Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμύνταιο 17 -04-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6317
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης 11η

ΠΡΟΣ :
κο ΔΗΜΑΡΧΟ
κους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 22 Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του «Αιτήματος Παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα».
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Ανάκληση της με αριθμό 136/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση εκ νέου για την πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου»
5. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις-συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού" προϋπολογισμού 24.500,00 €
6. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βεγόρας" προϋπολογισμού 18.000,00 €
7. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα" προϋπολογισμού 12.171,42 €
8. Αποδοχή Όρων Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου "Εσωτερική αποχέτευση ΤΚ Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου".
9. ΄Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2018 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .
10. Εγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2018 της ενιαίας σχολικής επιτροπής
της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .
11. Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
12. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ