28η Προσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

            

 

ΠΡΟΣ :

 κο  ΔΗΜΑΡΧΟ

κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00 σε  ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση Ο.Π.Δ. (προϋπολογισμού ) οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ