεταβολής του κτηματολογίου δημοτικών εκτάσεων που θα ενοποιηθούν, για την απόδοση ενιαίου ΚΑΕΚ, για την εκμίσθωση της ενοποιημένης έκτασης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμυνταίου για την υπογραφή της αίτησης.

55-2016:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ, με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ.

56-2016:Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου για το έργο "Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Βαρικού", προϋπολογισμού 615.000,00 €.

57-2016: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα » προϋπολογισμού 12.500,00€.

58-2016:Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.630,00€.

59-2016: Έγκριση του 2ου – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 120.000,00€.

60-2016: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

61-2016: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κελλης”.

62-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου».

63-2016: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».

64-2016: ΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

65-2016: Ακύρωση της με αριθμό 450/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για υπαίθρια διαφήμιση» και την συζήτηση του εκ νέου.

66-2016: Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου

67-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 στις Εργατικές Κατοικίες Ι και |Νο 1,2,3,4,5,6, στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου

68-2016: Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου και ορισμό νέων.

69-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 01/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

70-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 06/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την «Εξουσιοδότηση της Προέδρου για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς».

71-2016: Συνδιοργάνωση με την ΟΧΕ φιλικών αγώνων της εθνικής ομάδας Νεανίδων U20 .

72-2016: ΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

73-2016: Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.