34η Προσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 21-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 20879
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 34η


ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 29 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου..
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
3. Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ Κουτσουμπίδου Δέσποινας
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
6. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ