31η Προσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 08-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 18059
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 30η


ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1. «Συμμετοχή του Δήμου Aμυνταίου στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
2. ΄Εγκριση υπογραφής για την διακήρυξη της προώθησης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
3. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 - Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και Νο 260 Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε εφαρμογή των διατάξεων της από 20/04/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (ΦΕΚ Α΄41) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43).
4. ΄Εγκριση παραχώρησης παλαιού κτιρίου Παιδικού Σταθμού ΔΚ Αμυνταίου στη ΔΕΤΕΠΑ για στέγαση των υπηρεσιών της .
5. Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2018.
6. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης καταμέτρησης για την εξαγορά αγροτεμαχίου στην ΤΚ Σκλήθρου
7. ΄Ενταξη του έργου Μελέτες αντιμετώπισης μακροπρόθεσμης λειτουργίας και επέκτασης τηλεθέρμανσης περιοχής Αμυνταίου προϋπολογισμού 204.238,64€ για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ).
8. ΄Εγκριση 'Έκθεσης Πρακτικού ΄΄Καταμέτρησης έκτασης στην Τ.Κ. Σκλήθρου για αποζημίωση λόγω εκτέλεσης του έργου Εξωτερικοί Αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων Σκλήθρου΄΄.
9. ΄΄Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, του μέτρου 4 : ΄΄Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του Ενεργητικού΄΄, του Υπομέτρου 4.3: ΄΄Στήριξη για Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της Δασοκομίας΄΄, της δράσης 4.3.4: ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις΄΄, με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4 / ΕΥΔΔ_86 (1Η) για το έργο :
΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ΄΄ με το παρακάτω υποέργο :
Βελτίωση οδού πρόσβασης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου.
10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και ΔΙΑΔΥΜΑ για την δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου.
11. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€.
12. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
14. Τροποποίηση της με αριθμό 107/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου που αφορά την αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου
15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
16. ΄Εγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
17. Παραχώρηση της πρώην Κοινοτικής αίθουσας Ξινού Νερού για πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης.
18. Μεταβολή σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018.
19. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Πέτρος).
20. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Δημούλκας Δημήτριος).
21. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Γιαννιτσοπούλου Θεοδώρα).
22. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Mιλιάγκου Στέφανος).
23. Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου (Σταϊκίνου Κωνσταντίνα).
24. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην Κύπρο.
25. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στα Ιωάννινα για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.
26. ΄Εγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2017».
27. ΄Εγκριση μετάβασης αιρετών στην 7η συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Στουτγάρδη.
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 260/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
30. Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων
31. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
32. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ