Αποφάσεις 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

11-2017: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς αγροτεμαχίου για τη διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής στην κατεύθυνση Αμύνταιο – Φλώρινα, από τον κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ηλία του Παντελή.

12-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίας στα πλαίσια της αρθ. 468/2016 προκαταρκτικής εξέτασης.

13-2017: Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 200021/20–12–2016 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 200324/21–12–2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που αφορούν προσφυγή που κατατέθηκε κατά Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου σχετική με τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το Σχολικό Έτος 2016–2017”.

14-2017: Ψήφιση πιστώσεων Συνεχιζόμενων Δαπανών, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

15-2017: Ψήφιση πιστώσεων Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.), έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

16-2017: Ψήφιση πιστώσεων Σταθερών Δαπανών Πάγιου Χαρακτήρα, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

17-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

18-2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

19-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης ανάθεσης της εκμίσθωσης του κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα» σε μεσιτικό γραφείο.