Πρόσκληση 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 24-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 14933
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 27η

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 01 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Ο.Π.Δ. (προϋπολογισμού ) οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αμυνταίου.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ