Προσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 24-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1203
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 2η

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 28 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
2. Τροποποίηση της αριθ. 424/2018 απόφασης Δ.Σ. περί «Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες» των υπηρεσιών του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Εύρυθμης Λειτουργίας Οικισμών του Δήμου Αμυνταίου.
3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο "Ερευνητικό έργο ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑ: 25.6141.001, προϋπολογισμό 37.200,00 €.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.
5. Ορισμός μελών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2019.
6. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών
7. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 1106/22-01-2019 αίτηση της Ζυγομάνη Αυγούλας του Λεωνίδα για υπεκμίσθωση.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
10. Έγκριση της με αριθμό 06/2019 απόφασης της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019».
11. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
12. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Προοδευτικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ξινού Νερού.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
14. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
15. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ