Πρόσκληση 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 23-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 16655
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 29η


ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. ΄Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου .
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.
3. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αμυνταίου.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 339/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
6. ΄Εγκριση δαπανών.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ