23η Προσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αμύνταιο

13-09-2017

    ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθ. Πρωτ. :

14165

  ΔΗΜΟΣ  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αριθ. Συνεδρίασης

23η

         

  

ΠΡΟΣ :

 κο  ΔΗΜΑΡΧΟ

κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 18  Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. ΄Εγκριση τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών».
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης Bio-wastes at the Cross-Border Region - LESS-WASTE-II.
 3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου Ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα.
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
 5. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και στον Συνοικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. Αμυνταίου.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας και στην Τ.Κ. Μανιακίου του Δήμου Αμυνταίου.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής Παραλαβής Έργα Εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Oριστικής Παραλαβής Διανοίξεις - Διαμορφώσεις -Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου
 10. Απαγόρευση Στάσης-Στάθμευσης λόγω διενέργειας εμποροπανηγύρεως από την Δευτέρα 02/10/2017 έως τη Δευτέρα 09/10/2017 επί οδών της Δ.Κ. Αμυνταίου
 11. Ενημέρωση και συζήτηση για τις  Ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού στην Τ.Κ. Κέλλης.
 12. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας επιτροπής εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.
 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου κατά τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.
 14. ΄Εγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016
 15. ΄Εγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016
 16. Κατανομή πίστωσης ποσού 75.420,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
 17. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Αμυνταίου λόγω παρέλευσης πενταετίας.
 18. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Αθήνα.
 19. ΄Εγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 209/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 21. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 22. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ