Αποφάσεις 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

74-2017: Ακύρωση της αριθ. 54/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Έργο παράκαμψης τροφοδοσίας ΕΕΛ Αετού από υπερχείλιση δεξαμενής ύδρευσης», προϋπολογισμού 75.000,00€.

75-2017: Εξέταση ένστασης κατά τη διαδικασία ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου Amybear», προϋπολογισμού 43.400,00 €.

76-2017: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση – συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου».

77-2017: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις & Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δ. Αμυνταίου».

78-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

79-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

80-2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

81-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

82-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση επί της αγωγής της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Έκθεμα: ΜΚ1 και Αριθμός: 8).

83-2017: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 36/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση σταυλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων, από τον Δήμο Αμυνταίου, για τον σταυλισμό έως 800 ανεπιτήρητων αιγών.

84-2017: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών.

85-2017: Επικαιροποίηση των αριθ. 106/2013 και 182/2014 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τις αριθ. 38/24-02-2017 και 39/24-02-2017 πράξεις του Πρωτοδικείου Φλώρινας.

86-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. 3876/21-03-2017 αίτησης του κ. ΓΕΩΡΓΟΥ Πέτρου.

87-2017: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε έρευνα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την από 3-3-2017 και με α.α. κατ. 22/2017 αγωγή των 1.Γεωργίας Γαβριηλίδου, 2.Νικόλαου Παπαδόπουλου και 3.Ελένης Παπαδοπούλου κατά ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας.

88-2017: Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας.

89-2017: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση χώρων εξυπηρέτησης προσωπικού Τ.Π.Π.Ε.Λ.Ο. Δήμου Αμυνταίου", ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

90-2017: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου Amybear», προϋπολογισμού 43.400,00 €.