Πρόσκληση 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 06/09/18
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 12182
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 23η

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 12 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε Ειδική συνεδρίαση (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006) του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 Δήμου Αμυνταίου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ